nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-03-14 - 2019-08-15
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.25.) önkormányzati rendelete
Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésének d) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. fejezet

Általános Rendelkezések


1. Hatásköri szabályok


1. §

A Képviselő- testület a jelen rendeletben szabályozott ellátásokkal kapcsolatos, e rendeletben megállapított hatásköreinek gyakorlását a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 01.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint ruházza át.


2. Pénzbeli és természetbeni helyi szociális ellátások formái


2. §

(1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli, illetve természetbeni helyi szociális ellátás nyújtható.

(2) Az Önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek, családok részére e rendeletben meghatározott feltételek szerint az alábbi települési támogatást biztosítja:

a) lakhatási támogatás,

b) gyógyszertámogatás,

c) temetési támogatás,

d) rendkívüli települési támogatás,

e) iskolakezdési támogatás,

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás és intézményi térítési díj támogatás (a továbbiakban: térítési díj támogatás).

(3) Az Önkormányzat az elhunyt személy eltemettetésére kötelezett szociálisan rászoruló hozzátartozójának a köztemetés költségnek megtérítési kötelezettsége alól részbeni vagy egészben mentesítheti.

(4) A (2) bekezdés a), b) és e) pontjában meghatározott települési támogatás havi rendszerességgel nyújtható e rendeletben meghatározott időtartamban.

(5) A (2) bekezdés a) és d) pontja szerinti települési támogatás természetbeni formában is nyújtható. 


3. Eljárási Rendelkezések


3. §

(1) Az e rendeletben szabályozott ellátások megállapítása kérelemre, illetve hivatalból történik, amelyet  az  e  célra  rendszeresített  –  az  egyes  ellátásoknál  külön  megjelölt  –  és  a  rendelet

mellékletét képező formanyomtatványok kell előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell a formanyomtatványban felsorolt – az egyes ellátásokra való jogosultság megállapításához szükséges – mellékleteket, valamint a jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a jövedelem típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát az alábbiak szerint:

a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást,

b) álláskeresési, illetve társadalombiztosítási ellátás esetén a folyósított ellátást igazoló postai szelvényt, bankszámla kivonatot, vagy ha ebből a havi ellátás összege nem állapítható meg, hatósági bizonyítványt vagy a megállapító határozat másolatát,

c) egyéni vállalkozó esetén az illetékes állami adóhatóság igazolását a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról,

d) egyéb jövedelem esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelemről.

(2) A kérelmet a Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal Sonkádi Kirendeltségén, 4954 Sonkád, Rákóczi u. 29. szám alatt (a továbbiakban: Hivatal) postai úton vagy személyesen lehet benyújtani.

(3) A kérelem benyújtására az ellátás igénylője, annak törvényes képviselője, gondozója vagy meghatalmazottja jogosult.

(4) A gyógyszertámogatás és a térítési díj támogatás a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kezdődően egy évre állapítható meg.

(5) A lakhatási támogatás október 1. napjától március 31. napjáig állapítható meg.

(6) Lakhatási támogatás iránti kérelmet szeptember 1. napjától február 28. napjáig lehet benyújtani és a benyújtást követő hónap első napjától állapítható meg.   

(7) A (4) bekezdés szerinti rendszeres ellátás iránti újabb kérelmet legkorábban az adott ellátásra való jogosultság időtartamának lejárta előtt egy hónappal lehet benyújtani. Az új jogosultság kezdő időpontja a korábbi jogosultság lejártát követő nap.

(8) A kérelemben foglaltak ellenőrzése céljából a Hivatal ügyintézője vagy (felkérésre) a családgondozó környezettanulmányt készíthet a kérelmező háztartásában.

(9) A rendszeres ellátásokat utólag, minden hónap 5. napjáig, az eseti ellátásokat a megállapítást követő 15 napon belül kell folyósítani.

(10) A pénzbeli és természetbeni ellátások folyósítása a jogosult, a törvényes képviselője vagy a közüzemi szolgáltató, illetve ellátást biztosító intézmény részére történő utalással, valamint pénztárból történő kifizetéssel is teljesíthető.

(11) A rendszeres ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha

a) a jogosultság feltételei már nem állnak fenn vagy jogosultságot kizáró körülmény következett be,

b) a jogosult kéri,

c) a jogosult meghalt,

d) az e rendeletben meghatározott egyéb okból.

(12) A (11) bekezdés szerinti megszüntetés időpontja a megszüntetésre okot adó körülmény bekövetkezése hónapjának utolsó napja.

(13) A jogosult által lakott lakáshoz kapcsolódó rendszeres ellátásra való jogosultságot a - (11) bekezdés szerinti eseteken kívül – meg kell szüntetni abban az esetben is, ha a jogosult a támogatással érintett lakásból elköltözött.

(14) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Kormány Rendelet és az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e jogszabályok megsértésével nyújtott ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt kötelezni kell

a) a pénzbeli ellátás visszafizetésére,

b) természetben nyújtott ellátás esetén a pénzegyenérték megtérítésére,

c) a térítési díj teljes összegének megfizetésére.

