nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 6/2016 (V.2..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-31 - 2018-02-26
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 6/2016 (V.2..) önkormányzati rendelete
a helyi köztemetőkről és a temetkezés szabályairól

Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2016.(V.2.) önkormányzati rendelete

a helyi köztemetőkről és a temetkezés szabályairól

(Egységes szerkezetbe foglalva, és lezárva 2017. január 31.)


Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet célja, hatálya


1.§ A rendelet célja, hogy a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben (a továbbiakban: Törvény), valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999 (X.01.) kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján a település területén biztosítsa azelhunytak részére az emberhez méltó temetés feltételeit, valamint szabályozza a köztemetők működési rendjét, a temetés lebonyolítását.


2.§ A rendelet hatálya kiterjed Balatonszabadi község közigazgatási területén lévő köztemetőkre, a temetők fenntartására, használatára, a temetkezési szolgáltatók tevékenységére, és a temetőt látogatókra.


2. A köztemetők fenntartója és üzemeltetője


3.§  (1) Balatonszabadi község közigazgatási területén a belterületi 299 hrsz-ú és a 625/6 hrsz-ú területeken található köztemetőkbe lehet temetkezni.


(2) Az (1) bekezdésben megjelölt köztemetők tulajdonosa Balatonszabadi Község Önkormányzata (a továbbiakban fenntartó).


(3) A köztemetők fenntartásáról és üzemeltetéséről a fenntartó gondoskodik.


4.§ (1) A temetők fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását a jegyző ellenőrzi.


(2) A jegyző az ellenőrzés során vizsgálhatja a temetőkben szolgáltatást végzők jogosultságát, a temető rendjének betartását.


5.§ A temetők fenntartója köteles a gondoskodni a temetők tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, zöldfelületeinek megépítéséről és karbantartásáról.


3. Értelmező rendelkezések6.§[1] E rendelet alkalmazásában:


1. egyes sírhely: egy koporsó elhelyezését szolgáló temetkezési hely, melyben a rendeletben foglalt feltételek teljesülése esetén további koporsó, illetve hamvakat tartalmazó urnák helyezhetők el rátemetéssel,

2. egyes mélyített sírhely: két koporsó egymásra helyezésére alkalmas sírhely,

3. gyermeksírhely: a 14 évesnél fiatalabb életkorban elhunyt gyermek koporsójának eltemetésére szolgáló egyes sírhely,

4. kettes sírhely: két koporsó egymás melletti elhelyezését szolgáló temetési hely, melyben a rendeletben foglalt feltételek teljesülése esetén további koporsók, valamint hamvakat tartalmazó urnák helyezhetők el rátemetéssel,

  5. kettes mélyített sírhely: négy koporsó elhelyezésére alkalmas sírhely,

6. sírbolt: a nyilvántartó könyvben megjelölt helyen fenntartói engedéllyel és a hatályos építésügyi hatósági jogszabályi előírásoknak megfelelően épített, al- illetve felépítménnyel rendelkező, meghatározott számú elsődlegesen koporsós temetésre szolgáló építmény,

7. síremlék: a temetkezési hely jelölését szolgáló, a csatlakozó terepszintből kiemelkedő, keretszerkezettel rendelkező építmény,

8. sírhely: minden olyan temetési hely, amelyet meghatározott számú koporsó, vagy urna elhelyezésére jelöltek ki,

9. sírjel: a temetkezési hely jelölésére szolgáló a csatlakozó terepszintben lévő, vagy abból kiemelkedő keretszerkezet nélküli építmény,

10. temetkezési szolgáltató: az a gazdálkodó szervezet, amely megfelel a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó törvényi feltételeknek, telephellyel, halottszállító járművel és a szolgáltatás ellátásához szükséges személyzettel rendelkezik,

11. urnafal: a köztemető területén a fenntartó által a hatályos építésügyi hatósági jogszabályi előírásoknak megfelelően épített, több egymás mellett, illetve fölött elhelyezett urnafülkéből álló építmény,

12. urnafülke: meghatározott méretű egy elhalt urnába helyezett hamvainak talajszint feletti temetési helye,

13. urnasírbolt: a nyilvántartó könyvben megjelölt helyen fenntartói engedéllyel és a hatályos építésügyi hatósági jogszabályi előírásoknak megfelelően épített, al- illetve felépítménnyel rendelkező meghatározott számú urna talajszint alatti és feletti elhelyezésére létesített építmény,

