nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2018 (XI.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-11-29 -tól
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2018 (XI.29.) önkormányzati rendelete
„Esély a fiataloknak Sárbogárdon” ösztönző támogatásról

Sárbogárd Város Önkormányzat

 Képviselőtestületének


18/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelete


az „Esély a fiataloknak Sárbogárdon ösztönző támogatásrólSárbogárd Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. Általános rendelkezések


1.§ E rendelet személyi hatálya kiterjed azon 18-35 év közötti személyekre, akik e rendelet szerinti létszámhiányos munkakörök betöltéséhez szükséges végzettséggel rendelkeznek és Sárbogárdon laknak vagy Sárbogárdra kívánnak költözni, továbbá Sárbogárd város közigazgatási területén működő munkahelyen, illetve Sárbogárdon vállalkozóként kívánnak munkát vállalni.


2.§ E rendelet alkalmazásában:

  1. munkaviszony: a magyar munkajog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági, igazságügyi szolgálati, bírói szolgálati viszony, ügyészségi szolgálati viszony, kormányzati szolgálati jogviszony, állami tisztviselői jogviszony, a fegyveres erők és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonya;
  2. munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján megbízási szerződéssel vagy vállalkozási szerződéssel létrejött jogviszony;
  3. létszámhiányos munkakörök: pedagógiai végzettséghez kötött munkakörök, egészségügyi végzettséghez kötött munkakörök, szociális végzettséghez kötött munkakörök, rendészeti végzettséghez kötött munkakörök, igazgatási végzettséghez kötött munkakörök, műszaki vagy mérnöki végzettséghez kötött munkakörök.
  4. közeli hozzátartozó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja alapján a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;
  5. szociálisan rászoruló: akinek a háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb munkabér nettó összegét és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkezik;
  6. önkéntes tevékenység: önkormányzati vagy állami intézménynél, egyházi szervezetnél vagy civil szervezetnél önkéntesen, térítésmentesen végzett segítő tevékenység, valamint az EFOP-1.2.11-16-2017-00028 kódszámú projekt keretében szervezett önkéntes programokon részvétel.


3.§ (1) Az e rendelet által meghatározott – „Esély a fiataloknak Sárbogárdon" (EFOP-1.2.11-16-2017-00028) elnevezésű projekt keretében biztosított – ösztönző támogatást a város jövője, lakosságmegtartó erejének növelése és a városba történő letelepedés ösztönzése szempontjából kiemelt végzettséggel – létszámhiányos munkakörök betöltéséhez szükséges végzettséggel – rendelkező személyek nyerhetik el pályázat útján.

(2) Az ösztönző támogatás kizárólag az (1) bekezdésben megjelölt, „Esély a fiataloknak Sárbogárdon" (EFOP-1.2.11-16-2017-00028) pályázat keretösszegéből és az adott támogatásra meghatározott összeg erejéig folyósítható.

(3) Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, b) a kizárt közjogi tisztségviselő, c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója.2. Ösztönző támogatás


4. § (1) Az önkormányzat az ösztönző támogatás keretében olyan fiatalokat kíván támogatni, akik a településen lévő szakemberhiányt pótolják és segítik munkájukkal.

(2) A támogatásra az a fiatal nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

a) Sárbogárdon lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Sárbogárdon él, vagy Sárbogárdon kíván letelepedni és a pályázat benyújtásával egyidejűleg az érintett sárbogárdi ingatlan tulajdonosától – amennyiben nem ő maga a tulajdonos – a lakcím létesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be;

b) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de az ösztönző támogatás lejártának végéig nem tölti be a 35. életévét;

c) e rendeletben meghatározott létszámhiányos munkakörök betöltéséhez szükséges végzettséggel rendelkeznek;

d) vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Sárbogárdon marad az ösztönző támogatás kifizetését követő legalább 18 hónapig; vállalja, hogy az Esély a fiataloknak Sárbogárdon" című, EFOP-1.2.11-16-2017-00028 számú projektben együttműködési megállapodás alapján részt vesz.

(3) Pályázatot egy személy többször is benyújthat, mely alapján egy személy többször is támogatható.

5. § Egy pályázat keretei közt a támogatás keretében a pályázók alkalmazásuk ideje alatt maximum 12 hónap időtartamra részesülnek az ösztönző támogatásban.

