nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-09-01 -tól
Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelete
a Városi ösztöndíj pályázatról

Tompa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi  önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2015.(XI.30.) önkormányzati rendeletének 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság valamint a Szociális Egészségügyi és Vallásügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


  1. A rendelet célja

1.§

A rendelet célja, hogy az EFOP-3.9.2-16-2017-00004 számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett térségek elnevezésű projektben (továbbiakban: projekt) megjelölt fedezet terhére Tompa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatást nyújtson a településen élő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére az alap-,közép- és felsőfokú tanulmányokhoz való hozzáférés biztosítására a rendszerbe épített különböző szintű támogatási összegekkel, előmeneteli lehetőségeik megsegítésével. Ezáltal a településhez való szorosabb kötődés kialakulása, valamint a célcsoportban tanulók tanulmányi eredményének javulása is várható.


2.   A rendelet hatálya

2. §

Tompa Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a projekt keretében 2018. szeptember 1-től 2021. december 31-ig ütemezett ösztöndíj támogatásban részesíti Önkormányzat közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű alap-, közép- és felsőfokú intézményben tanuló diákokat, akik az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek.


3. Értelmező rendelkezések

3.§

(1) Hátrányos helyzet: a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. § (1) bekezdése szerint.

(2) Halmozottan hátrányos helyzet: a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. § (2) bekezdése szerint.


4. A jogosultság feltételei


4.§

(1) Az ösztöndíj pályázaton az a tanuló/hallgató (kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője által) vehet részt, aki megfelel az alábbi együttes feltételeknek:


a) aki tompai állandó lakóhellyel rendelkezik

b) aki aktív tanulói jogviszonnyal rendelkezik

c) aki hátrányos vagy halmozottan hátrányos státuszt megállapító határozattal rendelkezik

d)aki a pályázatát határidőben benyújtotta, és annak kötelező mellékleteit hiánytalanul csatolta

e) aki (vagy kiskorú esetén akinek a szülője, törvényes képviselője) büntetőjogi felelőssége tudatában írásos nyilatkozatban vállalja, hogy a megítélt ösztöndíjat kizárólag a tanuló alap-, közép-,vagy felsőfokú tanulmányaihoz szükséges költségekre fordítja.

f) egyéb -e rendelet szerinti tanulmányi ösztöndíjon túli – állami ösztöndíjban nem részesül.


(2) Alapfokú köznevelési intézményben tanulók esetében – az (1) bekezdésben foglaltakon túl - pályázatra jogosult az a 7. évfolyamot elvégzett tanuló, aki a következő tanévben 8.osztályba léphet és a Tompai Szabó Dénes Általános Iskola tanulója.


(3)   Középfokú köznevelési intézményben tanulók esetében – az (1) bekezdésben foglaltakon túl -pályázatra jogosult az, aki középfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, és a pályázat benyújtásakor a 19. életévét még nem töltötte be.


(4)  Felsőoktatási intézményben tanulók esetében – az (1) bekezdésben foglaltakon túl - pályázatra jogosult az, aki felsőfokú oktatási intézmény nappali vagy levelező tagozatos hallgatója, és a pályázat benyújtásakor a 25. életévét még nem töltötte be.


                                                    5. A  jogosultság megszűnése


                                                                           5.§


(1)Az ösztöndíj folyósítása megszűnik, és az Önkormányzat a tanulmányi ösztöndíj szerződést megszünteti, ha a támogatott

(a) az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a 4.§-ban foglalt együttes feltételeknek nem felel meg;

(b) a tanulmányi ösztöndíjra való jogosultság megszüntetését bármely okból kéri.


6. A támogatás időtartamának megállapítása, mértéke és felhasználása


6. §


(1)A tanulmányi ösztöndíj összege tanulmányi félévenként szeptember 01-től január 31-ig és február 01-től június 30-ig  terjedő időtartamra jár úgy, hogy

  1. általános iskolai és középiskolai tanulmányokat folytató tanulók esetén a tanulmányi ösztöndíjszerződés megkötésekor folyamatban lévő tanulmányi félévben a tárgyhó 10. napjáig havonta kerül átutalásra a pályázó által megjelölt pénzforgalmi számlára, valamint
  2. felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók esetén a tanulmányi ösztöndíjszerződés megkötésekor folyamatban lévő félév 5 (öt) hónapjára járó tanulmányi ösztöndíj egy összegben utólag, az 5. hónap 10. napjáig kerül átutalásra a pályázó által megjelölt pénzforgalmi számlára.


