nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 6/2016(VI.29.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-06-30 -tól
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 6/2016(VI.29.)önkormányzati rendelete
Köztisztaságról és a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 8/2014.(IX.15.)rendelet módosításáról


Görcsönydoboka község Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, továbbá a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (a továbbiakban: Ht.) 35.§-ában, és a 88.§. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a köztisztaságról, és a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 8/2014.(IX.15.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:


1.§ (1)  A R. 2.§(6) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

           - építési-bontási hulladékokra.


      (2) A R. 2.§ bekezdése az alábbi (10) és (11) bekezdésekkel egészül ki:

          (10) Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. ( a továbbiakban: Koordináló szerv) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megfelelőségét vizsgálja. 


          (11) A Koordináló szerv megállapítja, hogy a közszolgáltató tevékenysége megfelel-e az  Országos Hulladékgazdálkodási Tervben foglaltaknak és arról véleményt állít ki. Amennyiben a közszolgáltató a Ht.-ben meghatározott határidőre nem rendelkezik megfelelőségi véleménnyel, úgy az önkormányzat e határidőt követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 1 hónapos határidővel felmondja. A települési önkormányzat e kötelezettségét a megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálja.2.§ A R. 4§  (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:

a) az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben az ingatlanon gyűjtött vegyes hulladék összegyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítására,

 b) az ingatlanon képződő zöldhulladék összegyűjtésére és elszállítására

c) az ingatlanon elkülönítetten gyűjtött papír- és műanyag- és fém csomagolási hulladék összegyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítására,

d) az ingatlanon képződő és a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladék összegyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítására,

e) a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarban, hulladékgyűjtő ponton (hulladékgyűjtő sziget) gyűjtött hulladék összegyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítására, 

f) hulladékgyűjtő szigetek, hulladékgyűjtő udvar, átrakóállomás és komposztálótelep üzemeltetésére.

3.§(1) Az R. 6.§ (1) bekezdésében „az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.” szövegrész helybe „ az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság” szövegrész kerül.


(2) Az R. 6.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

6.§ (2) A Közszolgáltató feladatai:

a.)a Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása;

b.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak a jogszabályok szerint meghatározott rendszer,  módszer és gyakoriság szerinti teljesítése, ideértve a lomtalanítás és az elkülönített gyűjtés teljesítését is;

c.) a környezetvédelmi hatóság által meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények és a minősítő okirat folyamatos meglétének biztosítása;

d.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása;

e.) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzése;

f.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére meghatározott helyek és létesítmények igénybevétele, illetőleg üzemeltetése, fenntartása;

g.) a hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási rendszerek működtetése és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatások rendszeres teljesítése a hatóságok valamint az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. ( a Továbbiakban: Koordináló szerv) részére;

h.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybevevők számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetése;

i.) a hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozása és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása;

j.) a közszolgáltatást igénybevevők kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítása és ennek nyilvánosságra hozatala.

k.) tájékoztatás adása az önkormányzat részére az elmúlt év tapasztalatairól;  

l.) a tevékenység ellátásához szükséges biztosítás megléte;

m.) közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet készítése, és annak az önkormányzattal történő egyezteti,

n.) a vegyes hulladék gyűjtéséhez az ingatlantulajdonos legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül történő választás lehetőségének biztosítása;

ny.) többlethulladék, és a zöldhulladék  elhelyezését szolgáló zsák biztosítására.(3) Az R. 6§ (4) bekezdés a.)-g.) alpontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

a) az nem a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített szabványos (MSZ EN 840-1:2013) gyűjtőedényzetben kerül kihelyezésre, átadásra; 

        b) a gyűjtőedényben több hulladékot helyeztek el, és emiatt az túltöltött, vagy a gyűjtőedény nem

    zárható le, és emiatt a gyűjtőedény ürítése a környezet szennyezése, a hulladék szóródása nélkül nem  

    lehetséges,

         c) a többlethulladék vagy a zöldhulladék nem a közszolgáltató által e célra rendszeresített zsákban  

    került kihelyezésre, vagy

d)  megállapítható, hogy a gyűjtőedényben a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladék került elhelyezésre (forró hamu, kő-, építési törmelék, állati tetem, maró, mérgező vagy robbanó  anyag, elektronikai hulladék, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag,) amely a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet,


4.§ (1)  Az R. 7.§ (6) bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul:

(6) Az ingatlanhasználó az ingatlanon képződő hulladéka közszolgáltatónak történő átadásáig a települési hulladék gyűjtésére és tárolására a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, szabványos (MSZ EN 840-1:2013) gyűjtőedényt igénybe veszi. Az igénybe vehető szabványos gyűjtőedényzetek felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. A nem szabványos gyűjtőedényzet használatából eredően esetlegesen bekövetkező kárért való felelősségét a közszolgáltató jogosult kizárni.   


