nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(IV.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-04-11 - 2016-07-15
Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(IV.10.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról


Örménykút Község Önkormányzata a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 88. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Értelmező rendelkezések


1. §(1) E rendelet alkalmazásában:

2. Egyedül élő személy: az a szolgáltatást igénybe vevő természetes személy, akivel a központi személyi adat és lakcím nyilvántartás alapján az általa lakott ingatlanban   más személy nem lakik, illetve életvitelszerűen nem tartózkodik..

3. Háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlanban életvitelszerűen tartózkodó személyek összessége.

(2) Egyéb alapfogalmak tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2.§. (1) bek. az irányadó. 


2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma ,célja és hatálya


2. § (1) Örménykút Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, kezelésére, ártalmatlanítására, és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A rendelet célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme feltételeinek, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának, igénybevétele rendjének meghatározása. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.

3. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a település közigazgatási területén lévő valamennyi  ingatlan tulajdonosára, vagy használójára (továbbiakban: ingatlantulajdonos), akik az ingatlanaikon keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről, és annak a begyűjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkező közszolgáltatónak történő átadásáról, e rendeletben meghatározott módon gondoskodni kötelesek.

(2)A településen élő és tartózkodó személyek e rendelet alapján kötelesek tartózkodni attól, hogy a hulladékot elhagyják - a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozzák, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezzék, kezeljék.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékokra és a folyékony hulladékokra.


3. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai


4. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás keretében az Önkormányzat feladata különösen:

a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése, valamint évente egyszer lomtalanítási akció lebonyolításának megszervezése;

b) a közszolgáltatás ellátására a közszolgáltató és a hulladék kezelését végző kiválasztása, és velük a szerződés megkötése;

c) gondoskodás a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott szelektív hulladékgyűjtő rendszer kialakításáról, fenntartásáról, üzemeltetéséről, megszüntetéséről,

d) a közszolgáltatási díj díjfizetés rendjének, díjkedvezmények mértékének megállapítása,

e) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes, a jogszabályban meghatározott hatósági jogkörök gyakorlása;

f) a közszolgáltatással összefüggő - egyéb jogszabályban nem rendezett - önkormányzati feladat- és hatáskör megállapítása.

(2) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása során, a Ht-ban megfogalmazott céljainak elérése érdekében együttműködik más települési önkormányzatokkal.


4. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


5. § (1) Az ingatlantulajdonos

a) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot a rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjti;

b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett és a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást e rendeletben meghatározott gyakorisággal igénybe veszi;

c) a közszolgáltatás díját kiegyenlíti;

d) a hulladék gyűjtése és tárolása során megfelelő gondossággal jár el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény - és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja;

e) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartja;

f) az ingatlanán keletkező hulladékot válogatja, szelektíven gyűjti, és azt a település területén e célra rendszeresített helyeire (hulladékszigetek) telepített gyűjtőedénybe elhelyezi, vagy az ingatlanán a közszolgáltató által biztosított edényzetbe, illetve zsákokba külön-külön gyűjti; A hulladékszigetek elhelyezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

g) a szerződés-kötéskori feltételekben bekövetkezett változást, annak bekövetkeztétől számított 8 napon belül a közszolgáltatónak bejelenti.

h)Az ingatlantulajdonos gondoskodik a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról

 (2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került, onnan származó szilárd hulladékot a hulladékgazdálkodás szabályainak megfelelően gyűjti oly módon, hogy azzal a környezet szennyezését megelőzze.

(3) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség a beépítetlen, vagy nem lakott ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.

(4) A kötelezettség alóli mentességet évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálathoz az ingatlan tulajdonos köteles adatot szolgáltatni.