14. urnasírhely: a hamvasztásos temetés esetén 4 elhunyt hamvait tartalmazó urna földbe temetését szolgáló temetkezési hely,

15. rátemetés: meglévő sírhelybe elhelyezett koporsóra, vagy urnára történő koporsó, vagy urna elhelyezése,

16.[2] 1. fejezet

A temetkezési helyekre és a temetkezésre vonatkozó szabályok


 1. A temetési helyek kialakítása

7.§ Az elhunyt temetőben történő eltemetését az utolsó bejelentett lakóhely figyelembevételével kell biztosítani. A nem Balatonszabadi lakosú elhunytnak helyi köztemetőben történő eltemetése a rendelet 1. mellékletében meghatározott díj megfizetését követően lehetséges.


8.§ (1) A temető fenntartója gondoskodik a köztemető területének felosztásáról, annak építészeti és kertépítészeti kialakításáról.


(2) A temetőt sírhelytáblákra, a táblákat sorokra, a sorokat pedig számozott sírhelyekre kell felosztani. 


(3) A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt sírhelytáblákba a koporsós temetés csak sírboltba, vagy sírhelyre rátemetéssel engedélyezhető.


 1. A temetési helyek használata

9.§ (1)[3] Koporsós temetésre használható temetkezési hely lehet:

a) egyes sírhely,

b) egyes mélyített sírhely,

c) kettes sírhely,

d) kettes mélyített sírhely,

e) sírbolt

f) közös sírbolt.


(2)[4] Egy halottnak egy sírhelye lehet. A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja. Egyes sírhelybe rátemetéssel egy koporsó helyezhető el, kettes sírhelybe két koporsó, rátemetéssel további két koporsó helyezhető el.


10.§ (1) Az elhamvasztott halottak hamvait tartalmazó urnákat a temetőn belül:

a) koporsós sírhelyre rátemetéssel,

b) urnafalban,

c) urnasírhelyben,

d) sírboltban,

lehet elhelyezni.


(2) Az egyszemélyes urnafülkében lévő urnahelybe csak egy, a kétszemélyes urnafülkében lévő urnahelybe legfeljebb két urna helyezhető el. A sírhelybe és a sírboltba elhelyezhető urnák számát a temetési hely befogadó mérete határozza meg.


(3) Az urnafalakra helyezett betűk méretét és színét az urnafal felett rendelkezni jogosult köteles a fenntartóval előzetesen egyeztetni.


 1. A temetési helyek méretei

11.§ A temetőben kialakítható sírhelyek és sírboltok méreteit a rendelet 3. melléklete tartalmazza.


12.§ (1)[5] Mélyített felnőtt sírhelybe külön engedéllyel még egy koporsó, valamint 4 urna helyezhető el a rendelet 1. mellékletében meghatározott díj megfizetését követően.


(2) Felnőtt kettes sírhelybe elhelyezett két koporsón kívül még 4 urna is elhelyezhető a rendelet 1. mellékletében meghatározott díj megfizetését követően.


(3) Felnőtt sírhelyre vonatkozó díj befizetése mellett a felnőtt sírhelytáblába 14 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lennie.


 1. A temetési hely feletti rendelkezési jog

13.§ A temetési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek sírhelymegváltási díjat kell fizetni. A sírhelymegváltási díj mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


14. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jogosultság kezdési időpontja a megváltás napja.


(2) Az egyszeri megváltás időtartama:

a) egyes és kettes sírhely esetén 25 év, illetve az utolsó rátemetéstől számított 25 év,

b) urnasírhely esetén 25 év,

c) sírbolt esetén 60 év,

d) urnasírbolt esetén 25 év,

e)[6] urnafülke esetében 20 év.


(3) Az egyszeri megváltás időtartama meghosszabbítható. A temetési hely díja és az újraváltás díja megegyezik.


15.§ (1) A temetési helyek használati joga – a sírbolt kivételével – magánszemélyek között nem ruházható át, nem örökölhető.


(2) Rátemetés esetén a sírhely használati ideje meghosszabbodik. A rátemetésért az 1. mellékletben szereplő díjat kell fizetni.


 1. Sírboltok, síremlékek


16.§ (1) Sírboltot csak a vonatkozó hatályos építésügyi hatósági jogszabályi előírásoknak megfelelően lehet építeni.


(2) A készítendő sírboltról vázlatot kell készíteni, amelyet a köztemető fenntartójának az építkezés megkezdése előtt be kell mutatni.


