nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(IV.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-04-27 -tól
Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(IV.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének módosításáról

Nőtincs község Önkormányzata képviselő-testületének

3/2014. (IV.26.) sz. rendelete

Nőtincs község Önkormányzata és intézményei 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

1. §.

(1) Nőtincs községi Önkormányzat  képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2013 évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 7. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 196.018 eFt bevétellel, a 7. sz. melléklet szerint 198.597 eFt kiadással jóváhagyja.


 (2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit forrásonként az 1.,1/a., 1/b. 3., 4., 9., 11., és 12. sz. mellékletben, a kiadásokat feladatonként részletezve a 2., 3., 4., 16. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


2. §.

 A felhalmozási bevételek teljesítését 21.106 eFt, a kiadások teljesítését 22.562 eFt összegben a 3. és a 16. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.


3. §.

(1) Az önkormányzat és intézményei egyszerűsített beszámolóját a 6., 6/a., 7., 7/a., 8., 9. számú mellékletek szerint elfogadja.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2013. évi egyszerűsített beszámolóját a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormány rendeletnek megfelelően közzéteszi.


4. §.

Az önkormányzat és intézményei 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. és 13. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1.312.430 eFt-ban állapítja meg.


5. §.

Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési pénzmaradványát 4 565 eFt összegben az 5., 5/a és 14. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


6. §.

A körjegyzőség költségvetésének végrehajtását a 15. sz. melléklet szerint állapítja meg.


7. §.

A közösen üzemeltetett intézmények működési kiadásairól a fenntartó önkormányzatok polgármesterei elszámolás keretében megállapodást kötnek, melyet a polgármester jóváhagyás végett a képviselő-testület elé köteles terjeszteni.


8. §.A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.


Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV.26.) sz. rendelete
1. sz. melléklet


Nőtincs Önkormányzat 2013. évi bevételei 1000 Ft-banSor-


Előző évi

2013. évi

2013. évi

2013. évi


szám

Megenevezés

Előirányzat

Előirányzat

módosított

teljesítés


Saját bevételek


1.

Intézményi tevékenységek bevételei

18343

30851

19848

19611


2.

Körjegyzőség eljárási bevétele

0

0

0

115


3.

Helyi adók

4500

6300

7458

7458


4.

Kamatbevételek /önkormányzat/

50

50

4

4


5.

Kamatbevételek /körjegyzőség/

0

0

0

0


6.

Igazgatási szolg.d.

0

0

25

25


7.

Felhalmozási bevételek

30000

3673

0

0


8.

Csatornamű befizetések

3500

1900

765

765Saját bevételek összesen 1-8

56393

42774

28100

27978


9.

Működési célra átvett pézeszközök

30981

25648

30623

30623


10.

Műk. C. átv. ÁH-kívülről

0

0

861

861


11.

Egészségbiztosítási alap támogatása

3360

3660

3846

3846


12.

Munkaügyi Központtól átvett /önkormányzat

4240

6780

7423

7423


13.

Munkaügyi Központtól átvett /körjegyzőség

0

0

0

0


14.

Kistérségi társulástól átvett

9533

0

0

0


15.

Átvett EU kv-ből

0

7250

7418

7418


16.

Felhalmozási célra átvett pézeszközök

38200

40105

20341

20341


17.

Lakosságtól felh.c. átvett

4500

4000

0

0Átvett pénzeszk. és visszatér. össz.

90814

87443

70512

70512


18.

Személyi jövedelemadó

35388

0

0

0


19.

Gépjárműadó

16500

6600

4676

4676


20.

Termőföld bérbeadása

0

0

0

0Átengedett bevételek összesen

51888

6600

4676

4676


21.

Normatív állami hozzájárulás /Feladatalapú

58620

45974

50374

50374


22.

Szerkezetátalakítási t.

0

0

5045

5045


23.

Szoc., okt. kieg.tám.

4050

6162

10864

10864


24.

Egyéb központi támogatás

0

0

0

0


25.

Előző évi visszatérülés

0

0

884

884A ktg-vetési törv. jóváhagyott állami hozz., tám.e.

62670

52136

67167

67167


26.

Kölcsönök visszatérülése

0

0

115

115


27.

ÖNHIKI Tám.

32567

11513

10700

10700Évközbeni várható többlettámogatás

32567

11513

10815

10815


28.

Működési célú hitel

0

0

5000

5000


29.

Fejlesztési célú kölcsön

0

0

0

0


30.

Adósságkonszolidáció

0

0

0

0


31.

Egyéb fin. bevételek

0

0

0

0Hitel, kötvény együtt

0

0

5000

5000


32.

Előző évi pénzmaradvány /önkormányzat

0

0

10538

13490


33.

Kiegyelítő, függő bevételek / önkormányzat

0

0

0

-3591


34.

Kiegyelítő, függő bevételek / körj, hivatal

0

0

0

-29Bevételek mindösszesen

294332

200466

196808

196018


Nőtincs Község Önkormányzata 3/2014 (IV.26.) sz. rendeletéhezNőtincs Önkormányzat 2013. évi működési célú bevételei és kiadásai

1/a sz. mellékletE Ft

Sor-

Megnevezés

2013. évi

2013. évi

2013. évi


szám


Eredeti

módosított

teljesítés

%


BEVÉTELEK


Saját bevételek

1.

Intézményi tevékenységek bevételei

30851

19848

19611

98,81%


Körjegyzőség / elj. bevétel

0

0

115

0,00%

2.

Helyi adók

6300

7458

7458

100,00%

3.

Kamatbevételek /önkormányzat

50

4

4

0,00%


Kamatbevételek /körjegyzőség

0

0

0

0,00%

4.

Igazg.szolg.d.

0

25

25

0,00%

5.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0


Saját bevételek összesen

37201

27335

27213

99,55%

6.

Működési célra átvett pénzeszközök

25648

30623

30623

100,00%

7.

Műk.c.átv. ÁH-kívülről

0

861

861

0,00%

8.

Egészségbiztosítási alap támogatása MNK

3660

3846

3846

100,00%

9.

Munkaügyi Központ tám. /önkormányzat

6780

7423

7423

100,00%


Munkaügyi Központ tám. /körjegyzőség

0

0

0

0,00%

10.

EU-tól átvett

7250

7418

7418

100,00%

11.

Közp. Költségvetéstől átvett

0

0

0

0,00%

12.

Egyéb átvett pe.

0

0

0

0,00%


Átvett pénzeszk.és visszatér.össz.

43338

50171

50171

100,00%

13.

Személyi jövedelemadó

0

0

0

0,00%

14.

Gépjárműadó

6600

4676

4676

100,00%

15.

Terőföld bérbeadása

0

0

0

0,00%


Áteng.bevételek összesen

6600

4676

4676

100,00%


Állami hozzájárulás, támogatás

16.

Feladatalapú állami hozzájárulás

45974

50374

50374

100,00%

17.

Szerkezetátalakítási tám.

0

5045

5045

0,00%

18.

Előző évi visszatérülés

0

884

884

0,00%

19.

Egyéb állami támogatás

6162

10864

10864

100,00%


A költségvetési törv. jóváhagyott állami hozzájár.tám.

52136

67167

67167

100,00%

20.

ÖNHIKI Tám.

11513

10700

10700

0,00%


Állami tám. összesen:

63649

77867

77867

100,00%


Hitel, kötvény

21.

Működési célú hitel

0

5000

5000

100,00%


Adósságkonszolidáció

0

0

0

0,00%


Hitel,kötvény együtt

0

5000

5000

100,00%

22.

Kiegy.,függő bevételek Körj, Hiatal

0

0

-29

0,00%

23.

Kölcsönök visszatérülése

0

115

115

0,00%

24.

El. évi pénzmaradvány /önkormányzat

0

10538

13490

0,00%

25.

Kiegyenlítő függő bev. /önkormányzat

0

0

-3591

0,00%


Bevételek mindösszesen

150788

175702

174912

99,55%Sor-

Megnevezés

2013. évi

2013. évi

2013. évi


szám


Eredeti

módosított

teljesítés

%


Kiadások

1.

Önállóan és részben önállóan gazd.int.m.

68640

67996

70460

103,62%

2.

A polgármesteri hivatal ig. kiadása

30992

33821

33821

100,00%

3.

A pm.hiv költségv-ben szereplő -nem int-i-műk.kiad.

51156

72428

72428

100,00%


Működési kiadások

150788

174245

176709

101,41%

4.

Általános tartalék

0

0

0

0

5.

Átfutó kiadások Önkormányzat

0

0

1918

0,00%

6.

Átfutó kiadások Körjegyzőség

0

0

-2592

0,00%


Kiadások összesen

150788

174245

176035

101,03%Nőtincs Község Önkormányzatának  3/2014 (IV.26.) sz. rendeletéhez


Nőtincs Önkormányzat 2013. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai1/b. sz. melléklet
ezer Ft-ban

Sor-

Megnevezés

2013. évi

2013. évi

2013. évi


szám


terv

mód.

teljesítés

%


Bevételek

1.

