nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábakecöl község képviselő-testületének 2/2017 (III.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-03-06 - 2017-03-07
Rábakecöl község képviselő-testületének 2/2017 (III.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 2/2016.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cíkk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.


1. §


A 2/2016. (II. 12.) rendelet (továbbiakban: „R”) 3-13. §-aiban foglalt 1-13. mellékletei helyébe a 2/2017.(III.03.) önkormányzati rendelet 1-13. számú melléklete lép.A „R” 3. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép.


2. §


A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi nettó költségvetését:72 838 915 Ft

költségvetési bevétellel

93 792 519 Ft

költségvetési kiadással

20 953 604 Ft

849 838 Ft


619 055 Ft

költségvetési hiánnyal –

Finanszírozási bevétellel (államháztartási megelőlegezés)

Finanszírozási kiadással

20 722 821 Ft


ebből:        17 328 743 Ft

3 394 078 Ft

Költségvetési és finanszírozási hiánnyal

Működési hiány

Felhalmozási hiány
állapítja meg.

A kiemelt kiadási főösszegeket az alábbiakban határozza meg:

34 715 052 Ft

Személyi juttatások

8 954 286 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

39 591 486 Ft

Dologi jellegű kiadások

3 172 110 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 951 874 Ft

Egyéb működési célú kiadások

ebből:

65 280 Ft elvonások, befizetések

1 314 946 Ft pénzeszközátadás államháztartáson kívülre


1 071 648 Ft pénzeszközátadás államháztartáson belülre

500 000 Ft visszatérítendő támogatás nyújtása államháztartáson kívülre

4 407 711 Ft

Felhalmozási kiadások

ebből:

 2 270 965 Ft beruházási kiadások


 1 736 746 Ft felújítási kiadások


 400 000 Ft pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

619 055 Ft


Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéseA „R” 3. § (2) helyébe az alábbi rendelkezés lép:


3. §


A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés hiányának fedezetét, a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a működési hiány belső finanszírozásához  17.328.743 Ft, a felhalmozási hiány belső finanszírozásához 3.394.078 ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.


A „R” 3. § (4) helyébe az alábbi rendelkezés lép:


4. §


A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 21.572.659 Ft-ban határozza meg.A „R” 3. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


5. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének:

                                   a.) kiadási főösszegét  94 411 574 Ft-ban

                                   b.) bevételi főösszegét 94 411 574 Ft-ban

határozza meg az 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.


A „R” 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


6. §


Az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 12 főben állapítja meg, a 6. számú mellékletben részletezettek szerint.


7. §


Záró rendelkezések


Jelen rendelet 2017. március 6-án lép hatályba, rendelkezései 2016. december 31. napig kell alkalmazni és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.  Tuba Erik                                                                                                               Dr. Gál László

polgármester                                                                                                                    jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1-13. sz. melléklet
295.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!