nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018 (II.22.) rendelete
Hatályos:2018-02-23 - 2018-02-24
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018 (II.22.) rendelete
a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 1/2015. (II.26.) rendelet módosításáról

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/E. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, valamint 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. §


A szociális ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 1/2015. (II.26.) rendelet (a továbbiakban: R.)
a) 7. § (2) bekezdés a) pontjában az „egyedül élő esetében 275 %-át” szövegrész helyébe az „egyedül élő esetében 325 %-át” szöveg,
b) 8. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „egyedül élő esetében 250 %-át” szövegrész helyébe az „egyedül élő esetében 325 %-át” szöveg,
c) 8. § (3) bekezdés b) pontjában az „öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át” szövegrész helyébe az „öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 35%-át” szöveg
lép.


2. §


Az R. 9. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Temetési támogatás állapítható meg annak a nógrádsipeki lakcímmel rendelkező személynek, aki
a) a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy
b) tartásra köteles hozzátartozó volt, azonban a temetési költségek viselése saját vagy családja létfenntartását veszélyeztetik.”


3. §


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Vizi Zoltán
polgármester


dr. Kiss Tamás
jegyző


A rendelet kihirdetve:
Nógrádsipek, 2018. február 22.


dr. Kiss Tamás
jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!