Felhalmozási célú önkormányzati bevételek

3673

0

0

0,00%

2.

Átvett pénzeszközök felhalmozási célra

44105

20341

20341

100,00%

3.

Csatornamű befizetések

1900

765

765

100,00%

4.

Központosított előirányzat tám.

0

0

0

0,00%

5.

Adósságkonszolidáció

0

0

0

0,00%

6.

Fejlesztési c. hitel önkormányzat

0

0

0

0,00%

7.

Fejlesztési c. kötvény

0

0

0

0,00%


Bevételek összesen (1-10)

49678

21106

21106

100,00%
KIADÁSOK

1.

Intézmények felhalmozási célú kiadásai

4250

0

0

0,00%

2.

Átadott pénzeszköz

1000

0

0

0,00%

3.

Önkormányzat fejlesztési kiadásai

44428

22563

22562

100,00%

4.

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

0,00%

5.

Felhalmozási célú kötvény

0

0

0

0,00%

6.

Fejlesztési kamat /csatorna/

0

0

0

0,00%

7.

Fejlesztési c. kamat /kötvény/

0

0

0

0,00%

8.

Körjegyzőség hitel

0

0

0

0,00%

9.

Körjegyzőség kamat

0

0

0

0,00%


Kiadások összesen

49678

22563

22562

100,00%

Nőtincs Község Önkormányzatának 3/2014 (IV.26.) sz. rendeletéhez

Ezer Ft-ban


Nőtincs Község Önkormányzatának 2013. évi kiadásai

2. sz. melléklet


szakf.

szakfeladat

bér

Szoc.hj.adó

eü. hj.

TB hozzájár.

dologi

fejlesztés

Teljesítés

Eredeti

létszám

száma

megnevezése

Teljesítés

Teljesítés

Teljesítés

Teljesítés

Teljesítés

Teljesítés

összesen

összesen

370 000

Szennyvízgy.elh.

0

0

0

0

4 727

0

4 727

1 727

0,00

562 912

Óvodai étkeztetés

0

0

0

0

3 742

0

3 742

2 893

0,00

562 913

ált. isk. étk.

648

157

0

0

2 420

0

3 225

2 117

0,00

562 917

Munkahelyi étkeztetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

552 110

közutak

0

0

0

0

158

7891

8 049

28 919

0,00

841 126

polgárm.hivatal

9 403

2 199

81

0

14 039

0

25 722

27 142

1,00


orvosi ügyelet

0

0

0

0

241

0

241

420

0,00


kamat

0

0

0

0

163

0

163

0

0,00


lakásép. tám.

0

0

0

0

0

0

0

200

0,00


áfa befizetés

0

0

0

0

3 527

0

3 527

1 980

0,00


ingatlanvásárlás

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0,00


Útfelügyelet

0

0

0

0

0

0

0

380

0,00


Házt. Kölcsön

0

0

0

0

210

0

210

0

0,00


Házt.átadott

0

0

0

0

41

0

41

0

0,00


Testvértelepülések

0

0

0

0

1 681

0

1 681

0

0,00


Fűtéskorsz

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0,00


Alapítvány, kult.e.

0

0

0

0

191

0

191

150

0,00


Hulladéklerakra át.

0

0

0

0

1 925

0

1 925

800

0,00


Biztosítás

0

0

0

0

0

0

0

700

0,00


KÖSZ

0

0

0

0

120

0

120

220

0,00

841 126

önkg. ig. tev.

9 403

2 199

81

0

22 138

0

33 821

33 992

1,00

841 403

Karbantartó

1 953

432

0

0

2 843

0

5 228

2 440

1,00

842 541

Ár- és belvízvéd

0

0

0

0

0

0

0

250

0,00

890 443

közhasznú

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00


szolgálati lakás

0

0

0

0

0

0

0

320

0,00

890 443

város-közs.gazd.

0

0

0

0

0

0

0

320

0,00

960 302

Köztemető fennt.

0

0

0

0

22

0

22

4 300

0,00

360 000

települ.vízell.

0

0

0

0

304

0

304

250

0,00

841 402

közvilágítás

0

0

0

0

2 928

0

2 928

3 100

0,00

841 907

Közös Hivatal

29 271

6 719

437

0

5 406

0

41 833

40 541

10,00

841 908

Hitel, bérhitel

0

0

0

0

5 000

0

5 000

0

0,00

493 909

Autóbusz üz.

1 319

321

0

0

1 087

0

2 727

2 459

0,00

851 011

óvodai nevelés

12 367

2 858

0

5

2 028

0

17 258

22 277

6,00

852 021

Általános iskola

971

248

0

0

4 696

0

5 915

0

0,00

851 219

háziorv.szolg.

0

0

0

0

1 514

11186

12 700

1 300

0,00

851 286

fogorv.szolg.

0

0

0

0

3 101

0

3 101

615

0,00

869 041

védőnői szolg.

1 977

236

0

0

370

0

2 583

3 142

1,00

869 049

anya és gyerm.véd.

812

108

0

0

0

0

920

1 559

0,50

853 266

nappali szoc.ell.

2 132

416

0

0

1 583

0

4 131

5 340

1,00

853 255

Szoc. étkeztetés

0

0

0

0

405

0

405

953

0,00

882 111

Rsz.scoc.segély

0

0

0

0

11 172

0

11 172

4 500

0,00

882 115

Ápolási díj

0

0

0

0

177

0

177

0

0,00

882 117

Rsz.gyvéd.pb.ell.

0

0

0

0

0

0

0

260

0,00

882 122

Eseti pb.szoc.ell.

0

0

0

0

1 078

0

1 078

1 100

0,00

882 123

Temetési segély

0

0

0

0

228

0

228

700

0,00

882 124

Eseti pb.gyvéd.t.

0

0

0

0

878

0

878

500

0,00

882 113

Lakásfennt.tám.

0

0

0

0

1 909

0

1 909

2 045

0,00

882 125

Mozgáskorl.tám.

0

0

0

0

0

0

0

250

0,00

381 103

szemétszáll.

0

0

0

0

170

0

170

620

0,00

890 441

Közcélú

3 628

489

0

2

17

0

4 136

7 373

6,00

890 444

Téli közfogl

1 487

201

0

0

420

0

2 108

0

0,00

921 815

műv. közp.

0

0

0

0

1 485

3485

4 970

12 714

0,00

923 127

közműv.könyvt.

2 476

509

0

0

106

0

3 091

3 779

1,00

924 047

sportc. és fela.

0

0

0

0

2 098

0

2 098

1 000

0,00

930 921

Ösztöndíjak

0

0

0

0

225

0

225

600

0,00

960 900

tóüzemeltetés

2 599

486

0

0

5 327

0

8 412

6 531

3,00


összesen

71 043

15 379

518

7

89 762

22 562

199 271

200 466

30,5


Függő kiadások önk


1 918
Függő kiadások hivatal

-2592

Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(IV.26.) rendelete


Nőtincs Község Önkormányzatának 2013. évi fejlesztési mérlege


3. sz. melléklet

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Telj %-a

BEVÉTELEK

Ingatlanértékesítés

3673

0

0

0,00%

Gépek értékesítése

0

0

0

0,00%

Jármű értékesítése

0

0

0

0,00%

Fejl. c. átv.

40105

20341

20341

0,00%

Központosított előirányzatok

0

0

0

0,00%

Csatornamű befizetések

1900

765

765

0,00%

Önkormányzat -Hitel

0

0

0

0,00%

Adósságkonszolidáció

0

0

0

0,00%

Bevételek összesen

45678

21106

21106

100,00%


KIADÁSOK

Ingatlanvásárlás

1000

0

0

0,00%

Útfelújítás

28419

7891

7891

0,00%

Fűtéskorszerűsítés

1000

0

0

0,00%

Műv. Ház tetőfelújítás

10009

3486

3485

0,00%

Temető

4000

0

0

0,00%

Óvoda tető

4250

0

0

0,00%

Lakosságnak átadott

200

0

0

0,00%

Felh. célra átadott non-profitnak

800

0

0

0,00%

Orvosi rendelő

0

11186

11186

100,00%

Hitel

0

0

0

0,00%

Kamatkiadás

0

0

0

0,00%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

49678

22563

22562

100,00%
Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV.26.) rendelete2/1. oldalNőtincs Község Önkormányzatának 2013. évi működési mérlege eFt-ban


4. sz. melléklet

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Telj %-a


BEVÉTELEK


Intézményi működési bevétel

30851

19848

19611

98,81%


Intézményi bevétel - körjegyzőség

0

0

115

0


Kamatbevétel

50

4

4

0,00%


Helyi adók

6300

7458

7458

100,00%


Gépjárműadó

6600

4676

4676

100,00%


Tb. alapoktól átvett pe.