(2) Az R. 7.§ (7) bekezdésének utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:


 Az ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező települési hulladék részét képező csomagolási papír, továbbá csomagolási műanyag és fém hulladékát a vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjti és a közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadja.


5.§ (1) Az R. 8.§ (1) bekezdése az alábbi c.) ponttal egészül ki:

       c.) - száraz, vagy

- folyadékot és biológiailag lebomló hulladékot nem tartalmazó, vagy

- más hulladékkal össze nem tapadó vagy ragadó műanyag-, üveg-, fém- és papírhulladék;

- hulladékká vált ruhanemű és egyéb textília;

- zöldhulladék.(2) Az R. 8.§ (4) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:

A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló különböző méretű gyűjtőedényzetek közül a 60 literes edényzet választásának lehetőségét biztosítja annak a természetes személy ingatlanhasználónak, aki a lakóingatlant a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal által igazoltan egyedül és életvitelszerűen használja.(3) Az R. 8.§ (5) bekezdése a következők szerint módosul:

   A vegyes hulladék ürítésének minimális gyakorisága az országos településrendezési és   építési követelményekről szóló kormányrendelet alapján heti egy alkalom.


(4) Az R. 8.§ -a a további (8)-(9) bekezdésekkel egészül ki:


    (8) A közszolgáltató a vegyes hulladék begyűjtését zárt edényzet használata esetén pormenetes ürítéssel, a többlethulladékot tartalmazó zsák gyűjtőjármű zárt felületére történő szakadásmentes felrakásával, konténer esetén pedig zárt konténer biztosításával, ellenkező esetben a szállítás közbeni letakarásával  biztosítja. A gyűjtés, szállítás során elszóródott hulladék összetakarítása a közszolgáltató feladata.


    (9) A közszolgáltató az összegyűjtött vegyes hulladékot a gyűjtés befejezésével a Cikói hulladékkezelő létesítménybe szállítja. Kétütemű szállítás esetén a vegyes hulladék a Mohácsi Hulladékkezelő Központ átrakóállomásán kerül elhelyezésre. Az átrakóállomáson elhelyezett hulladékot a közszolgáltató egy héten belül köteles a Cikói hulladékkezelő létesítménybe beszállítani.6.§ A R. 9.§-a helyébe az alábbi cím és rendelkezés lép:


Zöldhulladék gyűjtésére vonatkozó szabályok


9.§ (1) A közszolgáltató a zöldhulladék begyűjtését és elszállítását az ingatlanhasználó részére biztosítja, amennyiben a vegyes hulladékgyűjtés és szállítás rendelkezésre áll és az ingatlanhasználó a közszolgáltatás díját megfizeti.


(2) Ha az ingatlanhasználó a zöldhulladéka komposztálásáról saját maga nem gondoskodik, az ingatlanán keletkező zöldhulladékot házhoz menő gyűjtés keretében elkülönítetten gyűjti úgy, hogy:

a) lombot, kaszálékot, nyesedéket, vékony gallyakat a közszolgáltatótól igényelhető lebomló zsákba,

b) a vastagabb faágakat legfeljebb 1 méteresre darabolva, összekötegelve, a zöldhulladék gyűjtés napján helyezi ki a begyűjtőjármű által megközelíthető közterületre.


(3) A közszolgáltató jogosult a zöldhulladék gyűjtésére szolgáló zsák tartalmát ellenőrizni. Amennyiben a zsákban nem zöldhulladék került kihelyezésre, vagy a zöldhulladék kihelyezése nem megfelelő, úgy a zöldhulladék elszállítását a közszolgáltató megtagadja, és a hulladékot az ingatlantulajdonos köteles a közterületről elszállítani.


