nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-09-22 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2018. (IX. 21.) rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Az önkormányzat képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:


1.§.


A R. 9. melléklet I. része az alábbiakra módosul:


  1. rész


Szociális alapszolgáltatás célja, feladata


A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírásaA tanyagondnoki szolgáltatás célja:

A tanyagondnoki szolgálat célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos kistelepülések esélyegyenlőségének növelése, ezen jellegzetességekből adódó hátrányok csökkentése, így különösen:


A tanyagondnoki szolgáltatás konkrét célja

a tanyagondnoki szolgálat a helyi szükségletek alapján


A tanyagondnoki szolgáltatás feladata:

Lovászi település intézmény- és a lakosságot érintő alapvető szolgáltatások hiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése, ennek érdekében a tanyagondnoki szolgálat, mint az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzájutás.
A szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre:

A településen életvitelszerűen tartózkodó lakosság, amely szociális körülményei, ezen belül kora, egészségi állapota és egyéb aktuális élethelyzete alapján alkalmilag vagy tartósan jogosulttá válik a tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételére, valamint az óvodás és iskoláskorú gyermekek.A tanyagondnoki szolgáltatás valamennyi eleme térítésmentes.


A tanyagondnoki szolgálat további kiemelt céljai:


A tanyagondnoki szolgálat e célok megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat látja el:

A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás szállítás, megkeresés és közösségi fejlesztés szolgáltatási elemet biztosít.


A tanyagondnoki szolgálat alapfeladatai közé tartozik különösen:

javak, vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybe vevőhöz, vagy az igénybe vevő eljuttatása a közszolgáltatások, szolgáltatások, munkavégzés, közösségi programok, családi kapcsolatok helyszínére, ha szükségleteiből adódóan mindezek más módon nem oldhatók meg.


szociális problémák által érintett. vagy veszélyeztetett azon egyének közvetlen, illetve közvetett módon történő elérése, vagy felkutatása, akik vélhetően jogosultak egy adott szolgáltatásra, de azt bármilyen okból elérni nem tudják.


a település vagy térség lakosságát érintő integrációs személetű, bátorító-ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi együttműködéseket valósít meg.

Ezen túlmenően, a település sajátos igényeihez és szükségleteihez igazodó szolgáltatásokat is végez, melyek közvetett szolgáltatásnak minősülnek és a szolgáltatásnyújtás legfeljebb 50%-át tehetik ki.  


A tanyagondnok rendszeresen nyújt személyes segítséget a rászorulóknak problémáik meghallgatásával és megbeszélésével. A tanyagondnok tevékenységének ellátásába bevonja a településen lévő családokat is. A jogszabályi előírásokhoz kapcsolódóan Lovászi község viszonylatában a tanyagondnoki szolgáltatás bevezetése, megfelelő színvonalon való működése, az alábbiakban vázolt szociális igények megvalósítását teszik lehetővé, a leírt konkrét formában.
Létrejövő kapacitások

A tanyagondnoki szolgálat 1 fő közalkalmazott útján ellátja a településen jelentkező feladatokat, a többi, a településen működő szociális szolgáltatásokkal egymást kölcsönösen kiegészítve.A R. 9. melléklet III. része az alábbiakra módosul:


  1. rész


A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége


  1. Szállítás


Szállítás: javak, vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybe vevőhöz, vagy az igénybe vevő eljuttatása a közszolgáltatások, szolgáltatások, munkavégzés, közösségi programok, családi kapcsolatok helyszínére, ha szükségleteiből adódóan mindezek más módon nem oldhatók meg.


I.1. A tanyagondnoki szolgálat közvetlen személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatai:


I.1.1. Közreműködés az étkeztetésben


A feladatellátás tartalma, módja

Az Önkormányzat a szociális étkeztetés feladatot a Lovászi Gondozási Központ útján látja el. A Gondozási Központ Lovászi településen az étkeztetést a lovászi Önkiszolgáló Étterem és Turistaszállón keresztül biztosítja. Az ebéd szállítása a tanyagondnok feladata. Az ellátottakkal való kapcsolattartásban jelenleg is részt vesz.


A feladatellátás rendszeressége

Folyamatos


Az ellátottak köre

A szociális étkeztetésben részesülők.


