nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-11-23 -tól
Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelete
a közterület filmforgatás célú hasznosításáról

Gersekarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a 34. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Az Mgtv. szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában e rendelet szabályait  kell alkalmazni.


2. § (1) A  filmforgatás  célú  közterület-használattal  összefüggő,  Mgtv-ben   meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.

(2) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj:

a) filmforgatás helyszínén: 200 Ft/m2/nap

b) technikai kiszolgálás: 150 Ft/m2/nap

c) stáb parkolás: 100 Ft/m2/nap.

(3) Mentes a közterület filmforgatási célú használatának díja alól, a közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatásához szükséges közterület használat. Közérdekű célokat szolgálnak az oktatási, tudományos az ismeretterjesztő témájú és a filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő filmalkotások. 


3. § (1) A filmforgatás célú közterület-használat a 30 napot nem haladhatja meg.

(2) Vasárnap és ünnepnapokon filmforgatás célú közterület-használat nem engedélyezhető.. A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat.

(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén, annak elhárulását követő 5 napon belül a kérelmező számára s közterület használatát újra biztosítani kell.


4. § (1) A filmforgatás során a szomszédos  lakó ingatlanok  gyalogos  vagy  gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(2) A Képviselő-testület a település közigazgatási területén turisztikailag kiemelt területeket nem határoz meg.


5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Gersekarát, 2013. október 29.            Kovács László                                                Kissné Mátyás Éva

            polgármester                                                                       jegyző


Rendelet kihirdetésre került:


Gersekarát, 2013. november 22.

                                                                                              Kissné Mátyás Éva

                                                                                                          jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!