nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Hatályos:2013-10-01 - 2015-02-28
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 2/2013.(IV.30.) rendelet módosításáról

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


11/2013 (IX.13.) önkormányzati rendelete


a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2/2013.(IV.30.) rendelet módosításáról


Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2013.(IV.30.) rendeletét (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:


1.§


A R.  14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) A képviselő-testületi ülést a polgármester, távollétében az alpolgármester hívja össze és vezeti. Akadályoztatásuk vagy érintettségük esetén a képviselő-testületi ülést az Ügyrendi Bizottság elnöke (a továbbiakban: levezető elnök) hívja össze és vezeti. A tanácskozás rendjének fenntartása a levezető elnök feladata.


2.§


A R.  16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(3) A minősített többséghez a megválasztott települési képviselők több mint felének az „igen” szavazata szükséges.


3.§


A R.  18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(3) Titkos szavazásra, a törvényben meghatározott esetekben kerülhet sor. A titkos szavazást az Ügyrendi Bizottság jelenlevő tagjai bonyolítják le, urna és szavazólap felhasználásával. A szavazás eredményének megállapításáról külön jegyzőkönyv készül.


4.§.


A R.  mellékleteinek és függelékeinek a sorrendje a következők szerint módosul:


1. számú melléklet: Az átruházott hatáskörök felsorolása

2. számú melléklet: Együttműködési Megállapodás

1. számú függelék: Képviselő-testület és bizottsági tagok névsora

2. számú függelék: Megállapodás a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról

3. számú függelék: Lovászi Intézményirányító Társulás Társulási Megállapodása

4. számú függelék: Tanácskozási Joggal Meghívott Intézmények, és Civil Szervezetek Jegyzéke


5.§.


(1) Ez a rendelet 2013. október 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Léránt Ferenc                                                          dr. Hercz Judit

  polgármester                                                                    jegyző


Kihirdetve 2013. szeptember 13.

                                                           dr. Hercz Judit

                                                                    jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!