17.§ (1)  A sírbolt felett rendelkezőnek azt kell tekinteni, aki a használati díjat megfizette. A sírboltba azon személyek temethetők el, akiket a sírboltkönyvbe bejegyeztek. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben vagy végrendelet útján nem rendelkezett, a sírboltba az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temetkezhetnek.


(2) A sírboltba koporsóban annyi elhunyt személy temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen felül 2 férőhelyes sírboltba további 6 urna, 4 személyes sírboltba további 12 urna helyezhető el.


18.§ (1) A síremléket szilárd alapra kell építeni. A síremlék és a sírjel nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet.


(2) A síremlék körül létesített járda magassága a talajszinttől mért maximum 15 cm, a sírkeret magassága a járdaszinttől mért 40 cm lehet. A síremlék magassága a járdaszinttől 150 cm lehet.


(3) A kiásott sírbolt helyeket az alépítmény elkészültéig baleset megelőzésére alkalmas védőkorláttal kell körbekeríteni.


(4) A síremléknek meg kell felelnie a temető arculatának. Közízlést sértő formájú és felírással ellátott síremléket felállítani nem szabad.


(5) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet.


19.§ (1) A köztemetőkben a létesítő tulajdona az általa létesített síremlék, sírbolt, így azok fenntartásáról, gondozásáról, helyreállításáról a létesítő, vagy annak örököse köteles gondoskodni a saját költségén.


(2) A síremlék, sírbolt helyreállítására, felújítására a temető fenntartója a temetési hely feletti rendelkezni jogosultat felhívhatja, az állékonyságot, az életet és a biztonságos használatot veszélyeztető állapot fennállása esetén köteles felhívni. A felhívást a köztemető hirdetőtábláján és a temetési helyen 90 napra ki kell függeszteni. Amennyiben a temetési hely felett rendelkezni jogosult lakóhelye ismert, a felhívást írásban is meg kell küldeni. Nem teljesítés esetén a fenntartó köteles gondoskodni a veszélyes állapot megszűntetéséről.

 1. A kötelező nyilvántartások vezetése


20.§ (1) A fenntartó a Törvényben meghatározott nyilvántartó könyvet és sírbolt könyvet naprakész állapotban köteles vezetni.


(2) A fenntartó a Törvényben meghatározott nyilvántartó könyvvel összhangban temetőtérképet köteles vezetni. A fenntartó az új sírmezők megnyitása előtt köteles gondoskodni a temetőtérkép elkészítéséről és annak a jegyző által történő jóváhagyásáról. A temetési rend megváltoztatása csak a jegyző engedélyével történhet, a temetőtérkép egyidejű módosításával.


 1. fejezet

Temetkezési szolgáltatások

 1.  A temetkezési szolgáltatók

21.§ (1) A köztemetőben a temetkezési szolgáltatásokat az a temetkezési szolgáltató láthatja el, amely a szolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkezik és a köztemető fenntartójával temetésenként megállapodott.


(2) A temetkezési szolgáltatók a szolgáltatási tevékenység végzése során kötelesek igénybe venni a temető területén található ravatalozó épületét, annak felszereléseivel és berendezéseivel együtt.


(3)A temetkezési szolgáltatók a köztemető igénybevételéért és a ravatalozó (2) bekezdésben meghatározott kötelező igénybevételéért a rendelet 2. mellékletében meghatározott temető használati díjat kötelesek fizetni a fenntartónak.


22. § (1) A fenntartó a temetkezési vállalkozónak a temetési napokon igény szerint és bejelentési sorrend alapján biztosítja a temetés lebonyolítását. A köztemetőben egy időben egy temetés tartható. Ugyanazon a napon tartandó temetések között legalább 1 óra különbséget kell tartani.


(2) A temetkezési szolgáltatást végző vállalkozó a temetés időpontját köteles legalább 48 órával a temetés előtt a fenntartónak bejelenteni.


23.§ A temetkezési szolgáltatók kötelesek együttműködni a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében a temető fenntartójával, az illetékes hatóságokkal, más szolgáltatókkal és az érdekeltekkel.


24.§ (1) A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunytnak életében tett nyilatkozata, ennek hiányában a temetésről gondoskodó, a Törvényben meghatározott személy rendelkezése az irányadó.
 1. A ravatalozó használata

25.§ (1) Ravatalozni csak a temetőben, az arra kijelölt helyen szabad. A ravatalozót a temetés megkezdése előtt legalább 1 órával ki kell nyitni.


