nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2016. (IX.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-09-20 - 2016-09-21
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2016. (IX.19.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról valamint a szociális és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ban, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 33. § (7) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdés g) pontjában, a 60. § (3)-(4) bekezdéseiben, a 62. § (2) bekezdésében, a 90. § (3) bekezdésében, a 92. § (1)-(2) bekezdéseiben, a 115. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) és (2) bekezdéseiben, 131. § (1) bekezdésében és a 148. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A szociális igazgatásról valamint a szociális és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdés a) pontja a következő af) alponttal egészül ki:


„af) tanévkezdési támogatás.”
2. § A szociális igazgatásról valamint a szociális és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a következő 8/B. alcímmel és 16/B. §-al egészül ki:


„8/B. Tanévkezdési támogatás


16/B. § (1) A képviselőtestület minden évben – a költségvetési keretétől függően – a Tapsonyban állandó, bejelentett lakcímmel rendelkező általános és középiskolás gyermek, illetve  felsőfokú nappali tagozatos tanulmányokat folytatók részére tanévkezdési támogatást állapíthat meg.


(2) A támogatás egyszeri pénzbeli juttatásként állapítható meg.


(3) A támogatás mértékét a képviselőtestület határozza meg.


(4) A támogatás megítélése jövedelmi és vagyoni helyzettől független.”
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Tapsony, 2016. szeptember 16.
                         Fábos István                                                             Hajdu Szabina

                         polgármester                                                                   jegyző

Záradék:


A rendelet 2016. szeptember 19. napján kihirdetésre került.
Tapsony, 2016. szeptember 19.


                                                                                                          Hajdu Szabina

                                                                                                                 jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!