nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (VII.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2021-01-01 - 2020-12-31
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (VII.12.) önkormányzati rendelete
a térítési díjakról

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2007 (VII.12.). sz. rendelete

A térítési díjakról

(egységes szerkezetben)


A rendeletet módosította a 23/2007 (XII.19.), a 12/2008. (IV. 30.), a 17/2008. (VI. 25.), a 27/2008. (XI.19), a 16/2009 (V. 20.), a 17/2009 (V. 20.), a 30 /2009. (XI.17.), a 32 /2009. (XII.16.), a 14/2010. (VI. 17.) , a 33/2010.(XII.28.) ,  a 4/2011. (II.16.) sz.,  a 26/2011.(XI.23.) , a 4/2012.(II.22.),   a 47/2012.(XII.12.),a 12/2013.(III.20.), a 32/2013. (XI.25.), a

13/2014.(IV.30.), a 29/2014.(XII.11.), a 11/2015.(VI.29.), a 14/2015.(VII.30)., a 18/2015.(X.15.), a 21/2015.(XII.17.), az 1/2016.(I.18.), a 12/2016.(VI.2.), a 24/2016.(XII.1.)  a 30/2016.(XII.14.), a 12/2017.(V.31.), a 25/2017.(XII.1.), a 9/2018.(III.14.), a 33/2018.(XII.1.), a 28/2019.(XI.30.), a 10/2020.(VI.1.) és a 27/2020.(XI.27.) önkormányzati rendelet.


Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147. § (1) bekezdésében, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.tv.102. §-ában, a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 114-119. §-aiban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1.§ [1], [2] 


Az általános iskolai étkezési térítési díjakat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


2.§[3], [4]


A rendelet 2. számú melléklete hatályon kívül helyezve, mert az intézmény 2013. január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó központ fenntartásában van.


3.§[5]


A rendelet 3. számú melléklete hatályon kívül helyezve, mert az intézmény 2013. január 1-jétől a Római Katolikus Egyház fenntartásában van.

.

4.§[6], [7]


A napközi otthonos óvoda étkezési térítési díjait és a csonkási óvoda szószoba díjait a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.


5.§ [8], [9], [10]


A Veresegyházi Kistérség Idősek Otthonában működő fürdő belépő díjait a rendelet 5/1. számú melléklete, az étkezési térítési díjakat a rendelet 5/2. számú melléklete tartalmazza.6.§ [11], [12]


(1) A GAMESZ üzemeltetésében lévő termálfürdő belépődíjait a 6/1. sz. a termálfürdő szálláshely díjait a rendelet 6/2. sz. számú melléklet tartalmazza.

(2) [13] A polgármester kedvezményes termálfürdő belépési lehetőséget biztosíthat — bérlet formájában — egyéni kérelemre, rehabilitációs céllal, olyan veresegyházi magánszemélyek számára, akiknek egészségi állapota és szociális helyzete ezt indokolja. A kérelemhez orvosi javaslatot kell csatolni.

A kedvezményes díj nem lehet alacsonyabb, mint a mindenkori nyugdíjas/diák bérlet ára.

(3)[14] A Veresegyházon állandó lakcímmel rendelkező vendégek a termálfürdő és a strand nyitvatartása idején alkalmazott belépőjegyek árából a lakcímkártya felmutatása ellenében, a 6/1. számú melléklet szerinti veresegyházi lakcímkártyával rendelkezőkre vonatkozó kedvezményes jegyárak igénybevételére jogosultak.


7.§[15], [16],[17]


A rendelet 7. számú melléklete hatályon kívül helyezve, mert az intézmény 2017. január 1-től a Dunakeszi Tankerületi Központ vagyonkezelésébe került.


8.§[18], [19]


A városi könyvtári térítési díjait a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.


9.§[20], [21] [22] [23]


(1) A Medveotthon és Állatkert parkolási és belépődíjait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. 


(2) A képviselő-testület a csoportos gyermekszállítást végző, egyedi szerződéses feltételeket teljesítő vállalkozások részére 200,- Ft mértékű díjkedvezményt ad a Medveotthon felnőtt és gyermek belépőjegyek árából.


