nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008.(XII.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-08-30 -tól
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008.(XII.18.) önkormányzati rendelete
A helyi iparűzési adóról

IHAROSBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


17/2008.(XII.18.) rendelete


a helyi iparűzési adóról


A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv.( továbbiakban Htv.) 1.§ (1) bekezdésében és 6.§-ában kapott felhatalmazás alapján Iharosberény Község  Önkormányzata a következő rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


1.§


Az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén az 1990. évi C. tv. 35.§-ában foglalt vállalkozó állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységére terjed ki.
Az adó alanya, adóköteles iparűzési tevékenység,

adókötelezettség keletkezése és megszűnése, az adó alapja2.§/1/       Az adó alanya a vállalkozó a Htv.35.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
3. §
/1/       Adóköteles iparűzési adó tevékenység a Htv.37.§-ban meghatározottak alapján.
4. §./1/       Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv.38.§-ban foglaltak az irányadók.
5. §.


/1/       Az adó alapja a Htv.39.§-ában foglaltaknak megfelelően


Az adó mértéke6.§.


(1)       Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap  

            1,8   %-a.


(2)   A vállalkozó ideiglenes jelleggel végzett tevékenysége esetén az adóátalány összege naptári naponként, ha: 


[1]a)     hatályon kívül helyezve

b)      építőipari tevékenységet folytat, illetve természeti erőforrást tár fel, vagy kutat, 5.000 Ft,

c)      bármely a) és b) pontba nem sorolható tevékenységet folytat, 5.000  Ft.Záró rendelkezések


7.§.


(1)   E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.


(2)   E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 10/1997. (XI. 27.) számú alaprendelet és az azt módosító   10/2000. (XII. 29.),  5/2001 (VI.14), 12/2002. (XII. 4) , 10/2003(XII.11)számú rendelet. 


(3)   E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Iharosberény, 2008. december  17.

                    Blatt Antal                                                           Strausz  Edit

                   polgármester                                                            körjegyzőA rendelet kihirdetésre került 2008. december 18.                                                                Strausz Edit

                                                                 körjegyző[1]

8/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelettel módosítva, hatályos 2014.08.30-tól

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!