(15) Ha a rendszeres ellátásra való jogosultság az (14) bekezdés alapján szűnt meg, a jogosultság megszüntetésétől számított egy évig a megszüntetettel azonos típusú rendszeres ellátás nem állapítható meg.

(16) A lakáshoz kapcsolódó rendszeres ellátások vonatkozásában az (15) bekezdés szerinti korlátozás kiterjed a (15) bekezdés szerinti ok fennállása időpontjában lakásban élő valamennyi személyre.

(17) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmak, kérdések tekintetében a magasabb szintű szociális jogszabályok rendelkezései az irányadóak.


II. Fejezet

Szociális ellátások


4. Lakhatási támogatás


4. §

(1) Lakhatási támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló személy, aki a háztartásuk tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásait viseli.

(2) A lakhatási támogatás a fűtési szezonban megnövekedett kiadások miatt a tüzelőanyag,  villanyáram-, a víz- és gázfogyasztás, a csatornahasználat és szemétszállítás díj költségeihez nyújtható.

(3) A lakhatási támogatást elsősorban a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék működik, a lakhatási támogatást természetben, a készülék működtetését lehetővé tévő formában kell nyújtani.

(4) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.

(5) Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

(6) Fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(7) Ha a háztartás

a) (6) bekezdés a)–c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

b) (6) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(8) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot és a nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(9) A lakhatási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450 forint.

(10) A lakhatási támogatás esetében elismert nettó lakásnagyság

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm,

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(11) A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja,

de nem lehet kevesebb, mint 2 500 forint és nem lehet több, mint 5 000 Ft, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

(12) A (11) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:

TM = 0,3 –

J– 0,5 NYM

´ 0,15


NYM

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.

(13) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(14) Az (13) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit, amennyiben külön fogyasztó mérőórával rendelkeznek.

(15) Lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.


5. Gyógyszertámogatás


5. §

(1) Gyógyszertámogatásra jogosult az a nagykorú személy, akinek az esetében vényköteles havi rendszeres gyógyító ellátás költsége (a továbbiakban: gyógyszerköltség)

a) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át meghaladja és

b) a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén a 220 %-át és

c) közgyógyellátási igazolványra nem jogosult.

(2) Amennyiben a gyógyszertámogatásra jogosult ezen időtartam alatt jogosultságot szerez közgyógyellátásra, a részére megállapított gyógyszertámogatást meg kell szüntetni.

(3) A gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványom kell benyújtani.

(4) A gyógyszerköltséget a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon a kérelmező háziorvosa igazolja.

(5) A (3) bekezdés szerinti háziorvosi igazoláson kizárólag a kérelmező személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges rendszeres gyógyszerköltséget lehet feltüntetni.

(6) A gyógyszertámogatás összege a (4) bekezdésben meghatározott háziorvos által igazolt havi rendszeres gyógyszerköltség összege, de legfeljebb 3 000 Forint.


6. Temetési támogatás


6. §

(1) Temetési támogatásra jogosult az a személy

a) aki meghalt – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti – hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott és

b) családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében a 250 %-át.

(2) Nem jogosult temetési támogatásra, aki az eltemettetésről – ellenszolgáltatás fejében – szerződésben vállalt kötelezettséget.

(3) A temetési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az eltemettetésre kötelezett hozzátartozó nevére kiállított temetési költségről szóló számlát.

(4) A temetési támogatás összege 10 000 Ft.

(5) A temetési támogatás iránti kérelmet az elhalálozás napjától számított 90 napos jogvesztő határidőn belül lehet benyújtani a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon.


7. Rendkívüli települési támogatás


7. §

(1) Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy

a) aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és önmaga illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy

b) alkalmanként jelentkező többletkiadások, így különösen betegséghez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások miatt anyagi segítségre szorulnak vagy

c) a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

(2) Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át.

(3) A rendkívüli települési támogatás összege legalább 3 000 Ft, de legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege.

(4) Amennyiben a rendkívüli települési támogatás kiskorú gyermekre tekintettel kerül megállapításra, úgy annak összegét gyermekenként is meg lehet állapítani.

(5) Rendkívüli méltánylást igénylő helyzetekben szociális rászorultság vizsgálata nélkül, az összes körülményhez igazodó mértékű rendkívüli települési támogatás nyújtható.

(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában rendkívüli méltánylást igénylő helyzetek:

a) elemi csapás, rendkívüli időjárás, baleset következményeként

aa) haláleset,

ab) súlyos – nyolc napon túl gyógyuló – személyi sérülés,

ac) ingatlanban bekövetkezett káresemény,

b) önhibáján kívül átmenetileg ellátatlanná válás,

c) súlyos betegséghez kapcsolódó egészségügyi szakellátás körébe tartozó tartós kezelés.

