nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(II.18.) Ör. rendelete
Hatályos:2015-01-01 - 2016-06-30
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(II.18.) Ör. rendelete
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-ában foglalt feladatkörében, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § (1) Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kéményseprő-ipari tevékenység ellátására helyi közszolgáltatást szervez.

(2) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) célja a közszolgáltatás díjának megállapítása, valamint azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják a helyi kéményseprő-ipari közszolgáltatással összefüggő feladatok eredményes végrehajtását, a kéményseprő-ipari szolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét, azonban a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló jogszabályok nem tartalmaznak rendelkezést tárgyában.

(3) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás célja az élet- és vagyonbiztonság, valamint a tűzbiztonság óvása érdekében a kémények rendeltetésszerű és biztonságos működtethetőségének biztosítása. 


2. § (1) A közszolgáltatást kizárólagos joggal az Önkormányzat által nyilvánosan meghirdetett pályázatot elnyerő Szegedi Kéményseprő-ipari Kft. (6725 Szeged, Moszkvai krt. 27. – a továbbiakban: Szolgáltató) végzi a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően. 


3. § A közszolgáltatás elvégzése után a tulajdonos köteles az e rendeletben megállapított és a Szolgáltató által leszámlázott díjat megfizetni. A részletes díjtételeket a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


4. § (1) A pályázat alapján kiválasztott szolgáltatóval a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására az Önkormányzat nevében a Polgármester közszolgáltatási szerződést köt, melyre a polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

(2) A közszolgáltatási szerződés lejártát megelőző 6 hónappal az Önkormányzat új pályázatot ír ki a közszolgáltatás ellátására vagy a Szolgáltatóval való egyetértés esetén a szerződés időtartamával a közszolgáltatási szerződést meghosszabbíthatja. 


5. § (1) Az Önkormányzat minden év november 30. napjáig e rendelet mellékletében határozza meg a következő naptári évre vonatkozóan a Szolgáltató javaslata alapján a közszolgáltatási díjtételeket.

(2) A Szolgáltató minden év október 31. napjáig írásban kezdeményezheti a díjak mértékének felülvizsgálatát, a meghatározásra vonatkozó javaslatát indokolással alátámasztva a közszolgáltatással kapcsolatos költségek változásának mértékében, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően nyújthatja be.

(3) A Szolgáltató a díjat a szolgáltatás elvégzését követően azonnal, számla alapján jogosult beszedni. A tulajdonos a kéményseprő-ipari kötelező közszolgáltatás díját fizetési felszólításra akkor is köteles megfizetni, ha a szolgáltató a közszolgáltatás elvégzésének idejéről időben értesítette a tulajdonost, de a munka elvégzésében megakadályozták, ill. a munka elvégzésének helyi feltételeit nem biztosították.


Záró rendelkezések


6. § (1) Ez a rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2001.(IV.13.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 25/2001.(XII.28.) Ör.; 18/2002,(XII.12.) Ör.; 22/2003.(X.30.) Ör., 17/2005.(XII.20.) Ör.; 22/2006.(XII.15.) Kt.; 1/2007.(II.2.) Kt.; 21/2007.(XII.14.) Kt.; 20/2008.(XII.19.) Kt.; 18/2009.(XII.18.) Kt.; 18/2011.(XII.16.) Kt.; 14/2012.(XII.21.) Ör. rendeletek.


7. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 12.) európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglaltaknak való megfelelést szolgálja.Csatolmányok

Megnevezés méret
A 4/2013.(II.18.) Ör. rendelet 1. melléklete
59.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!