5.A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


6. § (1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a Gyomaközszolg Kft. (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 3741/13 hrsz., adószám: 13794602-2-04, cégjegyzékszám: 04-09-007188)

(2) A Szolgáltató rendszeres közszolgáltatási tevékenységét a település belterületén köteles ellátni.

a) a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a rendeletben előírt szabályok szerint rendszeresen összegyűjti, elszállítja a kijelölt kezelést végző telepre, a hulladékgyűjtő szigetekről a szelektíven gyűjtött hulladékot elszállítja a mindenkor hatályos környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően;

b) az évi lomtalanítási akciót lebonyolítja úgy, hogy a hulladék a lehető legkevesebb ideig legyen közterületen;

c) a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetleg keletkezett szennyeződést haladéktalanul eltakarítja;

d) a hulladékgyűjtő sziget edényzetét rendszeresen tisztítja, karbantartja, szükség szerint cseréli, valamint a gyűjtősziget környezetét rendben tartja;

e) hulladékudvart üzemelteti

f) megfelelő ügyfélszolgálati rendszert működtet.

7. § A Szolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha:

a) az nem a rendszeresített vagy a Szolgáltató által nem elfogadott gyűjtőtartályban, illetve feliratozott zsákban kerül 

elszállítás céljából átadásra,

b) arról érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, illetve ártalmatlanítható,

c) az közterületre kihelyezett gyűjtőedény mellé ömlesztett módon került elhelyezésre.

8.§. A Szolgáltató a begyűjtött hulladékot elszállítja a  Regionális Hulladékkezelő Kft.-be 5500 Gyomaendrőd, Tanya VI. kerület 104. 0130/5 hrsz , adószám: 22714990-2-04, cégjegyzékszám: 04-09-009983 ( továbbiakban: Hulladékkezelő)  A hulladék ártalmatlanításáról,hasznosításáról valamint  a szelektíven gyűjtött hulladék kezeléséről és hasznosításáról a Hulladékkezelő gondoskodik.


6.A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje és módja,

a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei


9. § (1)Az Önkormányzat a Szolgáltató útján nyújtott közszolgáltatás körében biztosítja a hulladékgyűjtő edényeknek a jogszabályban előírt és a Szolgáltatóval egyeztetett gyakorisággal történő ürítését.

 (2) Azokon a lakóterületeken, amelyek nem tartoznak a  6.§ (2) bekezdésében meghatározott körbe a Szolgáltató zsákos szemétszállítást biztosít kéthetente egy alkalommal a az elmúlt évek rendszere szerint  kijelölt gyűjtőhelyről  ,ezek : Csipkár sor vége, Örménykút, VI. kk. 119. szám alatti ingatlanok, illetve a Mezőberény - Szarvas út szilárd borítású tanyái.

10. § (1) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti jogviszonyt a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Szolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatásról szóló szerződést írásban felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. A felajánlott szerződés szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) - a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével - a Szolgáltató elkészíti és arról az ingatlantulajdonosokat - változás esetén is - értesíti. A hulladékszállítás rendjét az Önkormányzat, a Szolgáltatóval egyeztetett módon hagyja jóvá.

 (3) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az ingatlantulajdonost - a változás bekövetkezte előtt - írásban értesíti.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségnek eleget tevő ingatlan tulajdonosokra a bekezdésében foglalt nyilvántartási és adatközlési kötelezettség nem terjed ki; a náluk keletkező hulladékok nyilvántartásáról és bejelentéséről a Szolgáltató a külön jogszabályokban meghatározottak szerint gondoskodik.7. A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei


11. § (1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint a gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt (továbbiakban: zsák) vesz igénybe. A Szolgáltató csak az általa biztosított zsákot köteles elszállítani, amely a szolgáltató által kijelölt díjfizetési helyen vásárolható meg.

(2)A Szolgáltató által a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos megvásárolja vagy az önkormányzattól korábban megkapta használatra. A megvásárolt vagy használatba kapott gyűjtőedény elhelyezéséről, pótlásáról kicseréléséről, javításáról a Szolgáltató díj ellenében gondoskodik. Az ingatlantulajdonos saját, a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényének felhasználásával is igénybe veheti a közszolgáltatást.

(3) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a Szolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és az ürítési gyakoriság figyelembevételével.