(2) A felravatalozott koporsót – az eltemettető kívánságára – a búcsúztatás megkezdéséig nyitva kell tartani, kivéve, ha jogszabály másképp nem rendelkezik.


(3)A ravatalozóban található hűtőkamrát a temetkezési szolgáltatók jogosultak használni. Amennyiben a hűtő használati ideje az egy hetet meghaladja, a szolgáltató köteles előzetesen a fenntartóval egyeztetni.


(4) A hűtőkamra használatáért a 2. mellékletben foglalt díjat kell a fenntartónak megfizetni.


(5) Az elhaltak temetőn belüli szállítását, ravatalozását, eltemetését a legnagyobb körültekintéssel, a temető rendjének megzavarása nélkül kell végezni.


 1. fejezet

A temető rendje


 1. A köztemető nyitva tartása és használatának rendje

26.§ (1) A köztemető nyitva tartása:

a) nyári időszámítás esetén 07.00 – 20.00 óráig,

b) téli időszámítás esetén 08.00 – 17.00 óráig,

c) október 31-én, november 1-jén és november 2-án 8.00 órától 21.00 óráig.


(2) A köztemető bejárati nagykapui a nyitvatartási idő alatt zárva találhatóak. A temetőlátogatók és a temetőben munkát végző temetkezési szolgáltatók és egyéb szolgáltatók (a továbbiakban együtt: temetőhasználók) a köztemető nyitva tartási ideje alatt a temető bejárati nagykapujának kulcsát Balatonszabadi Polgármesteri Hivatalában, vagy a temető gondnoktól kérhetik el.


27.§ (1) A köztemetőben építési, felújítási munkát végző vállalkozók a rendelet 2. mellékletében meghatározott díjat kötelesek fizetni a temető fenntartójának.


(2) A köztemető fenntartójának engedélye nélkül, vagy attól eltérő módon végzett munka esetén a temető fenntartója a sírhely felett rendelkezni jogosultat megfelelő határidő kitűzésével felhívja a sérelmezett állapot megszüntetésére.


(3) A temetőben munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit. Munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy az eredeti állapot ne változzon. Amennyiben a szomszédos temetkezési hely sérül, úgy a kárt okozó köteles az eredeti állapotot helyreállítani. A temető látogatását akadályozni nem lehet, szükség esetén a munkálatokat fel kell függeszteni.


(4) Temetés esetén a temetés idejére a munkálatokat fel kell függeszteni.


(5) A munka elvégzését követően a munkaterületet a vállalkozónak rendezett, tiszta állapotban kell átadni a fenntartónak, a maradék építési anyagot a vállalkozó köteles elszállítani. Az építési anyag nem helyezhető el a növényi hulladéktárolókba.


28.§ A sírok, síremlékek gondozása, karbantartása a hozzátartozók feladata.


 1. A köztemetőben elhelyezhető tárgyak

29.§ (1) A sírhelyre csak olyan allergiát nem okozó növény ültethető, amelynek növekedési magassága nem haladja meg az 1 métert és nem terjed túl a sírhely határán. Fákat csak a temető fenntartója ültethet.


(2) Amennyiben a sírhelyre ültetett növény a sírhely határán túlnő, a sírhely felett rendelkezni jogosult köteles a növényt a sírhelyről eltávolítani.


(3) Az egyes sírhelyek díszítését szolgáló tárgyak, növények, koszorúk eltávolítását csak a rendelkezni jogosult, vagy megbízottja végezheti.


30.§ (1) A köztemetőben sírhelyek között pad elhelyezése tilos. A sírhelyek kerítéssel nem határolhatók körül.


(2) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sír feltöltésére használni.


31.§A temetőben gyertyát égetni a tűzvédelmi szabályok betartása mellett lehetséges. Egyéb esetben a tűzrakás tilos.


32.§ A sírhelyeken a közízlést sértő virágtartók, díszítések és feliratok nem helyezhetők el.


33.§ (1) A sírhelyekről lekerülő hulladékot csak az arra kijelölt gyűjtőhelyen lehet elhelyezni.


(2) A köztemetőben keletkező hulladék kezeléséről, elszállíttatásáról a fenntartó gondoskodik.


34.§ A köztemetőben reklámot, hirdetést elhelyezni tilos.