6. § Az ösztönző támogatással segített foglalkoztatást célzó pályázati felhívást az önkormányzat két alkalommal hirdeti meg. A pályázatot Sárbogárd város honlapján kell közzétenni az alábbi ütemezés szerint:

  1. a 2019. január 1-től 2019. december 31-ig tartó ösztönző támogatásban történő részvételre szóló pályázat esetében:

1. A pályázat közzétételének határideje:       2018. december 1.

2. A pályázat benyújtásának határideje:        2018. december 15.

3. A pályázat elbírálásának határideje:          2018. december 20.

  1. a 2020. január 1-től 2020. december 31-ig tartó ösztönző támogatásban történő részvételre szóló pályázat esetében:

1. A pályázat közzétételének határideje:       2019. december 1.

2. A pályázat benyújtásának határideje:        2019. december 15.

3. A pályázat elbírálásának határideje:          2019. december 20.

7. § Az ösztönző támogatásra benyújtható pályázat tartalmi elemei:

a) az e rendelet 1. melléklete szerinti pályázati adatlap;

b) a pályázó részletes önéletrajza és motivációs levele;

c) az e rendelet 2. mellékletében meghatározott értékelési szempontokat alátámasztó dokumentumok:

ca) jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó, e rendelet 3. melléklete szerinti    nyilatkozat, illetve az azokat igazoló dokumentumok;

cb) a pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat;


cc) a pályázó kiskorú gyermekének születési anyakönyvi kivonata;

cd) iskolai végzettséget tanúsító oklevél vagy a tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás;

ce) Sárbogárdi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval fennálló munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy ezek létesítésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat, vállalkozói igazolvány;

cf) a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolás;

cg) nyilatkozat a Sárbogárdon végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról;

d) nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati eljárásban nem döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, hogy nem kizárt közjogi tisztségviselő, és hogy ilyen személyek nem közeli hozzátartozója.3. Az ösztönző támogatásra irányuló pályázatok elbírálásának rendje


8.§ (1) A pályázatok elbírálása e rendelet 2. mellékletében meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik. A benyújtott pályázatok alapján összesítő táblázat készül.

(2) A támogatás elbírálásáról Sárbogárd Város Önkormányzata Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsága előzetes véleménye alapján a Képviselőtestület – a felállított rangsor alapján, a rendelkezésre álló pályázati keretösszeget figyelembe véve – zárt ülésén dönt.

(3) A Képviselőtestület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

(4) A Képviselőtestület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

(5) A pályázatok eredményét az önkormányzat a helyben szokásos módon – hirdetmény útján és az önkormányzat honlapján – közzéteszi.


4. A támogatási szerződés tartalmi elemei


9. §  A támogatási szerződés tartalmi elemei különösen:

a) a támogatott kötelezettségvállalása, hogy Sárbogárd lakcímét, életvitelszerű sárbogárdi tartózkodását, valamint a sárbogárdi székhelyű vagy telephelyű munkahelyén létesített munkaviszonyát, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyát az ösztönző támogatás kifizetését követő legalább egy évig fenntartja;

b) a támogatott kötelezettségvállalása, hogy amennyiben a támogatás  folyósítására vonatkozó feltételeket megszegi (így különösen: életvitelszerűen más településre költözik; munkaviszonya, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya megszűnik vagy megszüntetésre kerül és nem létesít új munkaviszonyt három hónapon belül; a folyósítást követően nem az e rendeletben rögzítettek szerint tartja fenn munkaviszonyát, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyát vagy lakcímét Sárbogárdon; a pályázat keretében valótlan adatokat szolgáltat), a folyósított támogatást egyösszegben, a Ptk. 6:48.§ (1) bekezdése szerinti kamattal együtt, az erre történő felszólítást követő 30 napon belül visszafizeti.


10. § (1) Az ösztönző támogatás összege bruttó 100.000,- Ft/ hó.

(2) Az ösztönző támogatás folyósításának feltétele a támogatási szerződés megkötése.

(3) A szerződéskötés határideje a képviselűtestületi döntés meghozatalát követő 15. nap.

(4) A támogatás egy összegben kerül átutalásra.

           


5. Záró rendelkezések


11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2021. január 1-én hatályát veszti.
Dr. Sükösd Tamás                                                                 Dr. Venicz Anita

polgármester                                                                           jegyzőKihírdetve: 2018. november 29.                                           Dr. Venicz Anita

                                                                                                   jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
43 KB
2. melléklet
55 KB
3. melléklet
55 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!