3660

3846

3846

100,00%


Munkaügyi Közponntól átvett

6780

7423

7423

100,00%


Átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről

0

861

861

0,00%


Előző évi visszatérítés

0

884

884

0,00%


Eu-tól átvett

7250

7418

7418

100,00%


Egyéb műk. c. pe. átvétel

25648

30623

30623

100,00%


Igazg.szolg. Díj

0

25

25

0,00%


Feladatalapú állami hj.

45974

50374

50374

100,00%


Szerkezetátalakítási t.

0

5045

5045

0,00%


Egyéb állami támogatás

6162

10864

10864

100,00%


ÖNHIKI támogatás

11513

10700

10700

100,00%


Adósságkonszolidáció

0

0

0

0,00%


Működési célú hitel

0

5000

5000

0,00%


Működési célú kölcsönök megtér.

0

115

115

0,00%


Bevételek összesen

150788

165164

165042

99,93%


Függő bev. Hivatal

0

0

-29

0,00%


Függő, átfutó önk.

0

0

-3591

0,00%


El. Évi maradv. Önk.

0

10538

13490

0,00%


BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

150788

175702

174912

99,55%
KIADÁSOK
Közművelődési könyvtár


- személyi juttatások

2542

2476

2476

100,00%


- munkaadót terhelő járulékok

687

509

509

100,00%


- dologi kiadás

550

106

106

100,00%
KIADÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Telj %-a

2/2. oldal

Intézményi működési kiadások


Óvoda


- személyi juttatások

11761

12367

12367

100,00%


- munkaadót terhelő járulékok

3122

2863

2863

100,00%


- dologi kiadás

3144

2028

2028

100,00%


Óvodai étkeztetés


- személyi juttatások

0

0

0

0,00%


- munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

0,00%


- dologi kiadás

2893

3742

3742

100,00%


Nappali szociális ellátás


- személyi juttatások

1980

2132

2132

100,00%


- munkaadót terhelő járulékok

535

416

416

100,00%


- dologi kiadás

2825

1583

1583

100,00%


Szociális étkeztetés


- személyi juttatások

0

0

0

0


- munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

0


- dologi kiadás

953

405

405

100,00%
- személyi juttatások

16283

16975

16975

100,00%


- munkaadót terhelő járulékok

4344

3788

3788

100,00%


- dologi kiadás

10365

7864

7864

100,00%


Önállóan működők összesen

30992

28627

28627

100,00%
Önálló intézmény - Közös Hiv.


- személyi juttatások

26532

25532

29271

114,64%


- munkaadót terhelő járulékok

6462

6290

7156

113,77%


- dologi kiadás

7547

7547

5406

71,63%


Önálló működő és gazdálkodó

40541

39369

41833

106,26%


Polgármesteri Hivatal


- személyi juttatások

9329

9403

9403

100,00%


- munkaadót terhelő járulékok

2051

2280

2280

100,00%


- dologi kiadás

16462

14249

14249

100,00%


működési c. átadott pe.

1170

4199

4199

100,00%


Előző évi elszám. Visszafizetése

0

0

0

0,00%


kamat kiadás

0

163

163

100,00%


ÁFA befizetés

1980

3527

3527

100,00%


Polg. Hivatal összesen

30992

33821

33821

100,00%


Önk. ig. egyéb szakfeladatai


-személyi juttatás

14113

15394

15394

100,00%


-munkaadót terhelő járulékok

3556

2680

2680

100,00%


-dologi kiadás

21239

38912

38912

100,00%


-társ. és szocp. jutt.

9355

15442

15442

100,00%


Összesen

48263

72428

72428

100,00%


KIADÁSOK ÖSSZESEN

150788

174245

176709

101,41%Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV.26.) rendelete


NŐTINCS ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖRJEGYZŐSÉG 2013. ÉVI


5 sz. melléklet

PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSAEzer Ft.auditálási

tárgyév audi-

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

eltérések

tált egysz.
 +, -

besz.adatai

Záró pénzkészlet

16 446

377Forg. célú pénzügyi műveletek egyenlege

0

0Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás

107

3 053Előző években képzett tartalékok maradványa

0

0Vállalkozási tev. pénzforgalmi eredménye

0

0Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

16 553

3 430Finanszírozásból származó korrekció

166

1 135Pénzmaradványt terhelő elvonások

0

0Vállalk.tev. eredményéből alaptev-re felhaszn.

0

0Ktsgv-i pénzmar.

16 719

4 565Módosított pénzmaradvány

16 719

4 565Egészségbiszt. alapból foly. pénzeszk. maradvány

0

0Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

16 719

4 565Szabad pénzmaradvány

0

0

Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV.26) rendeleteNŐTINCS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI5/a. sz. melléklet

PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSAEzer Ft.auditálási

tárgyév audi-

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

eltérések

tált egysz.
 +, -

besz.adatai

Záró pénzkészlet

16 415

368Forgatási célú pü-i műveletek eredménye

0

0Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás

-3 091

2 418Előző években képzett tartalékok maradványa

0

0Vállalkozási tev. pénzforgalmi eredménye

0

0Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

13 324

2 786Finanszírozásból származó korrekció

166

1 135Pénzmaradványt terhelő elvonások

0

0Vállalk.tev. eredményéből alaptev-re felhaszn.

0

0Költségvetési pénzmaradvány

13 490

3 921Módosított pénzmaradvány

13 490

3 921Egészségbiszt. alapból foly. pénzeszk. maradvány

0

0Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

13 490

3 921Szabad pénzmaradvány

0

0Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV.26.) rendelete

6. sz. melléklet

NŐTINCS ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖRJEGYZŐSÉG 2013. ÉVI

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

Ezer Ft.
Auditálási

Tárgyév au-Előző év

Tárgyév

eltérések

ditált egysz.

 +, -

besz.adatai

ESZKÖZÖK
A.)

Befektetett eszközök összesen

1292907

1301037

0

1301037

I.

Immateriáls javak

1817

760

0

760

II.

Tárgyi eszközök

731447

758629

0

758629

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

1230

1230

0

1230

IV.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

558413

540418

0

540418B.)

Forgóeszközök összesen

28288

11393

0

11393

I.

Készletek

3313

4142

0

4142

II.

Követelések

4716

3820

0

3820

III.

Értékpapírok

0

0

0

0

IV.

Pénzeszközök

16532

378

0

378

V.

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

3727

3053

0

3053ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:


1321195

1312430

0

1312430

FORRÁSOK
D.)

Saját tőke összesen

1286927

1300035

0

1300035

1.

Induló tőke

1221611

1221524

0

1221524

2.

Tőkeváltozások

65316

78511

0

78511

3.

Értékelési tartalék

0

0

E.)

Tartalékok összesen

16553

3430

0

3430

I.

Költségvetési tartalékok

16553

3430

0

3430

II.

Vállalkozási tartalékok

0

0

F.)

Kötelezettségek összesen

17715

8965

0

8965

I.

Hosszúlejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

II.

Rövidlejáratú kötelezettségek

14011

8965

0

8965

III.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

3704

0

0

0FORRÁSOK ÖSSZESEN:


1321195

1312430

0

1312430Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV.26.) rendelete
NŐTINCS KÖZSÉG 2013. ÉVI


EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

Ezer Ft.


6/a sz. mellékletAuditálási

tárgyév audi-Előző év

Tárgyév

eltérések

tált egysz.

+, -

besz.adatai

ESZKÖZÖK
A.)

Befektetett eszközök összesen

1 342 661

1 301 037

0

1 301 037

I.

Immateriáls javak

2 906

760

0

760

II.

Tárgyi eszközök

984 380

758 629

0

758 629

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

7 288

1 230

0

1 230

IV.

Üzemeltetésre, kezel. átad. Eszk.

348 087

540 418

0

540 418B.)

Forgóeszközök összesen

31 662

10 749

0

10 749

I.

Készletek

3 123

4 142

0

4 142

II.

Követelések

23 094

3 820

0

3 820

III.

Értékpapírok

0

0

0

0

IV.

Pénzeszközök

747

369

0

369

V.

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

4 698

2 418

0

2 418ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:


1 374 323

1 311 786

0

1 311 786FORRÁSOK
D.)

Saját tőke összesen

1 118 747

1300035

0

1 300 035

1.

Induló tőke

1 221 524

1221524

0

1 221 524

2.

Tőkeváltozások

-102 777

78511

0

78 511

3.

Értékelési tartalék

0

0


0E.)

Tartalékok összesen

1 583

2786

0

2 786

I.

Költségvetési tartalékok

1 583

2786

0

2 786

II.

Vállalkozási tartalékok

0

0


0F.)

Kötelezettségek összesen

253 993

8965

0

8 965

I.

Hosszúlejáratú kötelezettségek

183 438

0

0

0

II.