(2) Az ösztöndíj mértékét meghatározza a pályázó előző évfolyamban, vagy a jelenlegit megelőző oktatási intézményben megszerzett bizonyítványa alapján kiszámított tanulmányi átlaga (hagyományos átlag számítás szabálya szerint), kivéve a felsőoktatásban felvételt nyert hallgatók mindegyikét:


a) általános iskolai tanulmányokat folytató tanulók esetében az ösztöndíj mértéke a pályázó általános iskolai 7. osztályos bizonyítványa alapján kerül meghatározásra.


 b) középiskolai tanulmányokat folytató tanulók esetében az ösztöndíj mértéke a pályázó előző tanévi  bizonyítványa alapján kerül megállapításra.c) felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók esetében tanulmányi eredménytől függetlenül, egységesen havi 20.000 Ft az ösztöndíj mértéke.


7. A pályázati felhívásra vonatkozó szabályok


7.§


(1) A tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívást a polgármester teszi közzé minden év augusztus 31. és február 28. napjáig. A beadási határidő a felhívástól számított 30 nap.


(2)A pályázati felhívást meg kell jelentetni az Önkormányzat honlapján.


(3) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

a) az ösztöndíj rendszert működtető projekt elnevezését

b) a pályázók körének pontos megjelölését

c)a pályázat benyújtásának módját és határidejét

d)a pályázat elbírálásának rendjét és határidejét

e)tájékoztatást arról, hogy a pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a benyújtott pályázatában megjelölt személyes adatait a pályázatot értékelő , a döntést előkészítő és döntéshozó személyek megismerjék, a pályázattal kapcsolatos feladataik ellátása során kezeljék, valamint azt, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén nevét és a tanulmányi ösztöndíj összegét az Önkormányzat nyilvánosságra hozza.


(4) Pályázni a pályázati felhíváshoz csatolt pályázati űrlap benyújtásával az abban meghatározott, kötelező dokumentumok csatolásával lehet.

(5) A pályázati űrlaphoz csatolni kell:

a) a pályázó lakcímkártyájának a másolatát

b)az oktatási intézmény adott félévre szóló igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszonyról

c)az oktatási intézmény által kiadott bizonyítvány másolatát a pályázó előző félévi tanulmányi eredményéről

d)a pályázó  hátrányos helyzetének fennállásáról szóló határozat másolatát.


                                                      8. A pályázatok benyújtása


                                                                           8.§


(1) A pályázatokat egy eredeti példányban, zárt borítékban – a postai szolgáltatásokról szóló jogszabály szerint feladott küldeményként vagy személyesen –kell benyújtani úgy, hogy az szeptember 30. illetve március 31. napjáig megérkezzen a hivatalhoz.


(2) A pályázati határidőn túl beérkezett pályázatok érvénytelenek.


(3) A hiányosan vagy nem megfelelően kitöltött pályázati űrlap javítására, a hiányzó mellékletek benyújtására a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő leteltét követően egy alkalommal, a hiánypótlási felhívásban megjelölt 8 napos határidő leteltééig van lehetőség. A hiánypótlási határidő elmulasztása jogvesztő.


9. A pályázatok elbírálása


9.§


(1)Az ösztöndíj odaítéléséről a képviselő-testület dönt.


(2)A képviselő-testület a határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatokat megvizsgálja, rangsorolja és meghatározza a támogatásra, valamint az elutasításra javasolt pályázatok körét.


(3)A pályázatok rangsorolása a tanulmányi eredmény alapján történik.


(4)A képviselő-testület döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs. A döntésről a pályázókat a hivatal a döntés meghozatalát követően, haladéktalanul értesíti.


10. A tanulmányi ösztöndíjszerződés megkötése, tartalma

                            

                                                                    10.§


(1)A támogatásban részesülő pályázóval a polgármester a döntést követő 30 napon belül tanulmányi ösztöndíjszerződést köt.


(2)A tanulmányi ösztöndíjszerződés legalább a következőket tartalmazza:

a)a szerződő felek azonosító adatait

b)a tanulmányi ösztöndíj forrását

c)a tanulmányi ösztöndíj összegét

d)a tanulmányi ösztöndíj folyósításának módját, ütemezését

e)a támogatottat terhelő kötelezettségeket

f)a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nevét és a pályázaton általa elnyert tanulmányi ösztöndíj összegét az Önkormányzat nyilvánosságra hozhatja.


11. A tanulmányi ösztöndíjban részesülő személy kötelezettsége


11.§


A tanulmányi ösztöndíjban részesülő személy köteles:

a)a jogosultságát befolyásoló adatváltozásáról az Önkormányzatot 8 napon belül értesíteni és b)a tanulmányi ösztöndíjszerződés megszűnéséig az Önkormányzattal együttműködni.


Záró rendelkezések


12. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Tompa, 2018. augusztus 31.


               Véh László                                                                 Jezsekné Kovács Szilvia

Polgármester                                                                                Jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Tompa, 2018. augusztus 31.


Jezsekné Kovács Szilvia

             Jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!