nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (III.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-01 - 2017-04-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (III.24.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017.(III.24.) rendelete

 a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról


Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§ (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003.(II.11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat a fenntartásában működő Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ által gondoskodik a családsegítés ellátásáról.

Az Önkormányzat Jászberény Városi Önkormányzat támogatásával gondoskodik:

  1. a támogató szolgáltatás,
  2. a közösségi pszichiátriai ellátás,
  3. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásáról.”2. §


A Rendelet melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.


3. §


(1) Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.


                        Farkas Ferenc sk.                                           Biróné dr. Boros Anikó sk.

                        polgármester                                                        jegyző

Ez a rendelet 2017. március 24. napján kerül kihirdetésre.


                                                                                                                                                                                                                                            Biróné dr. Boros Anikó

                                                                                   jegyző

                 aljegyző

1. számú melléklet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003.(XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2017.(III.24.) önkormányzati rendelethez


1.) Étkeztetés


Fizetendő térítési díj feltétele

Szolgáltatási

önköltség

Térítési díj, személyenként és  ellátási napra

Térítési díj összege nem haladhatja meg a kérelmező jövedelmének 30%-át (az étkezési térítési díj tartalmazza a szállítási díjat) 

524 Ft/nap

440,- Ft +ÁFA


2.) Házi segítségnyújtás


Fizetendő térítési díj feltétele

Szolgáltatási

önköltség

Térítési díj , személyenként és  gondozási órára

Térítési díj összege nem haladhatja meg a kérelmező jövedelmének a 25%-át, étkeztetés biztosítása mellett 30%-át (az étkezési térítési díj tartalmazza a szállítási díjat)

2701,- Ft

530,- Ft


3.) Nappali ellátás


Fizetendő térítési díj feltétele

Szolgáltatási

önköltség

Térítési díj, személyenként és ellátási napra

Térítési díj összege nem haladja meg az ellátott havi jövedelmének 15%-át, ott étkeztetés mellett 30%-át

2617,- Ft

400,- Ft


Az ebéd házhoz szállítása: 72,-Ft/nap.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!