nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-11-25 -tól
Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelete
a víziközmű-hálózatokhoz történő utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulásról

Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelete

a víziközmű-hálózatokhoz történő utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulásrólNova Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., és 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következő rendeletet alkotja:1. §


(1) E rendelet személyi hatálya kiterjed Nova község közigazgatási területén lévő valamennyi víziközművel érintett ingatlan tulajdonosára, tényleges használójára, akik utólagos csatlakozónak minősülnek.


(2) E rendelet tárgyi hatálya kiterjed azokra a víziközmű-létesítésekre, melyek kiépítését Nova Község Önkormányzat saját elhatározásából, önállóan, vagy az érdekeltek együttműködésével valósította meg e rendelet hatálybalépését megelőzően.2. §


E rendelet alkalmazásában:


a) érdekeltségi egység: egy helyrajzi számmal rendelkező ingatlan, vagy önálló rendeltetési egység, amely az adott víziközművel érintett;

b) utólagos csatlakozó: az a magánszemély, illetve jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a víziközmű-létesítmények megvalósításakor a költségekhez bármely oknál fogva nem járult hozzá.3. §


(1) Az önkormányzat az általa megvalósított víziközmű-létesítmények megvalósítási költségeinek egy részét e rendeletben meghatározott szabályok szerint az utólagos csatlakozókra hozzájárulás fizetési kötelezettség előírása formájában áthárítja.


(2) Az érintett ingatlanok tulajdonosai, vagy tényleges használói az önkormányzat részére hozzájárulást kötelesek fizetni az önkormányzat által korábban megvalósított víziközmű-létesítményekre történő utólagos csatlakozásért.


(3) Nem kell hozzájárulást fizetni:


a) a meglévő bekötővezeték felújítása, karbantartása, cseréje esetén, vagy

b) ha az adott érdekeltségi egység vonatkozásában a víziközmű-létesítményekre történő csatlakozásért a hozzájárulást korábban megfizették és a hozzájárulás megfizetése hitelt érdemlően bizonyítható.4. §


Nova közigazgatási területén a víziközmű-hálózatokhoz történő utólagos csatlakozásért az önkormányzat részére az alábbi hozzájárulást kell fizetni:


a) közműves ivóvízellátást biztosító víziközmű-rendszer esetén        

aa) belterületen, és a Zágorhidai településrészen 150.000 Ft+ÁFA / érdekeltségi egység;

ab) Alsóhegyen 40.000 Ft+ÁFA / érdekeltségi egység;

b) közműves szennyvízelvezetést biztosító víziközmű-rendszer esetén 150.000 Ft+ÁFA / érdekeltségi egység.5. §


(1) A víziközmű-létesítményekre történő rácsatlakozási és bekapcsolási (tervezés, kivitelezés, mérőóra felszerelése, stb.) költségeket a hozzájárulás nem tartalmazza.


(2) A hozzájárulás megfizetésével szerzett ellátási jogosultság nem személyhez, hanem érdekeltségi egységhez kötött, a jogosultság az új tulajdonosra, tényleges használóra - a hozzájárulás megfizetése hitelt érdemlő bizonyításával - átszáll.


(3) A hozzájárulást az ingatlannak - a fizetési kötelezettséget előíró határozat meghozatalának időpontjában – az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosnak, illetve az ingatlan tényleges használójának kell megfizetni, közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadok szerint.


(4) Amennyiben a hozzájárulás költségeinek megfizetését az ingatlan tényleges használója vállalja fel, úgy ezt az érintettek közti megállapodással kell igazolnia az önkormányzat felé.6.§


(1) Amennyiben az utólagos csatlakozó a hozzájárulást korábban nem fizette meg, a polgármester átruházott hatáskörben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján - e rendeletben foglaltak figyelembevételével - egyedi hatósági határozatban dönt a hozzájárulás mértékéről és megfizetésének módjáról.


(2) Az utólagos csatlakozó a hozzájárulás összegét a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül köteles megfizetni az önkormányzat számlaszámára.


(3) Ha a kötelezett a 4.§ a) pont aa) alpontja vagy b) pontja szerinti hozzájárulást az egyedi határozatban rögzített határidőn belül nem tudja megfizetni, kérelemre, legfeljebb 3 évre részletfizetési kedvezmény biztosítható.


(4) Ha a kötelezett a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az önkormányzat fizetési meghagyás útján kezdeményezheti a tartozás behajtását.


(5) A hozzájárulás befizetéséről az önkormányzat nyilvántartást vezet.


(6) A rácsatlakozás üzembehelyezését az utólagos csatlakozónak a víziközmű-szolgáltatónál kell kezdeményeznie. A víziközmű-hálózatra rácsatlakozni a polgármester által a hozzájárulás megfizetéséről kiadott igazolás birtokában lehet. Amennyiben a részletfizetés engedélyezésre kerül, úgy a kötelezett az utolsó részlet megfizetését követően a polgármester által kiadott, e rendelet szerinti igazolás alapján kezdeményezheti a víziközmű-hálózatra történő rácsatlakozást a víziközmű-szolgáltatónál.7. §


(1) Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Nova Község Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó közművesítési hozzájárulásról szóló 10/2002. (VII.19.) önkormányzati rendelete és annak módosításai.


(3) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

                        Lendvai Jenőné s.k.                                                         Tóthné Péter Judit s.k.

                        polgármester                                                                          jegyző
Záradék:

Kihirdetve: 2016. november 24.                                                           Pallér Edina s.k.

                                                           aljegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!