nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019 (IX.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-09-06 - 2019-09-07
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019 (IX.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:


1.§ Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: rendelet)  1. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összeget 512.471.932 forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 389.834.444 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 512.471.932 forintban állapítja meg. 

 (2) A 2019. évi költségvetés hiánya 122.637.488 forint, melyből a folyó évi hiány 122.637.488 forint.
 (3) A Képviselő-testület a meghatározott hiányt belső finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány)  igénybevételével finanszírozza”


2.§ A rendelet 2. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza:
  a)  önkormányzat működésének támogatása 181.676.489 Ft
  b) közhatalmi bevételek 50.291.260 Ft
  c) működési bevételek  19.573.000 Ft 
 d) működési célú átvett pénzeszközök 24.036.398 Ft
  e) felhalmozási bevételek 540.000 Ft
  f) felhalmozási célú támogatások  113.717.297 Ft
  g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele  működésre  38.059.685 Ft  
  h) előző évi pénzmaradvány igénybevétele  felhalmozásra  84.577.803 Ft
  
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
 a) a kötelező feladatok bevételei:  512.471.932 Ft
 b) az önként vállalt feladatok bevételei:  0  Ft
 c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
 a) működési bevételek: 312.690.486 Ft
 b) felhalmozási bevételek:  199.781.446 Ft”


3.§ A rendelet 3. §  (1), (2) bekezdés  helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza:
  a) működési költségvetési kiadások 311.213.736 Ft
  aa) személyi juttatások:  162.798.051 Ft
  ab) munkaadókat terhelő járulékok:  31.647.836 Ft
  ac) dologi kiadások:  97.068.715 Ft
  ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:  6.000.000 Ft
  ae) egyéb működési célú kiadások: 7.384.860 Ft
  af) előző évi támogatás rendezése  6.314.274  Ft
 b) felhalmozási költségvetés  199.781.446 Ft
  ba) beruházások, 6.305.250 Ft
  bb) felújítások  193.476.196 Ft
  c) kölcsönök  0 Ft
  d) tartalékok, pénzmaradvány    1.476.750 Ft  

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
 a) a kötelező feladatok kiadásai 512.471.932  Ft,
 b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0  Ft,
 c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0  Ft.”
 
4.§ A rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §  A költségvetési egyenleg
  a) működési cél szerint  bevétel:  312.690.486 Ft
  kiadás: 312.690.486 Ft
  egyenlege: 0 Ft

 b) felhalmozási cél szerint bevétel: 199.781.446 Ft 
 kiadás: 199.781.446 Ft 
 egyenlege:  0 Ft

 A költségvetés pénzforgalmi egyenlege 0 Ft.”


5.§ A rendelet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„9.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 79.361.682 forintban állapítja meg. (1., 2.,3., 15. melléklet)”


6.§ A rendelet 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„10.§ A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás  68.586.367 Ft
b) működési  242.000 Ft
c) működési célú támogatásértékű bevétel  9.385.036 Ft
d) EP választás működési célú támogatás  1.106.362 Ft
d) előző évi maradvány igénybevétele    41.917 Ft”


7.§ A rendelet 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„11.§ A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés  79.361.682 Ft
  aa) személyi jellegű kiadások:     57.792.351 Ft
  ab) munkaadókat terhelő járulékok     11.815.567 Ft
  ac) dologi jellegű kiadások:   9.753.764 Ft”


8.§ A rendelet 13. § helyébe és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. A Mosolyfalva Óvoda költségvetési szerv költségvetése
13.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a Mosolyfalva Óvoda 2019. évi költségvetési főösszegét 107.539.526 forintban állapítja meg. (1., 2.,3., 15. melléklet)”


9.§ A rendelet 14. § helyébe a következő rendelkezés lép:

 „14.§ A Mosolyfalva Óvoda 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás     89.769.000 Ft
b) előző évi maradvány igénybevétele   632.526 Ft
c) intézményi működési bevétel    17.138.000 Ft”


10.§ A rendelet 15. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„15.§ A Mosolyfalva Óvoda 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:     107.539.526 Ft
  aa) személyi jellegű kiadások:   60.201.000 Ft
  ab) munkaadókat terhelő járulékok:   11.883.000 Ft
  ac) dologi jellegű kiadások:  34.921.526 Ft
b) felhalmozási költségvetés    534.000Ft
 ba) kisértékű tárgyi eszköz vásárlás    534.000Ft”

 
11. § A rendelet 16. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)  A Mosolyfalva Óvoda 2019. évi közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzata:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  19 fő.”


12. § A rendelet 19. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2)  A képviselő-testület 2019. évre a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők, Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és a Mosolyfalva Óvoda közalkalmazottai részére havi 12000 Ft béren kívüli juttatást állapít meg, melyet utalvány formájában kell juttatni.”


13. § A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


14. § A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.


15. § A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.


16. § A rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.


17. § A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.


18. § A rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.


19. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-6. melléklet
587.42 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!