I.1.2 Közreműködés a házi segítségnyújtásban


A feladatellátás tartalma, módja

A házi segítségnyújtás feladatot az Önkormányzat a Lovászi Gondozási Központ útján látja el. Tekintettel arra, hogy a házi segítségnyújtás és a tanyagondnok által nyújtott szolgálat keretében ellátandó feladatok egy köre gyakorlatilag megegyezik, ugyanakkor a házi segítségnyújtás körében ellátandó feladatok egy részéhez megfelelő képesítés szükséges, így a tanyagondnok azon feladatok ellátásában működik közre, melyek képesítés nélkül is végezhető, így különösen a ház körüli feladatok ellátásában, bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban. A két szolgálat tekintetében nagyon fontos, hogy feladataikat kölcsönösen együttműködve látják el. A házi segítségnyújtás gesztor települése Lovászi. A gondozónő a településen dolgozik, gyakran kérik a tanyagondnoki szolgálat segítségét az idősek rendezvényekre, orvoshoz történő szállításában.


A feladatellátás rendszeressége

Heti rendszerességű.


Az ellátottak köre

A házi segítségnyújtásban részesülők.


I.1.3. Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása


a) Háziorvosi rendelésre szállítás


A feladatellátás tartalma, módja

A tanyagondnoki szolgáltatás egyik kiemelten fontos feladata a szolgáltatást igénylő lakos orvosi ellátáshoz való hozzájutása, igény szerint a választott háziorvosi rendelésre, szükség esetén a település közigazgatási területén kívül is. Az egészségi állapota szerint helyben is igényelheti az orvoshoz való szállítást.

A fertőző, vagy életveszélyben lévő betegek szállítása szakszerű ellátást igényel, ezért a tanyagondnok ezen személyek szállítását nem végezheti, a tanyagondnok kötelessége a szakszerű ellátás megszervezése (mentő, orvos hívása) és közreműködhet a betegszállítás megszervezésében is.

A tanyagondnok a feladatellátáshoz szükséges alapvető elsősegély nyújtási ismereteket a tanyagondnoki alapképzésen, illetve a továbbképzések során szerzi meg.


A feladatellátás rendszeressége

Hetente.


Az ellátottak köre

Azok a betegek, akik idős koruk vagy állapotuk, vagy a közösségi közlekedés hiánya miatt a háziorvoshoz való eljutásban segítségre szorulnak.b) Egyéb egészségügyi intézménybe szállítás


A feladatellátás tartalma, módja

A szakorvosi rendelések Lentiben, illetve Zalaegerszegen vehetők igénybe, fogorvosi rendelő Lovásziban van. Az ezt igénylő betegek ezen intézményekbe történő eljuttatása szintén a tanyagondnok feladata. A tanyagondnok ugyanakkor a sürgősségi betegellátást nem helyettesíti. A szakellátásra történő szállítás orvosi beutaló alapján előzetes időpont egyeztetéssel történik.


A feladatellátás rendszeressége

Alkalomszerű feladat.


Az ellátottak köre

Azok a betegek, akik idős koruk vagy állapotuk miatt az egészségügyi intézményekbe való eljutásban segítségre szorulnak.


c) Gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása


A feladatellátás tartalma, módja

Gyógyszerkiváltásra a lovászi és a lenti gyógyszertárakban van lehetőség. A tanyagondnok hetente egy alkalommal összegyűjtve az igényeket gondoskodik a gyógyszerek kiváltásáról és településre szállításáról. Azon személyek részére, akiknek gyógyászati segédeszközre van szüksége, segítséget nyújt a beszerzés helyének felkutatásában, a beszerzés lebonyolításában, és akár a gyógyászati segédeszköz kiszállításában.


A feladatellátás rendszeressége

Hetente egyszer.


Az ellátottak köre

Akik idős koruk, állapotuk miatt önállóan nem tudnak gondoskodni gyógyszereik, gyógyászati segédeszközeik beszerzéséről.


I.1.4 Az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása


a) Óvodába, iskolába szállítás


A feladatellátás tartalma, módja

Óvoda a szomszéd településen van, melyre az óvodás korú gyermekek szállítását a tanyagondnok végzi. A gyermekek rendszeres iskolába történő szállítása tömegközlekedéssel, illetve iskolajáratokkal megoldott. A nyári szünetben ugyanakkor az ezt igénylő nyári ügyeletet igénybe vevők részére végezhet szállítási feladatot a tanyagondnok


A feladatellátás rendszeressége

Folyamatos, illetve alkalomszerű.


