nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(V.26.)
Hatályos:2017-05-27 -tól
Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(V.26.)
Kelevíz Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kelevíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 70 371 036 Ft-ban,

ezen belül:      

               - személyi jellegű kiadások                                        32 838 238 Ft

               - munkaadót terhelő járulékok                                      5 599 513 Ft

               - dologi és egyéb folyó kiadások                                19 064 762 Ft

               - ellátottak pénzbeli juttatásai                                         693 600 Ft

               - egyéb működési célú kiadások                                  5 854 383 Ft

               - hitel törlesztés                                                          4 000 000 Ft

               - államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.             576 590 Ft

               - beruházások                                                             1 743 950 Ft


b) bevételi főösszegét 72 923 275 Ft-ban

ezen belül:      

               - önkormányzatok működési támogatásai                     4 567 674 Ft

               - egyéb működési célú tám. bevételei                         36 974 868 Ft

               - közhatalmi bevételek                                                3 005 408 Ft

               - működési bevételek                                                  2 276 753 Ft

               - működési célú pénzeszközök átvétele                            55 000 Ft

               - hitel felvétel                                                              4 000 000 Ft

               - előző évi maradvány igénybevétele                               708 024 Ft

               - államháztartáson belüli megelőlegezések                       750 548 Ft

                - ingatlan értékesítés                                                     585 000 Ft


állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2016. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 121 113 830 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Kelevíz, 2017. május 25.


           

    Vargáné Balatincz Krisztina                                                         Hajdu Szabina

               polgármester                                                                         jegyzőZáradék:


A rendelet 2017. május 26. napján kihirdetésre került.


Kelevíz, 2017. május 26.


                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
14.27 KB
2. melléklet
12.75 KB
3. melléklet
10.19 KB
4. melléklet
10.25 KB
5. melléklet
21.5 KB
6. melléklet
10.4 KB
7. melléklet
13.31 KB
8. melléklet
12.99 KB
9. melléklet
12.03 KB
10. melléklet
11.55 KB
11.melléklet
12.28 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!