(7) Amennyiben a tényállás vizsgálatában a rendkívüli települési támogatás feltételeinek tartós fennállására lehet következtetni, a rendkívüli települési támogatás havi rendszerességgel is nyújtható.

(8) A havi rendszerességgel nyújtott rendkívüli települési támogatás legfeljebb hat alkalomra állapítható meg. A folyósítás időtartama alatt – az (5) bekezdés kivételével – rendkívüli települési támogatás nem állapítható meg.

(9) A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet az 5. melléklet szerinti formanyomtatványom kell benyújtani.


8. §8/A. §

(1) Iskolakezdési támogatásra jogosult a településen lakóhellyel rendelkező

a) általános iskolás,

b) nappali oktatás rendje szerint középfokú tanulmányokat folytató diák,

akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, gyermekét egyedül nevelő esetében a 400 %-át.

(2) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet e rendelet melléklete szerinti mtatványon minden év szeptember 1. és szeptember 30. napja között lehet benyújtani.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a köznevelési intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem típusának megfelelő igazolást.

(4) Az egyszeri és egyösszegű támogatás mértéke az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kerül meghatározásra.


8. Köztemetés


9. §

(1) A köztemetés költségének megtérítése csökkenthető, ha a kötelezett családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át.

(2) A csökkentés mértéke a fizetési kötelezettség 10 - 50 %-a és a fennmaradó részösszegre részletfizetés engedélyezhető, melynek időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot.

(3) A köztemetés költségének megtérítése alól teljes mértékben mentesíthető az a kötelezett, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét, egyedül élő esetén 150 %-át.

(4) A köztemetés megállapítása iránti kérelmet a 6. melléklet szerinti formanyomtatványom kell benyújtani.


9. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás és intézményi térítési díj támogatása


10. §

(1) Az ellátást igénybevevő kérelmére a személyi térítési díjhoz - az ápolást- gondozást nyújtó, és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás kivételével – a kérelmező és családja jövedelmi helyzetére tekintettel támogatást állapít meg.

(2) A támogatás mértéke  

a) a térítési díj 50 %-a, ha az ellátást igénylő családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 250 %- át nem haladja meg,

b) a térítési díj 25 %-a, ha az ellátást igénylő családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén 300 %- át nem haladja meg.

(3) Étkeztetés esetén a (2) bekezdés a) és b) pontja alá nem tartozó igénybevevő esetén a támogatás mértéke az intézményi térítési díj és az ebéd beszerzési árának a különbözete.

(4) A megállapított támogatást az intézmény által kiállított számla alapján az Önkormányzat fizeti meg.

(5) A térítési díj támogatás megállapítása iránti kérelmet a 7. melléklet szerinti formanyomtatványom kell benyújtani.


10. Szociális szolgáltatások


11. §

Az önkormányzat a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 01.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 4., 5. és 6. pontja szerinti társulások társulási megállapodásában foglaltak alapján, a társulások által fenntartott intézmények keretében a következő ellátásokat biztosítja:

    a) étkeztetés,

    b) házi segítségnyújtás,

    c) családsegítés,

    d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

    e) támogató szolgáltatás,

    f) gyermekjóléti szolgáltatás,

    g) idősek nappali ellátása,

    h) fogyatékosok nappali ellátása.


12. §

Napi egyszeri meleg étkezésre jogosult az a 7. § (2) bekezdése szerinti szociálisan rászoruló:

a) aki hajléktalan,

b) aki egyedülálló és a reá öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, feltéve, hogy reá való tekintettel ápolási díj nem lett megállapítva,

c) aki szakorvosi igazolás alapján

ca) egyedül élő fogyatékos és reá való tekintettel ápolási díj nem lett megállapítva vagy

cb) fogyatékos személy eltartásáról gondoskodik vagy

cc) pszichiátriai-, szenvedélybetegsége miatt kezelésre szorul.


III. Fejezet

Átmeneti és záró rendelkezések


13. §

(1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

(2) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 01.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(4) Hatályát veszti:

a) az egyes szociális helyi szabályairól szóló 9/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet,

b) a gyermekvédelemről szóló 16/2011. (X. 17.) önkormányzati rendelet.

c) e rendelet hatályba lépését követő napon a (2) bekezdés.

(5) Nem jogosult lakhatási támogatásra, aki az Szt. szerinti lakásfenntartási támogatásban részesül, valamint nem jogosult gyógyszertámogatásra, aki az Szt. szerinti alanyi illetve normatív jogcímen közgyógyellátásra jogosult.

(6) E rendelet rendelkezésit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
                       Iszák Tibor s.k.                                                                                            Szabó István s.k.

                        polgármester                                                                                                   jegyző
Záradék:


A rendelet kihirdetésének napja: 2015. február 25.Szabó István s.k.

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
294.48 KB
2. melléklet
268.01 KB
3. melléklet
136.91 KB
4. melléklet
208.31 KB
5. melléklet
214.46 KB
6. melléklet
212.35 KB
7. melléklet
226.08 KB
9. melléklet
309.12 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!