Rövidlejáratú kötelezettségek

66 695

8965

0

8 965

III.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

3 860

0

0

0FORRÁSOK ÖSSZESEN:


1 374 323

1 311 786

0

1 311 786


Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV.26.) rendelete


NŐTINCS ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖZÖS HIVATAL


7. sz. melléklet


2013. ÉVI PÉNZFORGALMI JELENTÉS


Ezer Ft.

Eredeti

Módosított

Teljesítés


01

Személyi juttatások

66 257

68 303

71 043

02

Munkaadót terhelő járulékok és szochj adó

16 413

15 210

15 904

03

Dologi kiadások

56 196

64 286

62 597

04

Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám

640

3 642

4 360

05

ÁH-on kívülre végleges működési pénzeszközát.

1 327

1 928

1 928

06

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 955

15 667

15 667

07

Felújítás

47 678

22 562

22 562

08

Felhalmozási kiadások ( felújítás nélkül)

1 000

0

0

09

Felh célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám

800

0

0

10

ÁH-on kívülre végleges felhalmozási pe-átadások

200

0

0

11

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

0

0

0

12

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

0

210

210

13

KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZF KIAD. ÖSSZ: (01+...+12)

200 466

191 808

194 271

14

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

5 000

5 000

15

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

0

0

16

-15-ből likvid hitelek kiadása

0

0

0

17

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiad

0

0

0

18

Forgatási célú hitelviszonyt megt.ép-ok kiadásai

0

0

0

19

Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások

0

0

0

20

FINANSZ KIAD. ÖSSZ (14+15+17+18+19)

0

5 000

5 000

21

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)

200 466

196 808

199 271

22

Pénzforgalom nélküli kiadások

0

0

0

23

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

0

-674

24

KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)

200 466

196 808

198 597

25

Működési bevételek

30 901

19 852

19 688

26

Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.

42 250

41 892

41 892

27

ÁH-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel

7 250

8 279

8 279

28

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

16 573

12 159

12 201

29

28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei

12 900

12 159

12 201

30

Felhalm-i célú támogatásértékű bev, egyéb tám.

44 105

20 341

20 341

31

Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pe-átvételek

1 900

765

765

32

Támogatások, kiegészítések

57 487

77 867

77 867

33

32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása

57 487

76 983

76 983

34

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

0

0

0

35

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

0

115

115

36

KV-I PFORG-I BEV: (25+...+28+30+31+32+34+35)

200 466

181 270

181 148

37

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

0

5 000

5 000

38

Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

0

0

39

- 38-ból likvid hitelek bevétele

0

0

0

40

Tartós hitelviszonyt megtestesítő ép-ok bevételei

0

0

0

41

Forg. célú hitelviszonyt megt.ép-ok bevételei

0

0

0

42

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (37+38+40+41)

0

5 000

5 000

43

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)

200 466

186 270

186 148

44

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

10 538

13 490

45

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

0

0

-3 620

46

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)

200 466

196 808

196 018

47

PÉNZFORG. KV-I BEV. ÉS KIAD. KÜL (36-13)[KV-I HIÁNY(-),KV-I TÖBBLET(+)]

0

-10 538

-13 123

48

IGÉNYBE VETT TART. KORR. KV-I BEV. ÉS KIAD. KÜL.(47+44-22)[KORR. KV-I HIÁNY (-),KORR. KV-I TÖBBLET (+)]

0

0

367

49

FINANSZÍROZÁSI MŰV. EREDMÉNYE (42-20)

0

0

0

50

AKT. ÉS PASSZ. PÜ-I MŰV. EGY. (45-23)

0

0

-2 946
Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV.26.) rendelete


NŐTINCS ÖNKORMÁNYZAT7/a. sz. melléklet


2013. ÉVI PÉNZFORGALMI JELENTÉS

Ezer Ft.

Eredeti

Módosított

Teljesítés


01

Személyi juttatások

39 725

44 889

46 243

02

Munkaadót terhelő járulékok és szochj adó

9 951

9 691

9 802

03

Dologi kiadások

48 649

58 738

59 620

04

Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám

640

3 642

4 360

05

ÁH-on kívülre végleges működési pénzeszközát.

1 327

1 928

1 928

06

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 955

15 667

15 667

07

Felújítás

47 678

22 562

22 562

08

Felhalmozási kiadások ( felújítás nélkül)

1 000

0

0

09

Felh célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám

800

0

0

10

ÁH-on kívülre végleges felhalmozási pe-átadások

200

0

0

11

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

0

0

0

12

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

0

210

210

13

KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZF KIAD. ÖSSZ: (01+...+12)

159 925

157 327

160 392

14

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

5 000

5 000

15

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

0

0

16

-15-ből likvid hitelek kiadása

0

0

0

17

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiad

0

0

0

18

Forgatási célú hitelviszonyt megt.ép-ok kiadásai

0

0

0

19

Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások

0

0

0

20

FINANSZ KIAD. ÖSSZ (14+15+17+18+19)

0

5 000

5 000

21

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)

159 925

162 327

165 392

22

Pénzforgalom nélküli kiadások

0

0

0

23

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

0

-1 309

24

KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)

159 925

162 327

164 083

25

Működési bevételek

30 901

19 852

19 688

26

Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.

42 250

41 892

41 892

27

ÁH-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel

7 250

8 279

8 279

28

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

16 573

12 159

12 159

29

28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei

12 900

12 159

12 159

30

Felhalm-i célú támogatásértékű bev, egyéb tám.

44 105

20 341

20 341

31

Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pe-átvételek

1 900

765

765

32

Támogatások, kiegészítések

57 487

77 149

77 149

33

32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása

57 487

76 983

76 983

34

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

0

0

0

35

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

0

115

115

36

KV-I PFORG-I BEV: (25+...+28+30+31+32+34+35)

200 466

180 552

180 388

37

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

0

5 000

5 000

38

Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

0

0

39

- 38-ból likvid hitelek bevétele

0

0

0

40

Tartós hitelviszonyt megtestesítő ép-ok bevételei

0

0

0

41

Forg. célú hitelviszonyt megt.ép-ok bevételei

0

0

0

42

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (37+38+40+41)

0

5 000

5 000

43

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)

200 466

185 552

185 388

44

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

10 538

13 490

45

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

0

0

-3 620

46

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)

200 466

196 090

195 258

47

PÉNZFORG. KV-I BEV. ÉS KIAD. KÜL (36-13)[KV-I HIÁNY(-),KV-I TÖBBLET(+)]

40 541

23 225

19 996

48

IGÉNYBE VETT TART. KORR. KV-I BEV. ÉS KIAD. KÜL.[KORR. KV-I HIÁNY (-),KORR. KV-I TÖBBLET

0

33 763

33 486

49

FINANSZÍROZÁSI MŰV. EREDMÉNYE (42-20)

0

0

0

50

AKT. ÉS PASSZ. PÜ-I MŰV. EGY. (45-23)

0

0

-2 311Nõtincs község Önkormányzata képviselõ-testületének

3/2014. (IV.26.) sz. rendelete

8. sz. melléklet

Nõtincs Község Önkormányzatának

2013. évi Egyszerûsített Eredménykimutatása


Ezer Ft.                                                                                                                            Elõzõ év     Tárgyév


1. Vállalkozási tevékenység mûködési célú bevételei                                                    0              0


2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei                                                0              0


3. Vállalk. maradványban figyelembe vehetõ finanszírozási bev .                                  0              0


4. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)                                                              0              0


5. Vállalkozási tevékenység mûködési célú kiadásai                                                      0          ….0


6. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai                                                 0              0


7. Vállalk maradványban figyelembe vehetõ finanszírozási kiad.                                    0              0


8. Vállalkozási tevékenység kiadásai (5+6+7)                                                                0              0


9. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (4-8)                                          0              0


10. Vállalkozási tevékenységet terhelõ értékcsökkenési leírás (-)                                    0              0


11. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény               0              0


12. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel                  0              0


13.Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye                                             0              0


14. Vállalkozási tevékenységet terhelõ befizetés                                                                       0              0


15. Tartalékba helyezhetõ összeg                                                                                0              0Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV.26.) rendelete
Nőtincs Községi Önkormányzat

9. sz. melléklet

2013. évi állami támogatásának elszámolása

Kv-i törvény alapján

   Évközi változ.

         Tényleges

              Eltérés

Hozzájárulás megnevezése

mutató

állami hoz.

mutató

állami hoz.

mutató

állami h.

mutató

állami h.

Önkorm. Hivatal műk.