 1. A köztemetőn belüli közlekedés

35.§ (1) A köztemetőben gépkocsival, motorkerékpárral, kerékpárral behajtani és közlekedni tilos. Ez alól kivétel a temetkezési szolgáltató halottszállító személygépjárműve.


(2) Az (1) bekezdésben foglalt tiltás a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkát végzőkre és esetenként a láthatóan idős és beteg személyekre nem vonatkozik.

.

36.§ A temető területére állatot – a vakvezető kutya kivételével – tilos bevinni.


37.§ A köztemető területén 14 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. A gyermek által okozott károkért a gyermeket felügyelő felnőtt tartozik felelősséggel.


 1. A köztemető lezárása

38.§ (1) Ha a köztemető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely megtelt, azt le kell zárni, ott tovább temetni – a rátemetés kivételével - tilos.


(2) A köztemető lezárására, megszüntetésére a Törvényben és a Kormányrendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.


 1. fejezet[7]

A szociális temetéssel kapcsolatos szabályok


39.§[8]VI. fejezet

A rendelet betartásának ellenőrzése


40.§  A rendeletben foglaltak betartását a jegyző ellenőrzi.

41.§ (1) E rendelet alkalmazásában Balatonszabadi község közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül, ha természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a

a)      9.§ (2) bekezdésében,

b)      a 10. § (3) bekezdésében,

c)      a 13.§-ban,

d)      a 16. § (2) bekezdésében,

e)      a 17. § (2) bekezdésében,

f)       a 18. § (2) bekezdésében,

g)      a 21. § (1), (3) bekezdéseiben,

h)      a 29. § (1), (2) bekezdéseiben,

i)        a 30. § (1), (2) bekezdéseiben,

j)        a 34.§-ban

k)       a 35. § (1) bekezdésében,

l)       a 36.§-ban

előírt kötelezettségek teljesítését elmulasztja, vagy a körülírt tilalmakat megszegi, és ezen magatartása nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek.

(2)     Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak megszegőjével szemben 5 000,- Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedő pénzbírság szabható ki, e rendeletben meghatározott eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

(3)    Az (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy a tilalmak megszegése miatt lefolytatott eljárás kizárólag hivatalból indítható, amely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha azt természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.

(4)    Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy a tilalmak megszegése miatti hatósági eljárás lefolytatása és a cselekmény elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik, jogorvoslat iránti kérelmet Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez lehet benyújtani.

(5)    Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak megszegőjével szemben a közigazgatási hatósági eljárás

a)         valamely cselekményben megnyilvánuló (1) bekezdésben meghatározott magatartás tanúsítása esetén a cselekmény elkövetésétől számított 120 napon belül;

b)        mulasztásban megnyilvánuló (1) bekezdésben meghatározott magatartás tanúsítása esetén a cselekmény elkövetésétől számított 120 napon belül indítható meg.

(6) Ezt követően az (1) bekezdésben meghatározott magatartás, vagy mulasztás elkövetése miatt eljárás nem indítható.

(7)   A kiszabásra kerülő pénzbírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni a magatartás, vagy mulasztás súlyát és a felróhatóság mértékét.

(8)   Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak megszegőjével szemben kiszabott közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással Balatonszabadi Község Önkormányzatának bankszámlájára kell befizetni.

(9)   A pénzbírság kiszabása helyett „felszólítás” alkalmazható, amennyiben a magatartás, vagy mulasztás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú, és a magatartás, vagy mulasztás elkövetője személyi körülményeire is figyelemmel ettől az intézkedéstől kellő visszatartó erő várható.

 1. fejezet

Záró rendelkezések


42.§ (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet 6.§ 14. pontja és a V. Fejezet 2017. január 1-jén lép hatályba.


(3) E rendelet hatályba lépésével egyidőben hatályát veszti Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemetőről szóló 1/2007.(I.25.) önkormányzati rendelete.


Balatonszabadi, 2016. május 2.

         Király Kálmán                                                                         dr. Töpler Eszter

            polgármester                                                                                   jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2016. május 2. napján a Polgármesteri Hivatal előtti külső hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel.


                                                                               dr. Töpler Eszter

 jegyző
1. melléklet a 6/2016.(V.2.) önkormányzati rendelethez[9]


A temetkezési helyek megváltásának díjai1. Koporsós sírhely díja 25 évre

1.1. egyes sírhely 8.000,- Ft,

1.2. egyes mélyített sírhely 12.000.- Ft,

1.3. kettes sírhely 16.000,- Ft,

1.4. egyes mélyített sírhely 24.000.- Ft,

1.5. gyermek sírhely ingyenes.