(4) A Szolgáltató a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos kérelmére, térítés ellenében a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül rendelkezésre bocsátja. Az ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával igazolja.

(5) Ha az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot közöl és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a szerződésben meghatározott mennyiséget a Szolgáltató - az ingatlantulajdonos megkeresésével egyidejűleg - a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cseréli az eredeti gyűjtőedényt, illetve megemeli az ürítési gyakoriságot vagy a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.

(6) Ha az ingatlanon az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű (legalább a gyűjtőedény méretének kétszerese) hulladék keletkezése várható, a Szolgáltató az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú további gyűjtőedényt, vagy a hulladék gyűjtésére alkalmas zsákot biztosít díj ellenében az ingatlantulajdonos számára, és a többletszolgáltatást teljesíti. Legkésőbb a zsák átadásakor a Szolgáltató annak díjáról a tulajdonost tájékoztatja.

12. § (1) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül helyezi el. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzattal kötött közterület-használati megállapodás alapján lehet.

(2) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen helyezi el. A gyűjtőedény legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 18 órától helyezhető ki a közterületre, és a gyűjtés napján 20 óráig az ingatlan területére vissza kell vinni, e szabály alól kivétel a tartósan engedélyezett elhelyezés.

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

13.§ (1) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlantulajdonos téríti meg, aki a gyűjtőedényt átvette, illetve, aki a gyűjtőedény használati jogát megszerezte.

(2) A Szolgáltató kárát az ingatlantulajdonos a kártérítési igény benyújtásától számított nyolc napon belül téríti meg.

14. § (1) A gyűjtőedénybe nem helyezhető el folyékony, mérgező, tűz - és robbanásveszélyes anyag, égési melléktermék, állati tetem vagy egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, az ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.

(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felhívására az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá teszi. Megtéríti továbbá az így okozott esetleges kárt.


8. A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó külön rendelkezések


15. § (1) Lomtalanítás évi egy alkalommal az Önkormányzat és a Szolgáltató között egyeztetett időpontban történik, melyről a lakosságot hirdetmény útján tájékoztatni kell. A lomtalanítás időpontját úgy kell meghatározni, hogy arra a megfelelő felkészülési idő biztosított legyen.

(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó olyan hulladék elszállításáról, mely a Szolgáltató szállítójárművéhez rendszeresített gyűjtőedényben nem helyezhető el a Szolgáltató gondoskodik a lomtalanítási akció keretében. A hulladékot az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Szolgáltató előzetesen megjelölt. A hulladék elszállítását a Szolgáltató végzi.

(3)A Szolgáltató a lomtalanítás megszervezésének keretén belül szokásos módon tájékoztatja a lakosságot a gyűjtőpontok helyéről, a lomok begyűjtésére kihelyezett konténerek elszállításának időpontjáról.

(4) Az elszállítandó hulladékot a Szolgáltató által meghatározott időpontban úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


9. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj fizetésének rendje, a díjkedvezményezettek köre és közszolgáltatás szünetelésének esetei


16.§ (1) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki a rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybe vételére kötelezett.

(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Szolgáltató részére - a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében fizeti meg. A közszolgáltatás díjának kiegyenlítése a számla benyújtásakor esedékes.

(3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

17. § A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék, az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek.

18. § (1) Az az egyedül élő személy aki a 70. életévét betöltötte 80 literes edényzetre köthet szerződést.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjkedvezmény összegét az Önkormányzat megtéríti a Szolgáltatónak.

(3) Szünetel a díjfizetési kötelezettsége a lakatlan és a beépítetlen ingatlan tulajdonosának. Egy ingatlan lakatlannak akkor tekinthető, ha az ingatlanba életvitelszerűen személy nem lakik. Az lakatlan és a beépítetlen ingatlan tulajdonosa írásban kérheti a Szolgáltatótól a már igénybevett kötelező közszolgáltatás szünetelését mindaddig, amíg az ingatlanon települési szilárd hulladék nem keletkezik.