0

17218563

0

0

0

17218563

0

0

Településüzemeltetés

0

4075923

0

0

0

4075923

0

0

Beszámítás

0

2330200

0

0

0

2330200

0

0

Egyéb kötelező feladatok

0

3105000

0

0

0

3105000

0

0

Óvodapedagógusok elism. L 8hó

3

5664000

0

0

4

7552000

1

1888000

Óvodaped.munk.seítők 8hó

2

2176000

0

0

2

2176000

0

0

Óvodapedagógusok elism. L.4hó

3

2832000

0

0

3

2832000

0

0

Óvodaped.munk.seítők 4hó

2

1088000

0

0

2

1088000

0

0

Óvodaped. Átlaghbérem.

3

789300

0

0

3

789300

0

0

Óvoda csoporttám. 8hó

39

1404000

0

0

39

1404000

0

0

Óvoda csoporttám 4 hó

30

540000

2

36000

31

558000

-1

-18000

Óvodai, isk. étkeztetés

39

3978000

-3

-306000

32

3264000

-4

-408000

Hozzájár pb .szoc ell.

0

4065625

0

0

0

4065625

0

0

Szoc. Étkeztetés

4

221440

0

0

4

221440

0

0

Időskor. Ellátása

10

1090000

0

0

7

763000

-3

-327000

Könyvtár tám.

0

1311000

0

0

0

1311000

0

0

ÖSSZESEN

135

51889051

-1

-270000

127

52754051

-7

1135000

Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV.26.) rendeleteNőtincs Község önkormányzatának 2013. évi létszámadatai


10. sz. melléklet


(Fő)


Teljes munka-

Részmunka-

Állományon

Létszám


időben fogl.

időben fogl.

kívüli

összesen

Polgárm. Hivatal

1

0

7

8

Körjegyzőség

10

0

0

10

Önk. Int. ell.

1

0

0

1

Óvoda

6

0

0

6

Védőnői szolg.

1

0

0

1

Anya- és gyermv.

0

1

0

1

Nappali szoc. ell.

1

0

0

1

Közcélú

6

0

0

6

Könyvtár

1

0

0

1

Tóüzemeltetés

1

2

0

3

ÖSSZESEN

28

3

7

38Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV.26.) rendelete

Nőtincs Község Önkormányzata11. sz. melléklet

2013. évi beszámoló


Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások


elszámolása

ezer FtRendelk.

Tényleg.

Fel nembocsátott

felhasznált

használt

Eltérés

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

5

5

0

0

A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

277

277

0

0

Központosított előirányzatok összesen:

282

282

0

0

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

10 864

10 777

0

-87

Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

10 700

10 187

513

0

A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás

5 045

5 045

0

0

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja

2 294

2 294A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása

480

480

0

0
                                           Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV.26.) rendelete12. sz. melléklet

Nőtincs Község Önkormányzat 2013. évi feladatalapú támogatások

ezer Ft


Mutató

2013. évi tény
összesen


Önkormányzati Hivatal műk.

3,92

17219


Településüzemeltetés


4076


Beszámítás összege


2330


Egyéb köt. Önk. Feladatok


3105


Óvodapedagógusok tám.létsz. 8hó

4

7552


Óvodaped. Segítők l. 8hó

2

2176


Óvodapedagógusok tám.létsz. 4hó

3

2832


Óvodaped. Segítők l. 4hó

2

1088


Óvodapedagógusok béremelésének t.

3

789


Csoportlétszá tám. 8hó

39

1404


Csoportlétszá tám. 4hó

31

558


Kevezményes étkezés támogatása

32

3264


Pénzbeni szoc. Ell.


4066


Szociális étleztetés

4

221


Idősek nappali ellátása

7

763


Nyilv.könyvtárak tám.


1311


Feladatalapú tám


52754

Nőtincs Község Önkormányzatának  */2014 (*.*) sz. rendeletéhez

Értékkel nyilvántartott tárgyieszközök 2013.12.31-én

(TERVEZET)


13. sz. mellékletBruttó

Écs

2013.01.01-ig

2013. évi

Elszámolt

Nettó

Főkönyvi


Megnevezés

érték

%

elsz. Écs

Écs.

Écs. össz.

Érték

számla

Óvoda

Mászóhíd

414 000

15

285 152

60 032

345 184

68 816

13112


Udvari játékok

463 640

15

184 876

67 229

252 105

211 535

13112

Iskola

Projektor

143 750

15

62 532

20 844

83 376

60 374

13112


Digitális táblák

7 996 000

15

1 545 893

1 159 420

2 705 313

5 290 687

131129 017 390


2 078 453

1 307 525

3 385 978

5 631 412
Iskola

Petőfi dombor.

450 000

0

0

0

0

450 000

13113PM hivatal

Tervdokumentáció

1 050 000

16

378 000

126 000

504 000

546 000

11142


Útfelújítási terv 08

330 000

16

250 800

52 800

303 600

26 400

11142


Vízjogi eng. T.

432000

16

328320

69120

397 440

34 560

11142


Szeméttelep t.

1177200

16

949608

188352

1 137 960

39 240

11142


Telep.akcióterv

3420000

16

2758800

547200

3 306 000

114 000

111426 409 200


4 665 528

983 472

5 649 000

760 200Teljesen nullára leírt tárgyieszközökKarbantartók

Betonkeverő1

57 000

15

57 000

0

57 000

0

131192

és tó

Betonkeverő2

45 000

15

45 000

0

45 000

0

131192


Option fúróg.

40 369

15

40 369

0

40 369

0

131192


Bozótirtó

336 000

15

336 000

0

336 000

0

131192


Csónak, evezők

1 644 960

15

1 490 750

154 210

1 644 960

0

13112


Traktor, aljnöv.z.

4 137 379

15

3 749 500

387 879

4 137 379

0

13112


Telefon

99 000

15

99 000

0

99 000

0

131192


Búvársziv.

33 650

15

33 650

0

33 650

0

131192


Elektr.kályha

38 710

15

38 710

0

38 710

0

131192


Ütvefúró 2

37 125

15

37 125

0

37 125

0

131192


Körfűrész

49 840

15

49 840

0

49 840

0

131192


Zászlórúd

209 413

15

209 413

0

209 413

0

131192


Szivattyú 1

68 500

15

68 500

0

68 500

0

131192


Szivattyú 2

137 500

15

137 500

0

137 500

0

131192


Utánfutó

99 900

15

99 900

0

99 900

0

131192


Fűrészgép

48 700

15

48 700

0

48 700

0

131192


Kapálógép

143 600

15

143 600

0

143 600

0

131192


Mentőcsónak

170 000

15

170 000

0

170 000

0

131192


Kertitraktor

72 500

15

72 500

0

72 500

0

131192


Csónakmotor

404 000

15

404 000

0

404 000

0

131192


Ütvefúró 1

86 965

15

86 965

0

86 965

0

131192


Közt. ülőpad

915 000

15

915 000

0

915 000

0

131192


Vizibiciklik

1 500 000

15

1 500 000

0

1 500 000

0

131192


Aljnöv.zúzó

484 670

15

484 670

0

484 670

0

131192


SBK traktor

589 990

15

589 990

0

589 990

0

131192

Vendégház

Antenna UHF

418 041

15

418 041

0

418 041

0

131192


Zsuzsa konyha

220 000

15

220 000

0

220 000

0

131192


Európa étkező

180 000

15

180 000

0

180 000

0

131192


Sony TV

168 000

15

168 000

0

168 000

0

131192


Fagyasztó

88 990

15

88 990

0

88 990

0

131192


Móra tűzhely

85 990

15

85 990

0

85 990

0

131192


Asztal (41db)

113 160

15

113 160

0

113 160

0

131192


Paplan (10db)

58 800

15

58 800

0

58 800

0

131192


Tulipánasztal5

60 000

15

60 000

0

60 000

0

131192


Könyvespolc

72 000

15

72 000

0

72 000

0

131192


Thomett fogas7

118 000

15

118 000

0

118 000

0

131192


120x80 asztal9

85 500

15

85 500

0

85 500

0

131192


Amett szék 36

108 000

15

108 000

0

108 000

0

131192


Tükrös fal (5)

140 000

15

140 000

0

140 000

0

131192


Nóra polcos sz.

70 000

15

70 000

0

70 000

0

131192


Nóra aka. szekr

59 500

15

59 500

0

59 500

0

131192


Fotelágy (6)

105 000

15

105 000

0

105 000

0

131192


Sziv. heverő

125 000

15

125 000

0

125 000

0

131192


Tulipánszék (11)

82 500

15

82 500

0

82 500

0

131192


Genf szék (24)

420 000

15

420 000

0

420 000

0

131192


Zanussi hűtő (5)

114 900

15

114 900

0

114 900

0

131192


TV Orion TXT(2)

73 800

15

73 800

0

73 800

0

131192


Tv állvány

52 000

15

52 000

0

52 000

0

131192


Thomson TV

82 600

15

82 600

0

82 600

0

131192

Iskola

21 db forgószék

198 240

15

198 240

0

198 240

0

131192


Hűtőszekrény

61 900

15

61 900

0

61 900

0

131192


szgépasztal 20

102 499

15

102 499

0

102 499

0

131192


2 db forgószék

18 880

15

18 880

0

18 880

0

131192


Filctollas tábla

36 920

15

36 920

0

36 920

0

131192


Gyűrűhinta

26 900

15

26 900

0

26 900

0

131192


Filctollas tábla

18 800

15

18 800

0

18 800

0

131192


20 db forgószék

275 000

15

275 000

0

275 000

0

131192


CD lejátszó

24 000

15

24 000

0

24 000

0

131192


Erősítő

33 473

15

33 473

0

33 473

0

131192


Telefonkisközp.

