nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-12-01 -tól
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa juttatásáról

Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben megállapított jogkörében eljárva az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:


1. §


(1)     A rendelet hatálya Zalavár község közigazgatási területén – a polgárok személyi adataink és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti – bejelentett lakóhellyel, állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott személyekre terjed ki.


(2)     Zalavár Község Önkormányzata ellenszolgáltatás nélkül, jogosultakként legalább 1 m3, de háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Zalavár községben bejelentett állandó lakóhelyén életvitelszerűen él, és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek is megfelel.


2. §


(1)[1]    Szociális célú tüzelőanyag juttatása kérelem alapján történik. Szociális célú tűzifa juttatásban az a személy részesíthető, aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló törvény szerint:


                 a)    aktív korúak ellátásában részesül, vagy

                 b)    időskorúak járadékában részesül, vagy

                 c)     lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban részesül, vagy

                 d)    a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel

                 e)    azoknak a családoknak, ahol az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum összegének 170 %-át, egyedül élő esetén 220 %-át nem haladja meg.

Az a)-d) pontokban foglalt jogosultak előnyt élveznek a szociális tűzifa juttatása során.


(2)     Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a juttatás.


(3)     A juttatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 1. melléklete, a juttatás átvételének igazolását a 2. melléklet tartalmazza.


(4)[2]    A juttatás megállapítása iránti kérelem benyújtásának határidejét a tárgyévi pályázati kiírással összhangban a képviselő-testület határozatban állapítja meg.


          (5)[3]      Az önkormányzat a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.


(6)[4]    Különös méltánylást érdemlő esetben az (1) bekezdés e.) pontjában meghatározott értékhatárokként 180 % és 230 % alkalmazhatóak.


3. §

A szociális tüzelőanyag juttatás ügyében első fokon Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Ügyrendi Bizottsága jár el.


4. §


Záró rendelkezések


Jelen rendelet 2015. december 1. napján lép hatályba.


Horváth Ildikó                                                                    Dr. Puskás László

 polgármester                                                                        címzetes főjegyzőZáradék:


Jelen rendelet Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 23. § (6) bekezdésében meghatározott módon 2015. november 30. napján kihirdetésre került.


Zalavár, 2015. november 30.                                                                                              Dr. Puskás László

                                                                                               címzetes főjegyző[1]

Módosította a 13/2016. (XI. 23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 24-től.

[2]

Módosította a 9/2017. (X. 31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. november 1-től.

[3]

Beiktatta a 13/2016. (XI. 23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. november 24-től.

[4]

Beiktatta a 7/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. december 1-től.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1-2. melléklet - Szociális tűzifa rendelet
76 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!