nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 6/2017 (V.2..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-03 -tól
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 6/2017 (V.2..) önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2017. (V.2.) önkormányzati rendelete

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,

valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről


Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonszabadi Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén történő házasságkötések létesítésére (a továbbiakban: anyakönyvi esemény).


2. § E rendelet alkalmazásában:

a) hivatali helyiség: Balatonszabadi Polgármesteri Hivatal tanácsterme, 8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 102.

b) hivatali munkaidő: a Balatonszabadi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.


II. Fejezet

2. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi

esemény engedélyezésének szabályai


3. § (1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény engedélyezését a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni az anyakönyvi eseményre történő bejelentkezéskor.

(2) A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembevételével dönt.

(3) Anyakönyvi eseményt lebonyolítani - az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Aetv.) 27. § (2) bekezdésében megállapított időpontok kivételével, valamint a (4) bekezdésben leírtak alkalmazásával - munkanapokon és szombaton 10 és 19 óra között lehet.

(4) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőn belül csak ügyfélfogadási időn kívül lehet lebonyolítani.

(5) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a már előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását az engedélyezendő hivatalon kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.

(6) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény megtartása akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvvezető a helyszínen meggyőződött arról, hogy a helyszínen az anyakönyvi esemény ünnepélyes és méltó körülmények között megtartható, valamint az anyakönyvi alapiratok és a személyes adatok védelme biztosított. A külső helyszínen zajló anyakönyvi események lebonyolításakor az anyakönyvi alapiratok biztonságos szállításáért és épségéért az anyakönyvvezető felel.

(7) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezésére irányuló kérelemhez csatolni kell a kérelemben megjelölt helyszín tulajdonosának, üzemeltetőjének, azzal rendelkezni jogosultnak a helyszín biztosításáról szóló nyilatkozatát, vagy a használatról szóló megállapodás másolatát.


3. Az anyakönyvi események díja


4. § (1) Az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget kiegészítő szolgáltatások nélkül.

(2) Hivatali munkaidőben a hivatali helyiségben lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.

(3) Hivatali munkaidőn kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításnak díjait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) Az anyakönyvi esemény - igénylő döntése szerint igénybe vehető - kiegészítő szolgáltatásának díját a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(5) Rendkívüli körülmény, különösen a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében az egészségügyi és szociális intézményben vagy lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény mentes a díjfizetési kötelezettség alól.

5. § (1) A hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményért a szolgáltatási díjfizetési kötelezettséget az anyakönyvvezető által biztosított készpénzátutalási megbízással, vagy a polgármesteri hivatal pénztárába történő befizetéssel lehet teljesíteni.

(2) A szolgáltatási díjnak a befizetését a feladóvevény vagy a számla bemutatásával kell az eljáró anyakönyvvezető felé igazolni. A szolgáltatási díjat legkésőbb az anyakönyvi esemény létesítését megelőzően egy héttel kell teljesíteni.

(3) Amennyiben az anyakönyvi esemény az Önkormányzat hibájából meghiúsul, a kérelmező részére a befizetett szolgáltatási díjat vissza kell fizetni.


4. Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke


6. § (1) A hivatali munkaidőn kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenként 9.000 Ft díjazás illeti meg.

(2) A díjazás kifizetése havonta utólag történik.


III. Fejezet

5. Záró rendelkezések


7. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és rendelkezéseit a hatályba lépését követően bejelentett, e rendelet szerinti anyakönyvi események létesítése iránti eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidőben hatályát veszti Balatonszabadi község Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezésének és megrendezésének egyes kérdéseiről szóló 18/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete.


Balatonszabadi, 2017. május 2.
Király Kálmán                                     dr. Töpler Eszter

polgármester                                                         jegyzőKihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2017. május 2. napján a Polgármesteri Hivatal előtti külső hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel.
                                                                       dr. Töpler Eszter                                                                                                                                 jegyző 

                                                                                                             


1. melléklet a 6/2017. (V.2.) önkormányzati rendelethez


Kérelem

hivatali helyiségen kívüli / hivatali munkaidőn kívüli

házasságkötés létesítésének engedélyezéséhez


Alulírottak kérjük házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli / hivatali munkaidőn

kívüli* engedélyezését.

Név:….........................................................................................................................................

Lakcím:…...................................................................................................................................

Kézbesítési cím:...........................................................................................................................

Név:…..........................................................................................................................................

Lakcím:…....................................................................................................................................

Kézbesítési cím:….......................................................................................................................

Az esemény időpontja:................................................................................................................

A hivatali helyiségen kívüli helyszín:

……………............ település............................................közterület.....................házszám/hrsz.

A helyi rendeletben megállapított szolgáltatási díj(ak) befizetését vállaljuk.


A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása esetén tudomásul vesszük, hogy az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre, ha:

a) a tanúk - szükség esetén - tolmács vagy jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítjuk,

b) gondoskodunk a házasságkötés létesítésének méltó keretéről,

c) külön kérésére gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe vissza utazásáról,

d) a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tévő körülmény bekövetkezése esetén a házasság megkötésére alkalmas helyszínként .……………………….

 …………………………………………………………………………………….jelöljük meg.


Balatonszabadi, ….................................................


….............................................................                       .....….............…..........................................

aláírás                                                                              aláírás


Az engedély kibocsátását javaslom / nem javaslom. *

Hivatali időn kívüli engedélyezés / hivatali helyiségen kívüli engedélyezés esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidőt / az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem. *


     ..............................................................

közreműködő anyakönyvvezető


A házasságkötést a kérelemben megjelölt időpontban és helyszínen engedélyezem.


                                                                                  

..............................................................

             jegyző


* kívánt részt alá kell húzni2. melléklet a 6/2017. (V.2.) önkormányzati rendelethez1. Hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben anyakönyvi esemény lebonyolításnak díja:                                                                                                                            7.000.- Ft,


2. Hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításának díja: 10.000.- Ft.


3. melléklet a 6/2017. (V.2.) önkormányzati rendelethez


A házasságkötésnél igénybe vehető kiegészítő többletszolgáltatás díja
1. Zeneszolgáltatás hanghordozóról, gyertya szolgáltatás díja:                   3.000.- FtCsatolmányok

Megnevezés méret
6/2017.(V.2.) anyakönyvi rendelet
1.27 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!