21 000

15

21 000

0

21 000

0

131192


Naprendszer. t.

8 920

15

8 920

0

8 920

0

131192


Dobbantó

25 500

15

25 500

0

25 500

0

131192


Észak-Am t.

13 929

15

13 929

0

13 929

0

131192


Észak-Ázsia

13 929

15

13 929

0

13 929

0

131192


Dél-Ázsia

13 929

15

13 929

0

13 929

0

131192


Német pol.t.

12 221

15

12 221

0

12 221

0

131192


Keverő

51 671

15

51 671

0

51 671

0

131192


Telefon

7 680

15

7 680

0

7 680

0

131192


Térképek

33 214

15

33 214

0

33 214

0

131192


Rádiósmagnó

14 700

15

14 700

0

14 700

0

131192


Szófajok tabló

16 490

15

16 490

0

16 490

0

13112


Hogyan írjam?

16 490

15

16 490

0

16 490

0

13112


Szövegvilág t.

16 490

15

16 490

0

16 490

0

13112


Kipp készülék

19 313

15

19 313

0

19 313

0

13112


Fűnyíró

45 900

15

45 900

0

45 900

0

13112


Rádiósmagnó

36 000

15

36 000

0

36 000

0

13112


CD-s Rmagnó

37 990

15

37 990

0

37 990

0

13112


Színes TV

79 980

15

79 980

0

79 980

0

13112


Tornaszekrény

40 500

15

40 500

0

40 500

0

13112

PM hivatal

Hangosító b.

259 200

15

259 200

0

259 200

0

131192


Áramfejlesztő

65 814

15

65 814

0

65 814

0

13112

Konyha

Gázboyler

201 750

15

201 750

0

201 750

0

131192


Tűzhely,sütő

1 087 500

15

1 087 500

0

1 087 500

0

131192


Gázüst

1 264 750

15

1 264 750

0

1 264 750

0

131192


Olajsütő

337 500

15

337 500

0

337 500

0

131192


Gázzsámoly

449 250

15

449 250

0

449 250

0

131192

Gátőrház

Látcső

14 000

15

14 000

0

14 000

0

131192


TV készülék

21 250

15

21 250

0

21 250

0

131192


Magnósrádió

3 490

15

3 490

0

3 490

0

131192


Kályha

72 360

15

72 360

0

72 360

0

131192

Orvosi rendelő

Mobiltelefonok

115 000

15

115 000

0

115 000

0

13112

Sportöltöző

Szivattyú

633 125

15

619 677

13 448

633 125

0

13112

Fogorv.rend.

Bútor

39 000

15

39 000

0

39 000

0

131192


Kompresszor

330 000

15

330 000

0

330 000

0

13112


Fogászati ber.

1 150 000

15

1 150 000

0

1 150 000

0

131192

Óvoda

TV Phillips

47 990

15

47 990

0

47 990

0

131192


Udvari fajáték

600 000

15

600 000

0

600 000

0

13112


Babaház

72 183

15

72 183

0

72 183

0

13112


Scogym készl.

55 500

15

55 500

0

55 500

0

131192


Trambulin 48"

11 990

15

11 990

0

11 990

0

131192


Trambulin 40"

6 100

15

6 100

0

6 100

0

131192


Játékt. szekrény

130 000

15

130 000

0

130 000

0

13112


Tűzhely

55 225

15

55 225

0

55 225

0

131192


Maghőmérő

6 700

15

6 700

0

6 700

0

131192


Kosárlabdapal.

9 990

15

9 990

0

9 990

0

131192


Riasztó

148 600

15

148 600

0

148 600

0

131192


Daewoo videó

27 990

15

27 990

0

27 990

0

13119223 090 267


22 534 730

555 537

23 090 267

0Polgm.Hiv.

Sugárzásmérő

739 250

15

739 250

0

739 250

0

131192

Fogorvos

Fogkőzúzó

233 750

15

233 750

0

233 750

0

131192

Konyha

Kenyérvágó

90 400

15

90 400

0

90 400

0

1311921 063 400


1 063 400

0

1 063 400

0Karbanartók

Robogó

305 000

20

305 000

0

305 000

0

132112

Polgm.Hiv.

IVECO Busz

2544000

20

2544000

0

2 544 000

0

13211


Motorkerékpár

919 000

20

919 000

0

919 000

0

13211

Polg.Hivatal

KIA teherautó

3 249 800

20

3 249 800

0

3 249 800

0

132117 017 800


7 017 800

0

7 017 800

0Iskola

Számítógép

108 713

33

108 713

0

108 713

0

131191


Számítógép

108 713

33

108 713

0

108 713

0

131191


Számítógép 2007

295938

33

295938

0

295 938

0

13111


ISDN vonal el.

43 125

15

43 125

0

43 125

0

13111


Számítógép

126 863

33

126 863

0

126 863

0

13111


Számítógép

110 735

33

110 735

0

110 735

0

13111


Fénymásoló

317 400

15

317 400

0

317 400

0

13111


Szgép 2db inf.n.

247 980

33

247 980

0

247 980

0

13111


Monitor 5dbSam.

183 534

33

183 534

0

183 534

0

13111


Monitor 3db

93 711

33

93 711

0

93 711

0

13111


Laptop Toshiba

119985

33

118776

1209

119 985

0

13111


Hálózati elosztó

103 938

15

103 938

0

103 938

0

131191

Védőnők

Számítógép

165 960

33

165 960

0

165 960

0

13111

Polgm.Hiv.

Számítógépek

2 029 905

33

2 029 905

0

2 029 905

0

131191

Óvoda

Fénymásoló

318 750

15

318 750

0

318 750

0

13111


Laptop

247 500

33

247 500

0

247 500

0

131114 622 750


4 621 541

1 209

4 622 750

0Iskola

Taninform 2005

367 500

33

367 500

0

367 500

0

11132

Könyvtár

Könyvtári progr.

132 500

33

132 500

0

132 500

0

11193

Iskola

Win XP szoftver

102 000

33

102 000

0

102 000

0

11193602 000


602 000

0

602 000

0PM hivatal

Tájrend.terv

1 145 360

16

1 145 360

0

1 145 360

0

11142


Rendezési terv

180000

16

151200

28800

180 000

0

11142


Károsvíz elv. terv

480 000

16

435 200

44 800

480 000

0

111421 805 360


1 731 760

73 600

1 805 360

0NŐTINCS

Forgalomképtelen ingatlanok


2013.01.01

2013.évi

Nettó 2013.

Főkönyvi

Naplósz.

Hrsz

Megnevezés

Utca/ház

Bruttó (Ft)

előtti écs.

Écs.

12.31-én

szám

161

852/1

Vízmű

Belterület

4114000

1234200

123420

2756380

1214411

160

03/2

Nyomássz. áll

Külterület

21000

6320

632

14048

1214411

127

040/2

Szemétlerakó t.

Külterület

856000

256800

25680

573520

1214411

168

09/7

Udvar

Külterület

11000

3320

332

7348

1214411

162

099/2

Víztároló

Külterület

6715000

2014520

201452

4499028

1214411

163

0120/1

Víztároló

Külterület

2427000

728120

72812

1626068

1214411

54

3

Bem J. utca

Bem J.

28430000

8529000

852900

19048100

1214411

33

11

Járda

Dózsa u-ból

679000

203720

20372

454908

1214411

34

26

Földút

Dózsa u-ból

724000

217200

21720

485080

1214411

55

29

Dózsa Gy. u.

Dózsa Gy.

5202000

1560600

156060

3485340

1214411

35

32

Földút

Dózsa u-ból

308000

92400

9240

206360

1214411

56

47

József Attila u.

József A.

14973000

4491920

449192

10031888

1214411

164

71

Gyaloghíd

Szabadság

9450000

2835000

283500

6331500

1214411

57

81

Táncsics út

Táncsics

6889000

2066720

206672

4615608

1214411


85

Temető

Belterület

0

0

0

0

1214411

36

98

Jókai Mór u.

Jókai Mór

440000

132000

13200

294800

1214411

37

129

Földút

Névtelen u.

639000

170345

19172

449483

1214411

58

134

Béke út

Béke út

10006000

3001800

300180

6704020

1214411

38

142

Földút

Névtelen u.