Az ellátottak köre

Óvodás korú gyerekek, illetve azon gyermekek, akik a nyári szünet ideje alatt is igénybe veszik az iskolai ellátást, illetve felügyeletet.


b) Egyéb gyermekszállítás


A feladatellátás tartalma, módja

Rendezvényekre, kirándulásokra, versenyekre, egyéb gyermekprogramokra igény esetén a tanyagondnok szállítja a gyerekeket.


A feladatellátás rendszeressége

Alkalomszerű.


Az ellátottak köre

Óvodás, általános iskolás, középiskolás korú gyerekek.


I.1.5. Közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben


A feladatellátás tartalma, módja

A tanyagondnok fontos feladata az Szt. értelmében, mint jelzőrendszeri tag a gyermekjóléti szolgálat igénybevételéhez nyújtott segítség, az ezen intézményekkel, szakembereikkel való folyamatos kapcsolattartás, igény esetén szakemberek szállítása. A tanyagondnok részt vesz a veszélyhelyzetek elhárítását célzó intézkedésekben, a családjából kiemelt gyermek szakellátásba való beszállításában. Igény esetén biztosítja a gyermekkel való kapcsolattartást, segíti a hozzátartozó szülőt a gyermekgondozási helyén való látogatásban.


I.2. A tanyagondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatai


I.2.1. Közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése


A feladatellátás tartalma, módja

Az Önkormányzat által szervezett közösségi rendezvények szervezésében, lebonyolításában, az ahhoz szükséges beszerzési feladatok ellátásában, fellépők szállításában a tanyagondnok is közreműködik.

Ezen túl a tanyagondnoki szolgáltatás útján lehetőség van arra, hogy a helyben lakók más településeken levő rendezvényekre, programokra, színházba eljussanak, kirándulásokon vegyenek részt.


A feladatellátás rendszeressége

Alkalomszerű feladat.


Az ellátottak köre

A falu lakossága, az ott nyaralók, a rendezvényre látogatók.


I.2.2 Az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása


A feladatellátás tartalma, módja

A tanyagondnok segítséget nyújt az egyéni hivatalos ügyek intézésében. E feladatkörében segítséget nyújt a hozzá fordulók részére abban, hogy ügyükkel mely szervhez fordulhatnak, és amennyiben ezt igénylik, az ellátottak részére az ügy elintézésben, így különösen a kérelmük benyújtásában is segítséget nyújt.

A részére eljuttatott lakossági igényeket továbbítja az Önkormányzat számára.


A feladatellátás rendszeressége

Alkalomszerű feladat.


Az ellátottak köre

Az ezt igénylő helyi lakosok.


I.2.3. Egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az 1.1. A) pontban meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés


A feladatellátás tartalma, módja

Az egyéb lakossági szolgáltatások körébe olyan feladatok tartoznak, amelyek közvetlenül egyik korábban felsorolt feladathoz sem tartoznak.

Például:


A feladatellátás rendszeressége

Folyamatos feladat. Az egyéb lakossági szolgáltatások tekintetében alkalmankénti, illetve heti rendszerességgel jelentkező feladat.


Az ellátottak köre

A lakosság.


I.3. Önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások


a) Önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére


A feladatellátás tartalma, módja

A szolgáltatást nyújtó közreműködik az önkormányzati információk közvetítésében a lakosság részére. E feladatkörében eljuttatja az önkormányzati hirdetményeket, meghívókat, leveleket, szórólapokat a lakosság részére.


A feladatellátás rendszeressége

Havi rendszerességgel.


Az ellátottak köre

A lakosság.


b) A tanyagondnok által nyújtott szolgáltatás működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása


A feladatellátás tartalma, módja

A tanyagondnoki szolgáltatás működéséhez szükséges biztosítani a tárgyi feltételeket is. Ez jelenti elsősorban a feladat ellátásához használt gépjármű folyamatos üzemképes és a feladat ellátásához megfelelő állapotban tartását. Ennek érdekében a tanyagondnok gondoskodik az üzemanyag beszerzéséről, valamint a gépjármű takarításáról, szervizeléséről.

Lényeges továbbá a feladat ellátásához szükséges dokumentációk (menetlevél, munkanapló) folyamatos, naprakész vezetése.