(4)A szolgáltatás igénybevétele szüneteltethető azon ingatlanon, amelyen legalább 30 napig senki sem tartózkodik, és emiatt hulladék sem keletkezik. A szüneteltetés igazolására a szerződést kötő fél az azonosítóval ellátott címkét a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja. Ha a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, azt 8 napon belül be kell jelenteni a Szolgáltatónak.


10.A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése


19.§ (1) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat – a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye, ideje, anyja neve – a Szolgáltató csak saját, a közszolgáltatási tevékenységével összefüggő célra használhatja.

(2) A Szolgáltató a személyes adatokat elsősorban az ingatlantulajdonos adat-szolgáltatása alapján ismeri meg.

(3) A Szolgáltató az általa nyilvántartott adatokat a közszolgáltatási szerződés megszűntéig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti.

(4) A Szolgáltató nem jogosult az általa kezelt, közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára.


11.Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó külön szabályok


20.§ (1) A gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről a Ht.-ben foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.

(2) A  gazdálkodó szervezet és a Szolgáltató között a jogviszony a 3. mellékletben meghatározott szerződés megkötésével jön létre.

12. A közterület tisztán tartására vonatkozó szabályok


 21.§ (1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállítása esetén a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a közterület tisztántartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni.

(2) Amennyiben a települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék - árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán - közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére a közterület használata tárgyában az Önkormányzattal megállapodást kötött természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet bejelenti az Önkormányzatnak, hogy hulladékának kezeléséről hogyan gondoskodik. A közterület-használati megállapodás megkötését az Önkormányzat az általa szervezett közszolgáltatás igénybevételéhez kötheti.

(3)A települési önkormányzat közterületen elhelyezett hulladéktárolókban lehetővé teszi a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek szelektív gyűjtését, közszolgáltatás keretében történő begyűjtését. A hulladék elszállítását a Szolgáltató a tárolók megtöltését követően végzi.

(4) Az ingatlan tulajdonosa köteles együttműködni a hulladék mennyiségi csökkentését célzó és a háztartásokban keletkező veszélyes hulladék komponensek elkülönített gyűjtését igénylő kezdeményezésekben, különösen a szelektív hulladékgyűjtésben.

(5) E fejezetben szabályozott egyéb települési szilárd hulladék elszállítása esetében a szállítás időpontjára, gyűjtőedény közterületre történő elhelyezésére és kihelyezésére, a gyűjtőedényben elhelyezhető anyagokra e rendelet rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni.


13. Záró rendelkezések


22.§ (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 5/2012. (VI.5.) önkormányzati rendelete.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.1. melléklet az 4/2014.(IV.10.) önkormányzati rendelethezSzelektív hulladékgyűjtő szigetek

1. Szolgáltatóház (Örménykút, Dózsa u. 28.)


2. melléklet a 4/2014.(IV.10.) önkormányzati rendelethez

Felajánlás a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás nyújtásának feltételeiről

Közszolgáltatási szerződés minta

Örménykút Község Önkormányzatának ………………… rendelete alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevétele az ingatlantulajdonos számára kötelező. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a lakosság számára a GYOMAKÖZSZOLG KFT, mint Szolgáltató az alábbi feltételek szerint végzi:

A megjelölt szolgáltatást a Szolgáltató 2012. július 1.  napjától folyamatosan nyújtja.


Megrendelő tulajdonos neve (közszolgáltatás díjának alanya)………………………....…(név) lakcíme: ……………………………; szolgáltatás helye: ……………………………………  anyja neve:……………………………………… szül. hely, idő:………………………………


Saját gyűjtő edény esetén annak űrtartalmának meghatározása: ……........ literes………db.


Ezen felajánlás alapján a GYOMAKÖZSZOLG KFT. az önkormányzati rendeletben meghatározott gyakorisággal hulladékgyűjtést fog végezni. A közszolgáltatási díj kéthavonta kerül kiszámlázásra, melyet a tulajdonos utólag köteles megfizetni.

Amennyiben „Tiszta városért” zsákot vásárol, a számlát a következő aktuális hulladékszállítási számlával együtt állítjuk ki.