491000

147320

14732

328948

1214411

59

199

Béke út

Béke út

2870000

861000

86100

1922900

1214411

60

227

Szondy György

Szondy Gy.

34176000

10252800

1025280

22897920

1214411

39

244

Felszabadulás

Felszabad.

4706000

1411800

141180

3153020

1214411

61

269

Móricz Zs. út

Móricz Zs.

14239200

3672900

427176

10139124

1214411

62

278

Barátság út

Barátság

9875000

2962520

296252

6616228

1214411

40

298

Földút

Rózsa-Szon

753000

225920

22592

504488

1214411

144

300/1

Közterület

Belterület

231000

0

0

231000

1214411

63

322

Mikszáth K. út

Mikszáth

12652000

3795600

379560

8476840

1214411

64

382

Arany János u.

Arany J.

6771000

2031320

203132

4536548

1214411

53

398/4

Madách Imre u.

Madách I.

774000

232200

23220

518580

1214411

65

400

Ady Endre út

Ady Endre

7761000

2328320

232832

5199848

1214411

66

424

Madách Imre út

Madách I.

8419000

2525720

252572

5640708

1214411

67

467

Rákóczi Ferenc

Rákóczi

8068000

2420400

242040

5405560

1214411

68

490

Posta utca

Posta u.

27475134

2018720

612078

24844336

1214411

69

503

Kossuth L. u.

Kossuth L.

6048000

1814400

181440

4052160

1214411

142

539/2

Közkert

Petőfi S.

3061000

941278

91832

2027890

1214411

146

542/2

Közkert

Szabadság

424000

130380

12720

280900

1214411

145

542/3

Közkert

Szabadság

240000

72000

7200

160800

1214411

70

543/1

Petőfi Sándor u.

Petőfi S.

7305000

2191520

219152

4894328

1214411

71

544

Diófa út

Diófa út

53465066

13224920

1508702

38731444

1214411

41

563

Betonút

Diófa-patak

3674000

1102200

110220

2461580

1214411

42

594

Földút

Névtelen út

518000

155400

15540

347060

1214411

46

603/10

Rózsa Ferenc u

Rózsa F.

2199000

669980

65972

1463048

1214411


604

Nyomásszab.áll

Szabadság

840000

252000

25200

562800

1214411

43

607

Madách Imre u.

Madách I.

605000

181520

18152

405328

1214411

44

614

Arany János u.

Arany J.

809000

242720

24272

542008

1214411

72

700/4

Diófa út

Diófa út

6237703

1843166

187132

4207405

1214411

73

700/6

Diófa út

Diófa út

14557478

4359206

436724

9761548

1214411

74

700/20

Diófa út

Diófa út

3598000

1079400

107940

2410660

1214411

45

700/40

Diófa út

Diófa út

16117000

4835120

483512

10798368

1214411

75

705

Diófa út

Diófa út

4774000

1432200

143220

3198580

1214411

52

707

Diófa út

Diófa út

1262000

378600

37860

845540

1214411

51

709/10

Tisztítóárok

Diófa út

497000

149120

14912

332968

1214411

49

716/1

Diófa út

Diófa út

2969000

890720

89072

1989208

1214411

50

717

Földút

Diófa út

5702000

1710600

171060

3820340

1214411

47

720

Földút

Diófa út

1928000

578100

57840

1292060

1214411

48

724

Földút

Diófa út

2454943

704112

73648

1677183

1214411

2

02/2

Közút

Külterület

1605000

481520

48152

1075328

1214411

3

06/1

Közút

Külterület

140000

42000

4200

93800

1214411

4

07

Közút

Külterület

1802000

540600

54060

1207340

1214411

5

08/1

Közút

Külterület

42000

12600

1260

28140

1214411

131

09

Árok

Külterület

7832000

2349600

234960

5247440

1214411

6

011

Közút

Külterület

1474000

442200

44220

987580

1214411

7

012/1

Közút

Külterület

1150000

345000

34500

770500

1214411

8

012/21

Közút

Külterület

1647000

494120

49412

1103468

1214411

10

016/5

Közút

Külterület

954000

286200

28620

639180

1214411

11

020/1

Közút

Külterület

2069000

620720

62072

1386208

1214411

12

022/4

Közút

Külterület

1246000

373800

37380

834820

1214411

13

022/9

Közút

Külterület

631000

189320

18932

422748

1214411

14

022/12

Közút

Külterület

1033000

309920

30992

692088

1214411

15

022/39

Közút

Külterület

763000

228920

22892

511188

1214411

16

025/6

Közút

Külterület

1279000

383720

38372

856908

1214411

17

027

Közút

Külterület

1158000

347400

34740

775860

1214411

18

028/8

Közút

Külterület

1079000

323720

32372

722908

1214411

19

029

Közút

Külterület

1622000

486600

48660

1086740

1214411

20

032/21

Közút

Külterület

309000

92780

9272

206948

1214411

26

032/24

Közút

Külterület

1701000

510320

51032

1139648

1214411

27

032/26

Közút

Külterület

81000

24320

2432

54248

1214411

28

032/30

Közút

Külterület

446000

133800

13380

298820

1214411

29

032/33

Közút

Külterület

1904000

571200

57120

1275680

1214411

30

038/4

Közút

Külterület

459000

137720

13772

307508

1214411

21

039

Közút

Külterület

316000

94800

9480

211720

1214411

22

040/5

Közút

Külterület

1114000

334200

33420

746380

1214411

23

042

Közút

Külterület

256000

76800

7680

171520

1214411

24

043/31

Közút

Külterület

177000

53120

5312

118568

1214411

25

053/8

Közút

Külterület

694000

208500

20820

464680

1214411

137

056/2

Víztározó

Külterület

150000

45000

4500

100500

1214411

31

056/6

Közút

Külterület

1114000

334200

33420

746380

1214411

138

058

Víztározó

Külterület

143000

42920

4292

95788

1214411

136

059/2

Víztározó

Külterület

21860800

6443790

655824

14761186

1214411


063/2

Víztározó

Külterület

355626

91248

10668

253710

1214411


063/3

Víztározó

Külterület

351974

90324

10560

251090

1214411


063/11

Víztározó

Külterület

6371000

1582051

191132

4597817

1214411


063/12

Víztározó

Külterület

400000

102641

12000

285359

1214411Gyaloghíd

Külterület

4473474

838775

134204

3500495

1214411

139

063/19

Víztározó

Külterület

220000

66000

6600

147400

1214411

140

064/2

Víztározó

Külterület

28000

8400

840

18760

1214411

32

064/5

Közút

Külterület

2251000

675320

67532

1508148

1214411

141

065/6

Víztározó

Külterület

273000

81920

8192

182888

Écs.össz

Forgalomképtelen építmények


443405398

122267296

12987884

308150218

135255180


128

38

Patak

Belterület

1331000

0

0

1331000

1211

129

145

Zsupva patak

Belterület

2150000

0

0

2150000

1211

130

595

Zsupva patak

Belterület

445000

0

0

445000

1211

132

017

Homlajt patak

Külterület

322000

0

0

322000

1211

133

024

Hangya patak

Külterület

1091000

0

0

1091000

1211

134

033

Zsupva patak

Külterület

587000

0

0

587000

1211

135

034

Zsupva patak

Külterület

833000

0

0

833000

1211

Forgalomképtelen folyóvizek


6759000

0

0

6759000
Forgalomképtelen ingatlanok összesen

450164398

122267296

12987884

314909218NŐTINCS

Forgalomképes ingatlanok

2013.01.01

2013.

Nettó 2013.

Főkönyvi

Naplósz.

Hrsz

Megnevezés

Utca/ház

Bruttó Ft

előtti Écs

Écs/Év (Ft)

12.31.-én

szám

126

068/4

Szántó

Külterület

92000

0

0

92000

12112


10

Beépítetlen ter.


50000

0

0

50000

12112

106

39/1

Beépítetlen ter.

Dózsa u.

902000

0

0

902000

12112

105

39/3

Beépítetlen ter.

Dózsa u.

216000

0

0

216000

12112

109

72

Beépítetlen ter.

Szabadság

2936000

0

0

2936000

12112

110

74

Beépítetlen ter.

Szabadság

1266000

0

0

1266000

12112

104

79

Beépítetlen ter.

Szabadság

220000

0

0

220000

12112

103

82

Beépítetlen ter.

Táncsics

1704000

0

0

1704000

12112

102

83

Beépítetlen ter.

Táncsics

2630000

0

0

2630000

12112

101

84

Beépítetlen ter.

Táncsics

1690000

0

0

1690000

12112

100

86

Beépítetlen ter.

Táncsics

2338000

0

0

2338000

12112

99

144

Beépítetlen ter.

Béke u.

626000

0

0

626000

12112

98

210

Beépítetlen ter.

Szondy u.

3622000

0

0

3622000

12112

111

229

Beépítetlen ter.