(3) A Képviselő-testület a Medveotthon népszerűsítése céljából felhatalmazza a polgármestert, hogy évente legfeljebb negyven esetben, négy fő és egy db személygépkocsi részére szóló ingyenes Medveotthon belépőjegyet adományozzon.10.§  [24], [25]


A rendelet 10. számú melléklete hatályon kívül helyezve.


11. §[26], [27], [28]


A Szabadidős és Gazdasági Innovációs Központ bérleti díjait a rendelet 11/1. számú melléklete, a Váci Mihály Művelődési Ház terembérleti díjait a rendelet 11/2. számú melléklete tartalmazza.


12. §[29]


(1)[30] A rendelet 12. sz. melléklete hatályon kívül helyezve.


(2) [31]A rendelet 13. sz. melléklete hatályon kívül helyezve.


(3) [32] A Fő út 35. sz. alatti városháza terembérleti és kapcsolódó szolgáltatási díjait a 14. sz. melléklet tartalmazza.


13. §[33]


A hulladékudvar és az inertbánya lerakási díjait e rendelet 15. melléklete tartalmazza.


13/A.§ [34]

(1)     A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy eljárjon az e rendeletben meghatározott intézményi térítési, belépő és használati díjak behajtása érdekében.

(2)     Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított díj befizetése megtörténik-e. Ha a fizetésre kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.

(3)     Az intézmény által nyilvántartott díjhátralékról az intézményvezető negyedévente tájékoztatja a fenntartót a díjhátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében.

(4)     Az átjelentett térítési díjhátralék behajtásáról a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Behajtási Csoportja intézkedik.

(5)     Ha a kötelezett az intézményi gyermekétkeztetési díjhátralékát a Behajtási Csoport által megjelölt 15 napos fizetési határidőig nem rendezi, úgy az ellátást a határidő lejártát követő naptól, a Gyermekjóléti Szolgálat véleményének ismeretében a jegyző felfüggesztheti. Amennyiben a tartozás rendezésre kerül, úgy az ellátást a kötelezett, a befizetés beérkezését követő naptól újra igényelheti.

(6)     Amennyiben a Gyermekjóléti Szolgálat a gyermek veszélyeztetettsége miatt a gyermekétkeztetés felfüggesztését nem javasolja, az ellátás nem függeszthető fel.

(7)     A Jegyző az ellátás felfüggesztéséről határozati formában értesíti a kötelezettet, a Gyermekjóléti szolgálatot és az intézményt.


Záró rendelkezések


14.§[35]


  1. E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, a rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a térítési és belépődíjakról szóló 4/2006 (III.29.) önkormányzati rendelet.


  1.   A kihirdetésről az SZMSZ-ben meghatározott módon a jegyző gondoskodik.Veresegyház, 2007. június 15.             Lebek László sk.                                                                                Pásztor Béla sk.

                 jegyző                                                                                               polgármester


Záradék:


Módosítással egységes szerkezetben kihirdetve: 2015. VII.30.


Garai Tamás sk.

   jegyző


Módosítással egységes szerkezetben kihirdetve: 2015. X.15.


Garai Tamás sk.

   jegyző


Módosítással egységes szerkezetben kihirdetve: 2015.XII.17.


Garai Tamás sk.

   jegyző


Módosítással egységes szerkezetben kihirdetve: 2016. I.18.


Garai Tamás sk.

   jegyzőMódosítással egységes szerkezetben kihirdetve: 2016. június 2.Garai Tamás sk.

   jegyző


Módosítással egységes szerkezetben kihirdetve: 2016. december 1.


