nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014. (XI.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-12-01 - 2015-04-30
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014. (XI.11.) önkormányzati rendelete
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (XI.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás ellátás helyi szabályairól

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2014. (XI.11.) önkormányzati rendelete


a szociális célú tűzifa támogatás ellátás helyi szabályairól


Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Az e rendeletben alkalmazott fogalmakon a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott fogalmakat kell érteni.

2. §

(1) Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014.(IX.25) BM rendelet alapján természetben nyújtott ellátásként legalább 2 m3 tűzifát nyújt téli fűtésével kapcsolatos kiadásai viseléséhez annak, aki fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és:

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) lakásfenntartási támogatásra jogosult,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

f) 70 év feletti egyedül élő,

g) fogyatékossági támogatásban részesülő.


(2) Egy kérelmező az (1) bekezdésben meghatározott jogcímek közül csak egy alapján jogosult tűzifa támogatás igénybe vételére. A támogatás megítélésekor az (1) a)-d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő kérelmezőket előnyben kell részesíteni.

(3) Egy lakóingatlan esetében csak egy személy jogosult a támogatásra, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(4) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem igényelhető.

3. §

(1)A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmet a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatalnál (8878 Lovászi, Kútfej u. 112.) kell benyújtani az e rendelet 1. mellékletét képező formanyomtatványon.

(2) A kérelmeket 2014. december 15. napjáig lehet benyújtani.

(3) A szociális tűzifa támogatást az Önkormányzat elsősorban az 46/2014.(IX.25.) BM rendelet alapján a részére megítélt 57 m³ tűzifa erejéig tudja biztosítani.

(4) A kérelemhez a 2.§ (1) g) pontja szerinti jogosultság esetén mellékelni kell a jogosító támogatást megállapító határozat másolatát.

4. §

A kérelmező részére megítélt tűzifa elszállításáról az Önkormányzat gondoskodik. Az átvételről ezen rendelet 2. mellékletében foglalt átvételi elismervényt kell kitölteni.

5. §

A képviselő-testület a szociális célú tűzifa támogatással kapcsolatos hatáskörét a Szociális, Kulturális és Sport bizottságra ruházza.

6. §

(1) E rendelet 2014. december 1-én lép hatályba, 2015. április 30. napján hatályát veszti.


Lovászi, 2014. november 11.                           Léránt Ferenc                                                     dr. Hercz Judit

                            polgármester                                                            jegyző
Kihirdetve 2014. november 11.

                                                                                                      dr. Hercz Judit

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
kérelem
14.22 KB
átvételi elismervény
13.78 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!