A szolgáltatás - edényzet ürítése a kialakult szállítási rend szerint történik.


Az ingatlan tulajdonos a szerződést 15 napos felmondási idővel akkor mondhatja fel, ha felhagy az ingatlan használatával, és ingatlana nem lakottnak minősül; vagy ha tulajdonosi minősége megszűnik.


A szolgáltatás igénybevétele szüneteltethető, amennyiben az adott ingatlanban legalább 30 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. Ha a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, azt 8 napon belül köteles jelenteni a Szolgáltatónak.


Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésre a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény és Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló ……………………… önkormányzati rendelete rendelkezéseit kell alkalmazni.


Dátum:      Gyomaközszolg Kft.                                                                                                          Megrendelő

3. melléklet a 4/2014.(IV.10.) önkormányzati rendelethezSzerződés minta

Közszolgáltatási szerződés települési szilárd hulladék szállítására

gazdálkodó szervezetek részére
mely létre jött egyrészt Gyomaközszolg Kft (Székhely: ……………………………….. Adószám: ……………………, számlaszám: ……………………………… képviseli: ……………………………………

mint Szolgáltató

másrészt Név: ……………………………………… Lakcím/Székhely:………………………………………………. Születés helye és ideje: .………………………………………Anyja neve.:……………………………………….

Vállalkozók esetén adószám:………………………………………………………………

Mint ingatlantulajdonos között az alábbi feltételekkel:

Az ingatlan tulajdonosa igénybe veszi a …………………….. önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a Szolgáltató által nyújtott települési szilárd hulladék szállításának szolgáltatását. A tulajdonos kijelenti, hogy ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, és ezen keletkezett hulladék elszállítására kívánja igénybe venni a közszolgáltatást kéthetenkénti alkalommal.

A szolgáltatás igénybevételének kezdete: ………………………………………………

A szolgáltatás nyújtásának napja: …………………………………………………………

A szolgáltatás helye: Örménykút……………………………………………………………

Társasház esetén lakások száma:……………………………………………………………

A gyűjtőedényről a felek a következők szerint rendelkeznek:

A Szolgáltató tulajdonos használatába adja szabványos ………..db ……….. típusú …….…..űrtartalmú gyűjtőedényét.

A tulajdonos kijelenti, hogy rendelkezik ……….. db ……….. űrtartalmú szabványos gyűjtőedénnyel.

A Szolgáltató tulajdonos elad/bérbe ad ……….. db ……….. űrtartalmú szabványos gyűjtőedényt.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatáson felül külön meghatározott többletszolgáltatást is elvégez, melynek díját az üzletszabályzatában határozza meg.

Az ingatlantulajdonos a szolgáltatás díját készpénzben/csekken/átutalással teljesíti. A tulajdonos tudomásul veszi, kötelező közszolgáltatás esetén a közszolgáltatási díj adók módja behajtandó köztartozásnak minősül.

Jelen szerződés módosítását bármelyik fél írásban kezdeményezheti. A módosítás a szerződés azon részeire terjedhet ki, melyek a Rendlettel összhangban vannak. Ennek megfelelően kötelező közszolgáltatás esetén nem módosítható különösen a közszolgálati díjra, ürítési napokra, ürítési helyre vonatkozó rendelkezések.

Az ingatlan tulajdonos a szerződést 15 napos felmondási idővel akkor mondhatja fel, ha felhagy az ingatlan használatával, és ingatlana nem lakottnak minősül; vagy ha tulajdonosi minősége megszűnik; vagy ha a gazdálkodó szervezet a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett - a települési ártalmatlanítására alkalmas - hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, és a tevékenysége során képződött települési hulladék ártalmatlanításáról ebben a berendezésben, létesítményben gondoskodik.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésre a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII törvény, a Ptk., a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. Rendelet és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló …../2012. (.....) önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

20… . …………… hónap ….. .


………………………………….                                    ……………………………………….

Gyomaközszolg , mint Szolgáltató                                      gazdálkodó szervezet képviselőjeMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!