nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 5/2020 (X.2.)
Hatályos:2020-10-15 - 2021-05-31
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 5/2020 (X.2.)
a szociális célú tűzifa juttatásáról

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata

Képviselő-Testületének

5/2020 (X.02.)

önkormányzati rendelete

A szociális célú tűzifa juttatásáról

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. S (1) bekezdésében 8a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.Általános rendelkezések

 1. §


 1. E rendelet célja, hogy Kállósemjén Nagyközség közigazgatási területén élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra, valamint meghatározza az egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.
 2. A támogatás kizárólagos forrása a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet 1.8. pont szerinti a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen az Önkormányzat számára megállapított támogatás.


 1. E rendelet hatálya kiterjed Kállósemjén Nagyközség közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.
 2. E rendelet alkalmazásában a fogalmak meghatározásánál a Szt. értelmező rendelkezéseit kell alkalmazni.
 3. A juttatott tűzifa mennyiségét a képviselő-testület a beérkezett kérelmek alapján dönti el úgy, hogy háztartásonként legfeljebb az egy családnak adható támogatás mértéke az 5 m3 tűzifát nem haladhatja meg.


 1. A benyújtott kérelmek elbírálásáról a képviselő-testület a benyújtási határidő leteltét követően tartott képviselő-testületi ülésen határozattal dönt.


 1. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2.§-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 3.§ (2) bekezdésében meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.
A támogatás feltételei

 1. §


(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosíthat annak a rászorulónak,

a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

aa) aktív korúak ellátásában vagy,

ab) időskorúak járadékában vagy,

ac) – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra jogosult, vagy

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család vagy

      c) akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 80.000 Ft-ot, egyedül élő esetén a 100.000 Ft-ot.

(2)  Az (1) bekezdés a) pontban és b) pontjában lévő jogosultak előnyben részesülnek a kérelem elbírálása során a rangsor megállapításánál.


(3)  A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjára tekintettel beérkezett kérelmeket az egy főre jutó jövedelem alapján rangsorolni jogosult.


 1. A benyújtott kérelmekhez a kérelmező köteles csatolni a háztartás egy főre jutó jövedelmének kiszámításához szükséges jövedelemigazolásokat.


 1. Jövedelem számításánál a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző egy hónapot, egyéb jövedelmeknél a megelőző egy évet kell tekinteni.


 1. A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.


 1. Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra — függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltétel teljesülésétől — az a kérelmező azon ingatlana vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.


 1. Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszeren senki nem él, a támogatás nem kérhető.
A támogatás igénylésének menete

 1. §


(1) A szociális célú tűzifa támogatás megállapítása a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre történik. A kérelmekről a Képviselő-Testület határozattal dönt.

A kérelemhez mellékelni kell:

 1. a kérelmező és családja a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelméről szóló jövedelemigazolást, nyugdíjas esetén nyugdíjszelvényt, vagy a 2. § (1) bekezdés a)- b) pontjában meghatározott jogosultságot megállapító határozat másolatát vagy hatósági bizonyítványt az ellátás folyósításáról,
 2. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a háztartás által lakott lakás fűtése mivel történik,
 3. nyilatkozatot arról, hogy a kapott tűzifát nem adja el, azt saját célra használja.
 1. A kérelmeket 2020. november 10-től 2020. november 30. napjáig lehet a Kállósemjéni Polgármesteri Hivatalba benyújtani az önkormányzat rendelkezésére álló 329 m 3 mennyiségű tűzifa készlet erejéig maximum 5 m3-ig.
 2. Az önkormányzat legkésőbb 2021. február 15.-ig gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.
 3. A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.
 4. A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik, tehát a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.


4. §


 1. A támogatás kizárólagos forrása a BMÖGF/46-42/2020. számú támogató okirat szerint, az önkormányzat számára megállapított támogatás.
 2. Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az önkormányzat szociális tűzifa támogatást nem biztosít.
 3. A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során a Kállósemjéni Polgármesteri Hivatal alkalmazottja, illetve a Dél-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Szolgáltató Központ Kállósemjéni Intézményegysége családgondozója által környezettanulmány végezhető.
 4. A forrás felhasználását követően, valamint e rendeletben megállapított határidőn túl benyújtott kérelmeket el kell utasítani.


5. §

Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, köteles az ingyenesen biztosított tűzifa értékét a 20.320,-Ft + ÁFA/m 3 , valamint a kiszállítás költségét visszafizetni.


2.Záró rendelkezések

 1. §

E rendelet 2020. október 15. napján lép hatályba és 2021. május 31-én hatályát veszti.


Kállósemjén, 2020. október 1.Belicza László                                                     Pisákné Páll Ilona

polgármester                                                       címzetes főjegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került a Kállósemjéni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2020. október 02. napján.
                                                                           Pisákné Páll Ilona

                                                                           címzetes főjegyző


ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2020 (X.02.)


A szociális célú tűzifa juttatásáról szóló önkormányzati rendeletéhez

 1. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet megalkotásával biztosítja Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Kállósemjén településen bejelentett lakóhellyel rendelkező, szociálisan rászoruló személyek részére a téli fűtés biztosítására természetbeni támogatásként térítésmentes tűzifa juttatást.

ab.) környezeti és egészségi következményei:

A rendelet által szabályozott jogosultak, szociálisan rászorultak számára így biztosítható, hogy a településen mindenki hozzájuthasson a meleg, fűtött lakáshoz. Az természetbeni juttatás célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok támogatása, egészségügyi preventív tevékenység ellátása.

ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet végrehajtásához, a kérelmek feldolgozásához szükséges személyi állomány rendelkezésre áll, de ez kisebb adminisztratív teherrel jár. Amennyiben szükséges a környezettanulmány készítésébe bevonásra kerül a Dél-Nyírségi többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Szolgáltató Központ Kállósemjéni Intézményegysége keretében működő Kállósemjén közigazgatási területén alapszolgáltatásban dolgozó családgondozó.

 1. a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
  1. rendelet megalkotása magasabb szintű jogszabály, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. S (1) bekezdésében 8a) pontjában kapott felhatalmazás alapján történik.

A helyi önkormányzat a rendelet megalkotásával a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit határozza meg.

 1. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:
  1. rendelet végrehajtásához az önkormányzat megfelelő intézményrendszerrel rendelkezik. A Kállósemjéni Polgármesteri Hivatal fogadja a kérelmeket és a rendelet alapján testületi határozattal megállapított jogosultságot. A szociális tűzifa házhoz szállításához segítséget nyújtanak a közfoglalkoztatásban résztvevők.

Kállósemjén, 2020. október 1.


Belicza László                                                     Pisákné Páll Ilona

polgármester                                                       címzetes főjegyző


INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskör, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. S (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testületnek meg kell alkotnia rendeletét a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás jogosultsági feltételeit, az igénylés és az odaítélés menetét.

Részletes indokolás

1.§

Az általános rendelkezést tartalmazza: mint A rendelet célja, A rendelet hatálya, Általános eljárási rendelkezések,


2.§

A szociális célú tűzifa támogatás feltételeit szabályozza, a jogosultság feltételeit.


3-4. §-ok:

A szociális céllá tűzifa támogatás igénylésének menetét, a kérelem benyújtását szabályozza, amely rögzíti, a kérelem benyújtásának kötelező mellékleteit és határidejét, a döntésről és a kiszállításról szóló rendelkezést. A kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzéséről szóló rendelkezést.

5. §

A támogatással kapcsolatos jogokat és jogkövetkezményeket.


6.§

A záró rendelkezéseket és a hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

Kállósemjén, 2020. október 1.

Belicza László                                                     Pisákné Páll Ilona

polgármester                                                       címzetes főjegyző

 1. melléklet a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 5/2020 (X.02.)önkormányzati rendelethez

KÉRELEM

SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ

Személyi adatok


1. Név: …………………………………………………………….………………………………………..

2. Születési név: …………………………………………………………………………………………….

3. Születési hely és idő:………………………………………………………TAJ szám:.............................

4. Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………...

5. Az igénylő bejelentett állandó lakóhelyének címe: …………………………………...…………………

6. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ………………………………..

7. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: ………………………………………....………..

8. Az igénylővel egy lakóingatlanban élők száma: ............. fő.

9. A 8. pontban szereplő személyek adatai (kérelmező adatait itt nem kell feltüntetni):


Név

(leánykori név is)

Családi állapot

Kérelmezőhöz fűződő kapcsolat

(pl. házastárs, élettárs, gyermek stb.)

Születési idő

(év, hónap, nap)

Anyja neve

Foglalkozása

a)b)c)d)e)f)g)KITÖLTÉSI UTASÍTÁS

 1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, illetve több lakóhely esetén az állandó lakóhely címét kell feltüntetni.
 2. A kérelmező és a vele azonos lakóingatlanban élők jövedelmét személyenként kell feltüntetni.
 3. A havi jövedelem kiszámításakor a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

4. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.

5. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem a lakóingatlanban élők összjövedelme osztva az ott élő személyek számával.

6. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett a lakóingatlanban élő nagykorú személyeknek is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy a vele azonos lakóingatlanban élő személy nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

7. A kérelem leadásakor kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni a saját és a fenti ingatlanban együtt élő személyek lakcímigazolványát.

B) Jövedelmi adatok

Forintban

A jövedelmek típusai

Kérelmező jövedelme

A lakóingatlanban élők jövedelme

Összesen


a)

b)

c)

d)

e)Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem

Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelme

Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások

A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.)

Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, képzési támogatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj, rendszeres gyermekvédelmi támogatás stb.)

Föld bérbeadásából származó jövedelem

Egyéb (pl. ösztöndíj, őstermelésből, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)

A lakóingatlanban élők havi nettó jövedelme összesen
        

Egy főre jutó havi  nettó jövedelem: ..................................... Ft/hó.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem elbírálására jogosult szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.


Kállósemjén, 2020.  .. …………… hó …. nap

                                                                                                                      ...........................................................

az ellátást igénylő,

vagy törvényes képviselőjének aláírása


Nyilatkozatok

 1.  A kérelemmel érintett lakásba - hagyományos fűtési móddal rendelkezik : igen - nem

(a megfelelő rész aláhúzandó)

 1.  Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezem: igen — nem

(a megfelelő rész aláhúzandó)

 1. A kapott szociális tűzifát saját célra kérelmezem.
 2. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek

 (a megfelelő rész aláhúzandó),

- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv — a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Kállósemjén, 2020. ………………hó……….nap


____________________________

                                                                                                                      kérelmező aláírása

 1. melléklet a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 5/2020 (X.02.) önkormányzati rendelethez


ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

Alulírott ……………………………………………….. Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata képviseletében a mai napon …….m3 tűzifát szociális célú tűzifa támogatás címén 4324 Kállósemjén,……………………………….szám alatti lakosnak átadom.

Alulírott ………………………………………………….  4324 Kállósemjén,  ……………………………………………u. szám alatti lakos mai napon Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatától szociális célú tűzifa támogatás címén

…….. m 3 tűzifát átvettem.

Kállósemjén, ……….. év ………………………… hó ………….nap


                   Átadó                                                                   ÁtvevőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!