Garai Tamás  sk.

   jegyző


Módosítással egységes szerkezetben kihirdetve: 2016. december 14.Garai Tamás sk.  

   jegyző


Módosítással egységes szerkezetben kihirdetve: 2017. május 31.Garai Tamás sk.

   jegyző


Módosítással egységes szerkezetben kihirdetve: 2017. december 1.Garai Tamás sk.

   jegyző


Módosítással egységes szerkezetben kihirdetve: 2018. március 14.Garai Tamás sk.

   jegyző


Módosítással egységes szerkezetben kihirdetve: 2018. december 1.Garai Tamás sk.

   jegyző


Módosítással egységes szerkezetben kihirdetve: 2019. november 30-án.Garai Tamás sk.

   jegyző


Módosítással egységes szerkezetben kihirdetve: 2020. június 1-jén.Garai Tamás sk.

   jegyző


Módosítással egységes szerkezetben kihirdetve: 2020. november 27-én.Garai Tamás 

   jegyző[1]

             A 30/2009.(XI.17.) sz. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

[2]

             A 32/2013. (XI.25.) sz. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2014. január 1-jén.

[3]

             A 14/2010. (VI.17.) sz. rendelettel megállapított szöveg.

[4]

             Hatályon kívül helyezte a 31/2013. (XI.25.) sz. rendelet 2. §-a. Hatályát veszti: 2014. január 1-jén.

[5]

             Hatályon kívül helyezte 31/2013. (XI.25.) sz. rendelet 3. §-a. Hatályát veszti: 2014. január 1-jén.

[6]

             A 14/2010.(VI.17.) sz. rendelettel megállapított szöveg.

[7]

             A 32/2013. (XI.25.) sz. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2014. január 1-jén.

[8]

             A 12/2013.(III.20.) sz. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályba lép: 2013. IV.1.

[9]

             A 32/2013. (XI.25.) sz. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2014. január 1-jén.

[10]

            A 32/2013. (XI.25.) sz. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2014. január 1-jén.

[11]

            A 33/2010.(XII.28.) sz. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2011. január 1.

[12]

            Módosította a 12/2013.(III.20.) sz. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép: 2013.IV. 1.

[13]

             A 12/2013.(III.20.) sz. rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályba lép: 2013. IV. 1.

[14]

Beemelte a 28/2019(XI.30) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020.I. 1-jétől

[15]

            A 32/2009.(XII.16.) sz. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

[16]

            A 32/2013. (XI.25.) sz. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2014. január 1-jén.

[17]

         Hatályon kívül helyezte a 24/2016.(XII.1.) önk.rend. 4.§-a. Hatálytalan: 2017. január 1-től

[18]

            A 33/2010. (XII.28.) sz. rendelet 2.§-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2011.január 1.

[19]

            A 32/2013. (XI.25.) sz. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2014. január 1-jén.

[20]

            A 33/2010.(XII.28.) sz. rendelet 3.§-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2011. január 1.

[21]

            A 32/2013. (XI.25.) sz. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2014. január 1-jén

[22]

A rendelet szövegét a 9/2018 (III.14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2018.03. 15-től

[23]

A rendelet szövegét a 9/2018 (III.14.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2018.03. 15-től

[24]

            A 30/2009.(XI.17.) sz. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

[25]

            Hatályon kívül helyezte a 26/2011.(XI23.) sz. rendelet 7. §. Hatálytalan: 2012.I.1.

[26]

            A 33/2010.(XII.28.) sz. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2011. január 1.

[27]

            A 32/2013. (XI.25.) sz. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2014. január 1-jén

[28]

            A 32/2013. (XI.25.) sz. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2014. január 1-jén

[29]

            A  4/2011.(II.19.) sz. rendelet 1.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg.  Hatályba lép: 2011. február 20.

[30]

         Hatályon kívül helyezte a 13/2014.(IV.30.) önk. rend. 2.§ (2). Hatálytalan: 2014.V.1.

[31]

            Hatályon kívül helyezte a 13/2014.(IV.30.) önk. rend. 2.§ (2). Hatálytalan: 2014.V.1.


[32]

            A 26/2011.(XI.23.)sz. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2012. I.1.

[33]

            Beemelte a 30/2016.(XII.14.) önk.rend. 1.§-a. Hatályba lép: 2017. január 1-től

[34]

Beemelte a 27/2020.(XI.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. I. 1-jétől.

[35]

            A 4/2011.(II.19.) sz. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2011. február 20.


Csatolmányok

Megnevezés méret
9/2007.Egységes(37/2020.)PDF
6.45 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!