(4) Az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék elszállítási gyakorisága évente 10 alkalom az alábbiak szerint:

- január hónapban kettő alkalom (tekitettel a közszolgáltató fenyőfa-gyűjtési kötelezettségére)

- április 1. és november 30. között havonta egy alkalom.

A gyűjtési napról az érintetteket a közszolgáltató honlapján és hírlevél útján tájékoztatja az ingatlanhasználókat. A közszolgáltató a begyűjtött zöldhulladékot komposztálásra a mohácsi Hulladékkezelő Központ komposztálójába szállítja.


(5) Az ingatlan használója az ingatlanán keletkező zöldhulladékot a mohácsi Hulladékkezelő Központ komposztálójába térítésmentesen maga is elhelyezheti. Ez esetben a lebomló zsák használata nem kötelező, azonban a saját gyűjtőedényzetben beszállított zöldhulladék ürítéséről a beszállító köteles gondoskodni.


(6) A zöldhulladék átvétele a hulladékudvar elkülönített pontján történik térítésmentesen. A természetes személy ingatlanhasználó által egy alkalommal elhelyezhető zöldhulladék mennyisége 1m3. A közterületeken és az önkormányzati tulajdonú területekről származó zöldhulladék térítésmentesen és korátlan mennyiségben elhelyezhető.


(7) A zöldhulladék saját ingatanon történő elégetésére hetente egy napon, péntek 8 órától 18 óráig van lehetőség kivéve, ha tűzgyújtási tilalom van érvényben.


7.§ (1) A Képviselő-testület az R. 10.§ (5) bekezdésének második bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

Amennyiben a lomtalanítás során az (5) bekezdésben felsorolt hulladékkal vegyes hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlanhasználó a lomhulladékot tartalmazó vegyes hulladék begyűjtésének és elszállításának díját köteles megfizetni.


(2) A Képviselő-testület az R. 10.§ -át az alábbi (7) bekezdéssel egészíti ki:


    (7) Az ingatlan használója az ingatlanán keletkező lomhulladékot a mohácsi Hulladékkezelő Központ hulladékudvarában nyitva tartási idő alatt, az ilyen hulladék gyűjtésére a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényzetben, térítésmentesen maga is elhelyezheti.8.§ A „R”. az alábbi 10/A.§-ban szabályozott új fejezettel egészül ki.      


Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés


10/A.§ (1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező, a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém csomagolási hulladékokat a házhoz menő szelektív gyűjtés keretében az alábbiak szerint külön (frakciónként) gyűjti úgy, hogy:

a) a papír csomagolási hulladékot külön, kék fedeles (vagy kék színű);

b) a műanyag-, és fém csomagolási hulladékot együtt sárga fedeles (vagy sárga színű) elkülönített gyűjtésre szolgáló gyűjtőedényzetbe helyezi.


(2) A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtendő hulladék gyűjtésére és elszállítására a családi házas ingatlanhasználók számára 120 literes sárga illetve kék színű edényzetet biztosít.


(3) Az elkülönítetten gyűjtött papír-, műanyag-, és fém csomagolási hulladékokat tartalmazó gyűjtőedényzetek elszállításának gyakorisága családi házas övezetben kéthetente egy alkalom. A közszolgáltató az ürítések gyakoriságát igény szerint növelheti.


(4) A közszolgáltató az elszállítást megelőzően ellenőrizheti az ürítésre előkészített elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésére szolgáló edényzet tartalmát. Amennyiben az edényzetben nem a megfelelő elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék került elhelyezésre, úgy a közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és az ingatlanhasználót felszólítja a hulladékgyűjtés szabályainak jövőbeni betartására. A közszolgáltató az edényzetben így elhelyezett hulladék elszállítását jogosult megtagadni.   


(5) Ha a közszolgáltató (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelő felszólítását követően az ingatlanhasználó egy éven belül újabb alkalommal a hulladékgyűjtés szabályait sérti oly módon, hogy az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben nem a megfelelő hulladékot helyezi el, és ezt a közszolgáltató észleli, úgy a közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és a dokumentumokat megküldi a települési jegyző részére, egyidejűleg kezdeményezi hulladékgazdálkodási bírság kiszabását.


(6) A közszolgáltató az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen használt, elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló sárga és kék fedelű, jelzésű gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése alapján gondoskodik, amennyiben a javítás, pótlás vagy csere oka a közszolgáltató hibájából ered. Ellenkező esetben az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló sárga fedelű, jelzésű edényzet javításáról, pótlásáról, cseréjéről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.