Szabadság

2030000

0

0

2030000

12112

97

248/3

Beépítetlen ter.

Szabadság

2860000

0

0

2860000

12112

107

248/2

Beépítetlen ter.

Szabadság

20000

0

0

20000

12112

96

277/4

Beépítetlen ter.

Barátság u

82000

0

0

82000

12112

95

299/1

Beépítetlen ter.

Rózsa u.

1736000

0

0

1736000

12112

94

299/5

Beépítetlen ter.

Rózsa u.

576000

0

0

576000

12112

76

300/3

Beépítetlen ter.

Rózsa u.

4018000

0

0

4018000

12112

112

538/2

Beépítetlen ter.

Szabadság

1500000

0

0

1500000

12112

113

545/3

Beépítetlen ter.

Diófa u.

576000

0

0

576000

12112


553,55

Játszóter


326900

0

0

326900

12112

93

702

Beépítetlen ter.

Diófa u.

2300000

0

0

2300000

12112

123

014/3

Szántó

Külterület

2049000

0

0

2049000

12112

77

025/1

Gyep

Külterület

17000

0

0

17000

12112

79

032/19

Gyep

Külterület

455000

0

0

455000

12112

124

040/3

Szántó,gyep,út

Külterület

668000

0

0

668000

12112

80

043/17

Szántó

Külterület

1092000

0

0

1092000

12112

122

043/25

Szántó

Külterület

109000

0

0

109000

12112

1

043/32

Szántó,gyep,saj

Külterület

36135000

0

0

36135000

12112


041/1

Legelő

Külterület

193572

0

0

193572

12112

121

053/19

Szántó

Külterület

405000

0

0

405000

12112

125

059/1

Szántó

Külterület

717000

0

0

717000

12112

Forgalomképes beépítetlen területek

76157472

0

0

76157472166

700/43

Vendégház

Belterület

99860108

20303147

1997204

77559757

121312

151

540/4

Áruház

Petőfi S.

12150000

2430000

243000

9477000

121312Sportöltöző


20879331

2192337

417588

18269406

Écs.össz:

Forgalomképes épületek


132889439

24925484

2657792

105306163

27583276


9

016/3

Agyaggöd,közút

Külterület

235000

70520

7052

157428

121442

81

040/4

Dögkút

Külterület

11000

3320

332

7348

121442Esőbeálló


2779848

667168

83396

2029284

Écs.össz:

Forgalomképes egyéb építmény

3025848

741008

90780

2194060

831788


82

06/22

Erdő

Külterület

781000

0

0

781000

12142

78

030/5

Erdő

Külterület

55000

0

0

55000

12142

Forgalomképes erdők összesen

836000

0

0

836000

Ház /telek

Szabds.

600000

0

0

600000

12122

Forgelomképes építési telkek összesen

600000

0

0

600000Forgalomképes ingatlanok összesen

216257331

25666492

2748572

185093695


Nőtincs

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

2013.01.01

2013.

Nettó 2013.

Főkönyvi

Naplósz.

Hrsz

Megnevezés

Utca/ház

Bruttó Ft

előtti Écs

Écs/Év (Ft)

12.31.-én

szám

148

197/1

Kháza,gyógysz

Szabads50

28231245

6442485

564624

21224136

1213112

155

197/3

Tűzoltószertár

Béke út 2.

10058978

2212770

201180

7645028

1213112

153

247

Óvoda

Felszab.1.

43457214

9008468

869144

33579602

1213112

152

274

Idősek napk.o.

Szabads96

17711888

3753688

354396

13603804

1213112

165

418/A

Irodaház

Szabads47

8063000

1612600

161260

6289140

1213112

150

502/4

Kultúrház

Szabads37

79530563

16239703

1524906

61765954

1213112

154

506

Orvosi rendelő

Szabads31

24011284

4988366

480224

18542694

Écs.össz:

Korlátozottan forgalomképes épületek

211064172

44258080

4155734

162650358

48413814


Tulajd. Közösség

Csatornahálózat

409514000

73712520

12285420

323516060

1214412
ÉCS össz:

85997940147

700/42

Szt. Isvtán tér

Belterület

18570992

3191527

557128

14822337

1214412

158

706

Vízmű

Belterület

56390000

16917000

1691700

37781300

1214412

157

031

Vízmű

Külterület

5831000

1749320

174932

3906748

1214412

156

057/1

Vízmű

Külterület

7698000

2309400

230940

5157660

1214412

169

09/8

Telephely

Külterület

40000

12000

1200

26800

1214412

167

270/1

Sporttelep

Móricz Zs.

23990000

7197000

719700

16073300

Écs.össz:

Korlátozottan forgalomképes építmények

112519992

31376247

3375600

77768145

34751847


Korlátozottan forgaloképes ingatlanok össz:

323584164

75634327

7531334

240418503
Üzemeltetésre átadott
149

270/2

Általános isk.

Móricz Zs.

285426734

62815867

5708616

216902251

1213112
ÉCS össz:

68524483Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV.26.) rendelete

Nőtincs Községi Önkormányzat
2013. év pénzmaradvány elszámolása ezer Ft-ban
14. sz. melléklet2013. év pénzmaradvány

2786

Ktg-vetési befizetés többlettám. miatt

0

Ktg-vetési kiut. kiutalatlan támog. miatt

1135

Költségvetési pénzmaradvány

3921

Módosított pénzmaradvány

3921

Szabad pénzmaradvány

0

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

3921


ebből működési célú

3921


ebből felhalmozási célú

0Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV.26.) rendelete


15. sz. melléklet

Felsőpetény, Nőtincs, Ösagárd községek körjegyzőségeés Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatal2013. évi működési és fejlesztési mérlege


ezer Ft.


Eredeti

Módosított

Teljesítés

I. Működési bevételek
Intézményi működési bevétel42

Munkaügyi központtól műk-re átvett
Központi költségvetésből átvett
Önkormányzatoktól átvett


718

718

Felügyeleti szervtől átvett p.eszk

40541

33763

33763

Előző évi pénzmaradvány ig.v.
Működési c. bevétel összesen:

40541

34481

34523

II. Működési kiadások
Személyi juttatások

26532

23414

24800

Munkaadót terhelő járulékok

6462

5519

6102

Dologi kiadás

7547

5548

2977

Finanszírozási kiadások

0Függő, átf., kiegy. kiadás

0


635

Működési célú kiadás összesen

40541

34481

34514

Működési hitel

0

0

0

MINDÖSSZESEN

40541

34481

34514

III. Fejlesztési célú bevétel
Járművek értékesítése
Fejlesztési c. hitelek
Fejl. célú bevétel összesen

0

0

0

IV. Fejlesztési célú kiadások
Felújítás

0

0

0

Beruházás

0

0

0

Fejl.c.pe.átadás

0

0

0

Fejlesztési kiadások összesen

0

0

0

Nőtincs Község Önkormányzatának 3/2014 (IV.26.) sz. rendeletéhez


Részletezés

az 1/b számú mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról


16. sz. mellékletMegnevezés

Fedezet

e FtFelhalmozás feladatonként

e Ft

Eredeti

Módosított

Teljesítés


Eredeti

Módosított

Teljesítés


Ingatlan értékesítés

3673

0

0

Temető

4000

0

0


Ingatlan vás.(telek,föld)

1000

0

0


Fűtéskorszerűsítés

1000

0

0


Fejleszési átadott

800

0

0


Fejl. Célra átvett

40105

20341

20341

Óvoda tető

4250

0

0


Útfelújítás

28419

7891

7891


Művelődési Ház felújítása

10009

3486

3485


Orvosi rendelő

0

11186

11186


Lakosságnak átadott

200

0

0


Háztartástól átvett

1900

765

765

Hiteltörlesztés

Kamatkiadás
Önkormányzat össz.


45678

21106

21106


49678

22563

22562
Nőtincs Község Önkormányzatának 3/2014 (IV.26) sz. rendeletéhez


17.sz. melléklet

Nőtincs Község Önkormányzata2013.12.31
Növendék és hízó állatokHalak 6275 Kg X 660 Ft/Kg  =

4 141 500 Ft
Rövid lejáratú kölcsönök

1 115 160 Ft
Részesedések:

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

920 000 Ft


ÉMÁSZ Rt.

100 000 Ft


Nógrád Megyei Közútkez.

60 000 Ft


Nőtincs Bérlakás Kft.

150 000 Ft


ÖSSZESEN:

1 230 000 Ft
Adósok hátraléka:

Előző évi (2811)

6 601 685 Ft


Tárgyévi (2812, 287921)

4 758 512 Ft
Adósok túlfizetése:

Helyi adók (4472)

2 955 308 Ft


Tárgyévi (4499)

450 432 Ft
Szállítók

Működési

5 366 017 Ft


Felhalmozási

190 500 Ft
Költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)

3 000 Ft
Kifizetett munkabér (39221)

2 418 213 FtMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!