A feladatellátás rendszeressége

Napi rendszerességű feladat.


Az ellátottak köre

A tanyagondnoki szolgáltatás tárgyi feltételeinek, működtetése biztosítása útján valamennyi, az előző pontokban felsorolt ellátott.  1. Megkeresés


Megkeresés: szociális problémák által érintett. vagy veszélyeztetett azon egyének közvetlen, illetve közvetett módon történő elérése, vagy felkutatása, akik vélhetően jogosultak egy adott szolgáltatásra, de azt bármilyen okból elérni nem tudják.

A tanyagondnok további feladata a helyben vagy a közigazgatási területen működő szociális ellátórendszer szolgáltatásainak igénybevételének lehetőségeire vonatkozó információk felkutatása, erről a lakosság tájékoztatása.


II.1. A tanyagondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatai: 

A tanyagondok feladata a településen élő lakosokkal való beszélgetés során a további étkezési igények felmérése és továbbítása a fenntartó felé, illetve a megszervezésben való közreműködés.


II.1.2. Közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában

A tanyagondnok napi szinten figyelemmel kíséri az idős, egészségi állapotukban korlátozott főleg egyedül élő embereket. Szükség esetén jelzéssel él a megfelelő szakma képviselője felé, amennyiben azt tapasztalja, hogy önmagukról saját háztartásukban is már csak segítséggel tudnak gondoskodni. A folyamatos gondozást igénylő személyek esetében gondoskodik a hozzátartozók értesítéséről, ennek hiányában a fenntartó segítségével eljár az ellátott intézményi elhelyezésében.


II.1.3. Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése

A tanyagondnok folyamatosan figyelemmel kíséri az egyedül élőket, főként az idős embereket. Abban az esetben, ha valakinek az egészségi állapotában olyan mértékű romlás következik be, amelyről ő maga nem tud, vagy egyéb okok miatt képtelen szakembernek jelezni, azt a tanyagondnok teszi meg és tájékoztatja a háziorvost.

Részt vesz a szűrővizsgálatok szervezésében, tájékoztatja a lakosságot a lehetőségekről.


II.1.4. Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,

A tanyagondnok a helyi közösségi élet főszereplője, aki nem csak szállítási, de szervezési lebonyolítói feladatokat is ellát. A közösségi programokon aktívan részt vesz, aktivizál, bevon. Ehhez felméri a lakosság igényeit, melyet továbbít a fenntartó felé, maja szükséges információkat eljuttatja a település lakóinak számára.


II.1.5. Közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben

Segítségnyújtás a lakosság hivatalos ügyeinek intézésében, mely történhet szállításon túl az ügyek tanyagondnok által történő elintézésével is.

A tanyagondnok folyamatosan figyelemmel kíséri a és észleli a veszélyeztetett családok, egyének életkörülményeit. Észleli a veszélyhelyzeteket, a különböző szenvedélybetegségeket, függőségeket, különös tekintettel a gyermekek helyzetére, esetleges gyermekbántalmazásra, a családon belüli erőszakra. Megfelelő információ esetén jelzési kötelezettségének eleget téve elősegíti a szükséges, prevenciós intézkedéseket.  1. Közösségi fejlesztés


Közösségi fejlesztés: a település vagy térség lakosságát érintő integrációs személetű, bátorító-ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi együttműködéseket valósít meg.


III.1.1. A tanyagondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatai


III.1.1 Közösségi, művelődési, sport és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése

A tanyagondnok minden korosztály számára hasznos, értékes és maradandó kulturális sport és szabadidős programokat szervez, mint pl.: színház, mozi, nyugdíjas találkozó.


II.1.2. Önkormányzati feladatok megoldását segítő közvetett szolgáltatások

A fenntartó által meghatározott közösségi programokról tájékoztatást nyújt a lakosság részére, szórólapok kiosztása, ösztönzés a programokon való részvételre.


A tanyagondnoki szolgálat a felsorolt tevékenységek mellett, a fő tevékenységi körökbe nem sorolt egyéb – szintén térítésmentes – szolgáltatást nyújthat.


Záró rendelkezések


2.§


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Lovászi, 2018. szeptember 20.


Léránt Ferenc

dr. Novák Anett

polgármester

jegyzőKihirdetve: Lovászi, 2018. szeptember 21.                                                                                        dr. Novák Anett

                                                                                                jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!