(7) Az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja a közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott és a közszolgáltató valamint Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás tulajdonát képező elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő edényt átveszi, és a birtokbavételt aláírásával igazolja a kárfelelősség egyidejű vállalásával.


(8) Az ingatlanhasználó sajátjaként köteles gondoskodni az általa birtokba vett elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló sárga/kék jelzésű edényzet rendeltetésszerű használatáról, őrzéséről, rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, valamint környezetük tisztán tartásáról.A településről történő elköltözés, illetve elhalálozás esetében az edényzet visszaadásáról köteles gondoskodni az ingatlanhasználó, illetve annak örököse.


(9) A csomagolási hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő edény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárért az ingatlanhasználó a polgári jog szabályai szerint felel, a közszolgáltató a kár észlelését követő 30 napon belül írásban felszólítja az ingatlanhasználót a kár megtérítésére.9.§AR”. 12.§-a helyébe az alábbi cím és rendelkezés lép:  


Hulladékgyűjtő szigetek, hulladékudvar


12.§ (1) A háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag, üveg hulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által üzemeltett lakossági hulladék-szigeteken közvetlenül elhelyezheti. A kijelölt gyűjtőszigeteket a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A Közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarban - a létesítésére kiadott engedélyben foglaltak szerint - a települési szilárd hulladék hasznosítható, valamint - a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett - veszélyes hulladék összetevői gyűjthetők be. A hulladékgyűjtő udvarban ártalmatlanítási művelet nem végezhető.

(3) A közszolgáltató által átvehető hulladékok jegyzékét a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(4) Veszélyes hulladék esetén egy ingatlanhasználótól alkalmanként legfeljebb 100 kg mennyiségű hulladék vehető át.

(5) Gyűjtősziget és hulladékudvar használata esetén a hulladéknak elhelyezés céljára történő szállításáról az ingatlan használója gondoskodik.

(6) Közszolgáltató megtagadhatja a hulladékudvarra szállított települési szilárd hulladék átvételét és elhelyezését, ha az adott hulladék hulladékfajta szerinti elkülönítése nem felel meg a szelektív gyűjtés jogszabályban meghatározott követelményeinek.10.§ A Képviselő-testület az „R”. közszolgáltatás díját, díjfizetést szabályozó 16.§  (8)-(12) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:  


(8) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás díját – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagonkezelő Zrt. ( a továbbiakban: Koordináló szerv) részére negyedévente, a számlán feltüntetett fizetési határidőre köteles megfizetni.

A Koordináló szerv által kibocsátott számla alapján az ingatlanhasználó a közszolgáltatás díját:

- postai csekken, vagy

- a közszolgáltató ügyfélszolgálatán készpénzes befizetés útján teljesíti.


(9) A közszolgáltatás társasházi lakásban történő szüneteltetése esetén a Koordináló szerv a társasház részére csökkentett összegű közszolgáltatási díjról szóló számlát állít ki.


(10) Amennyiben a társasháznak nincs képviseletre feljogosított szerve, a Koordináló szerv a díjszámlát – egyedi közüzemi szerződés alapján – az ingatlanhasználó nevére állítja ki.


(11) A közszolgáltatási díjszámla adataival, összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó a Koordináló szerv felé írásban kifogást emelhet. A kifogásra a Koordináló szerv annak kézhezvételét követő 15 napon belül válaszolni köteles.


(12) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozás. Fizetési késedelem esetén késedelmi kamat, valamint fizetési felszólításonként külön eljárási költség számítható fel.11. §Az R. 3. számú melléklete helyébe az alábbi 3. számú melléklet lép, mely jelen rendelet 1.számú melléklete.


Záró rendelkezések12.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejüleg hatályát veszti a 8/2014.(IX.15.)önkormányzati rendelet 10§(6) bekezdése, valamint a 16.§(7)bekezdése.


Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna                                                                  Troszt József

          jegyző                                                                                             polgármester
Jelen rendelet a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint a Görcsönydobokai Kirendeltségen és a www.gorcsonydoboka honlapon 2016. június 29. napján kihirdetésre került.Somberek, 2016. június 29.

                                                                                              Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

                                                                                                             jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
224.53 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!