nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017 (II.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-03-10 -tól
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017 (II.23.) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 12/2014. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, és az Étv. 6. § (1) bekezdésében megállapított feladatkörében az Állami Főépítész, Észak-Magyaroszági Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Nemzeti Környezetügyi Intézet, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Heves Megyei Kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Heves Megyei Kormányhivatal Növény- és talajvédelmi Igazgatósága, Miskolci Bányakapitányság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Heves Megyei Önkormányzati Hivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § (1) A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 12/2014. (X. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 24.§ (2) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:

„(2) Az általános mezőgazdasági terület övezeteinek részletes előírásait az alábbi táblázat tartalmazza:

építési övezet

Beépíthető legkisebb telekterület (ha)

építmények elhelyezésére vonatkozó előírások

építményekre vonatkozó előírások

elhelyezhető funkció

építési mód

legnagyobb beépítettség

legnagyobb

épület-magasság (m)

párkány-magasság (m)

Má-1

0,6

G,L

Sz

3

4,5

4,5

Má-2

5

G

Sz

3

4,5

4,0

Má-3

10

G

Sz

1

4,5

4,0

Má-4

1

G,L

Sz

3

6,0

6,0

Má-sz

10

G

Sz

3

6,0

6,0


 X(G : gazdasági épület , L : lakóépület)

(2) A rendelet 24.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az Má-1 és az Má-4 jelű övezetekben a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos terményfeldolgozás, tárolás épületei, építményei és borturizmus létesítményei, továbbá lakófunkciót is szolgáló épület helyezhetők el.”

(3) A rendelet 24.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(5) Az Má-1 és az Má-4 övezetben a lakóépület alapterülete az övezetben megengedett beépítési % felét nem haladhatja meg, de — a tájkarakter megőrzése érdekében — legfeljebb 200 m2 bruttó alapterületű lehet. Lakóépület kialakítása kizárólag a gazdasági épületek kialakításával egy időben, vagy azt követően történhet.”

(4) A rendelet 24.§ (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15) Az általános mezőgazdasági övezetekben több telekből álló birtok alakítható ki, melynek területe legalább 10 ha. Birtoktest esetén az övezetben meghatározott legnagyobb beépíthetőség a birtoktesthez tartozó összes telek területe után számítva csak az egyik telken is kihasználható (birtokközpont), ha a telkek területe legalább a 10 000 m2-t eléri. A beépítés a szomszéd telkek rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, továbbá a természeti érték megőrzését nem veszélyezteti. Birtoktestként valamennyi mezőgazdasági terület figyelembe vehető. A beépített terület nagysága a birtok összterületének 1%-át és a birtokközpont telek területének 25%-át nem haladhatja meg.”

(5) A rendelet 26.§(4) bekezdése kiegészül az alábbiak szerint:
„ A település közigazgatási területén az Országos Ökológiai Hálózat magterületein, Natura 2000 területeken, valamint a helyi természetvédelem alatt álló területen új bányakutatás, bányanyitás, bányatelek fektetése, illetve bővítése tilos. A természeti oltalom alatt álló területeken vezetett légvezetékeket madárbarát módon kell kiépíteti.”


2. § A rendelet 38. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Jelen rendelet 5. melléklete az SZT-2-M jelű, Gyöngyöstarján, külterület 0182/4, 0201/2, 0182/1 és 0182/2 hrsz-ú ingatlanok szabályozási tervlapja, melyet a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 12/2014. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet hatályba lépésének napjától kell alkalmazni.”


3. § Jelen rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
557.72 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!