2. Urnafülke díja 20 évre


2.1 egyszemélyes urnafülke 40.000,-Ft,

2.2 kétszemélyes urnafülke 60.000,-Ft,


3. Urnasírhely díja

3.1. urnasírhely 25 évre 8.000,-Ft,

3.2. urna elhelyezése sírboltban 25 évre 40.000,-Ft.4. Sírbolthely díja 60 évre

4.1. 2 személyes sírbolthely 40.000,-Ft,

4.2. 4 személyes sírbolthely 60.000,-Ft,


5. Rátemetés díja 8.000,-Ft.


6. A megállapított díjon felül 50% pótdíjat köteles fizetni, aki korábban Balatonszabadi lakos elhunytat, vagy annak közvetlen hozzátartozóját Balatonszabadi köztemetőjében kíván eltemetni, 500% pótdíjat köteles fizetni, aki nem Balatonszabadi lakos elhunytat kíván Balatonszabadi köztemetőjében eltemetni.


2. melléklet a 6/2016.(V.2.) önkormányzati rendelethez[10]


A temető használatáért fizetendő díjak


 1. A temetkezési szolgáltatók temető használati díja                15.000.-Ft/temetés
 2. A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulási díj                                                     2000.-Ft/nap
 3. A hűtőkamra használata volt Balatonszabadi lakos elhunyt esetén                    ingyenes
 4. A hűtőkamra használatáért fizetendő díj nem Balatonszabadiban volt lakos elhunyt esetén                                                                            1000.-Ft/nap


3. melléklet a 6/2016.(V.2.) önkormányzati rendelethez[11]


A temetőben kialakítható sírhelyek és sírboltok méretei1. A temetőben kialakítható sírhelyek méretei:

1.1 egyes felnőtt sírhely esetében 2,10 m hosszú, 1,80 m mély és 0,90 m széles,

1.2 egyes mélyített sírhely esetében 2,10 m hosszú, 2,10 m mély és 0,90 m széles,

1.3 kettes felnőtt sírhely esetében 2,10 m hosszú, 1,80 m mély és 2,00 m széles,

1.4 kettes mélyített sírhely esetében 2,10 m hosszú, 2,10 m mély és 2,00 m széles,

1.5 gyermek sírhely esetében 1,30 m hosszú, 1,60 m mély és 0,60 m széles,

1.6 urnasír esetében 0,80 m hosszú, 0,70 m mély és 0,60 m széles.


2. A temetőben kialakítható sírbolt méretei:

2.1 felszíni méretei:

2.1.1 2 személyes sírbolt hossza 3,50 m, szélességes 2,50 m,

2.1.2 4 személyes sírbolt hossza 3,50 m, szélessége 3,00 m,

2.2 földfelszín alatti méretei:

2.2.1 2 személyes sírbolt hossza 2,30 m, szélességes 0,90 m, mélysége 2,60 m,

2.2.2 4 személyes sírbolt hossza 2,30 m, szélességes 1,80 m, mélysége 2,60 m,


3.A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek kell lennie.


4.A sírdombok magassága 50 cm lehet.[1]

Módosította a 15/2016.(X.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.10.03-tól.

[2]

Hatályon kívül helyezte a 2/2017.(I.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.01.31-től.


[3]

Módosította a 15/2016.(X.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.10.03-tól.

[4]

Módosította a 15/2016.(X.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.10.03-tól.

[5]

Módosította a 15/2016.(X.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.10.03-tól.

[6]

Módosította a 15/2016.(X.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.10.03-tól.

[7]

Hatályon kívül helyezte a 2/2017.(I.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.01.31-től.

[8]

Hatályon kívül helyezte a 2/2017.(I.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.01.31-től.

[9]

Módosította a 15/2016.(X.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.10.03-tól.

[10]

Módosította a 15/2016.(X.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.10.03-tól.

[11]

Módosította a 15/2016.(X.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.10.03-tól.


Csatolmányok

Megnevezés méret
6/2016.(V.2.) temet rendelet
3.85 MB
6/2016.(V.2.) egységes a helyi köztemetőkről és a temetkezés szabályairól
111.5 KB
6/2016.(V.2.) temetőrendelet egységes 2017.01.31.
111 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!