nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016 (VII.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-07-16 -tól
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016 (VII.15.) önkormányzati rendelete
az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 30/2004. (XII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés és a 39. § (2) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. §Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 30/2004. (XII. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 2. §-a és az azt megelőző cím helyébe a következő rendelkezés lép:


Önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat


2. § (1) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatot lát el.

(2) Gyöngyöstarján közigazgatási területén az Önkormányzat önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatát 2020. december 31. napjáig az NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Gyöngyös, Kenyérgyár út 19.) közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott közszolgáltató alvállalkozóit a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § szerinti, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást Gyöngyöstarján közigazgatási területén a Terra-Vita Környezetgazdálkodási Kft. (3300 Eger, Grónay S. u. 10) végzi. Az ártalmatlanítás helye: Gyöngyös, szennyvíztisztító telep.”


2. §A 4. §-t megelőző fejezetcím helyébe a következő fejezetcím lép:

„II. fejezet

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat helyi szabályai”


3. §Hatályát veszti a rendelet 15/A. §-a.


4. §A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!