nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2015 (VI.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-06-05 -tól
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2015 (VI.4.) önkormányzati rendelete
A Csibrák Község Önkormányzata 2014 évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.)önkormányzati rendelet módosításáról.


Csibrák  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csibrák  Község Önkormányzata  2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

                                                      

1. §


A Csibrák  Község Önkormányzata  2014. évi költségvetéséről szóló  1/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


I. Az önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételei és kiadásai


A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve az önkormányzat 1. § (2) bekezdésben meghatározott költségvetési szerveit –  2014. évi költségvetéséneka) tárgyévi költségvetési bevételét:                                                                 66.052 e Ft,

aa) működési költségvetési bevételét:                                                            50.852 e Ft

ab) felhalmozási költségvetési bevételét:                                                        15.200 e Ft

b) tárgyévi költségvetési kiadását:                                                                  66.052 e Ft,

ba) működési költségvetési kiadását:                                                              51.051 e Ft,

- Személyi jellegű kiadások:                                                                           21.628 e Ft,

- Munkaadókat terhelő járulékok:                                                                      3.699 e Ft

- Dologi jellegű kiadások(-felhalmozási kamat)                                                 13.113 e Ft,

- Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                         7.039 e Ft,

- szociális kölcsön                                                                                             300 e Ft         

- működésre átadott pénzeszköz                                                                      1.773 e Ft

- tartalék összege                                                                                            3.499 e Ft         

bb) felhalmozási költségvetési kiadását                                                            14.801 e Ft,

 - beruházások előirányzata:                                                                            12.674 e Ft,

 - felújítások előirányzata:                                                                                    200 e Ft,

 - Fejlesztési tartalék                                                                                       13.558 e Ft

  - egyéb kiadások, támogatások előirányzata(fejlesztési hitel kamata)

 - ezen belül kiemelt előirányzatként:

      - intézményi beruházások összegét:                                                                    0 e Ft,

      - a lakásépítés összegét:                                                                                    0 e Ft,

      - államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás        

         előirányzatait: (Fejlesztésre átadott)                                                                  0  e Ft

         0 e Ft összegben állapítja meg.


c) költségvetési hiány kezelésére éven belüli  hitelfelvételt:                                         0 e Ft,

     ca)  éven belüli működési költségvetési hitelét:                                                      0 e Ft,

     cb)  éven belüli felhalmozási költségvetési hitelfelvételét:                                       0  e Ft,d) előző év felhasználható (tervezett) pénzmaradványát:                                         4.362 e Ft,

da) d) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló   

   (tervezett) pénzmaradványát:                                                                             4.362 e Ft,

db) d) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló

       (tervezett) pénzmaradványát:                                                                               0 e Ft,


e) a finanszírozási célú műveletek bevételét:                                                                0 e Ft,

ea) e) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú

műveletek  bevételét:                                                                                            0  e Ft,

eb) e) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

      bevételét:                                                                                                             0 e Ft,


f) finanszírozási célú műveletek kiadását:                                                                     0 e Ft,

   fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek                                          

         kiadását:                                                                                                            0 e Ft,

   fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló 

műveletek kiadását                                                                                                      0 e Ft

összegben  állapítja meg.  


2.§.


A rendelet  3. §-a  az alábbiak szerint módosul:


  1. A Képviselő-testület e rendelet  2. §-ában megállapított módosított bevételi főösszegét és annak részletezését az e rendelet mellékletét képező  1.2.3.4.5.6. melléklet szerint hagyja jóvá. 


  1. A  Képviselő-testület e rendelet  2. §-ában megállapított módosított  Kiadások főösszegét a. 7. és 9. 10. és 11. melléklet szerint hagyja jóvá.3.§.


                                                           Záró rendelkezések


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet a képviselő-testület a 2015. június 4. napján tartott ülésén alkotta meg.
                  Kardos  János                                                          Horváthné Tóth Valéria         

                      Polgármester                                                             Jegyző  

Z á r a d é k:


A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.


Csibrák, 2015. június 4.
                                                                            Horváthné  Tóth Valéria

                                                                                          jegyző           
Csatolmányok

Megnevezés méret
1-6.
94 KB
7-11.
95 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!