nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 10/2016 (XII.6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-07 -tól
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 10/2016 (XII.6.) önkormányzati rendelete
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről.

Csibrák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


  1. § .


A rendelet hatálya


A rendelet hatálya kiterjed Csibrák  község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, a védőnői ellátás körzetére, valamint az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátásra, mely egészségügyi alapellátást nyújtókra valamint az e rendeletben meghatározott alapellátást igénybe vevőkre  terjed ki.


  1. §.


Háziorvosi körzet


A felnőtt  és gyermek ellátást végző  vegyes háziorvosi körzethez  Kurd és Csibrák  községek lakossága tartozik. A háziorvosi körzet székhelye: Kurd.


  1. §.


Fogorvosi körzet


Csibrák  Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe – Kurd Község Önkormányzatával kötött megállapodás alapján – a kurdi vegyes fogorvosi körzethez tartozik.


  1. §.


Védőnői körzet


  1. A területi védőnői körzethez Kurd és Csibrák  községek lakossága tartozik. A területi védőnői körzet székhelye:Kurd.


  1.  Az (1) bekezdésben meghatározott körzetben a védőnői tevékenységet Kurd Község Önkormányzata alkalmazásában álló védőnő látja el.


  1. §.


Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás


Az alapellátáshoz (háziorvosi és házi gyermekorvosi feladatokhoz) kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat a Dombóvár központtal működő, központi orvosi ügyelet formájában, a központi ügyeleti feladatok ellátásával megbízott Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződés keretében látja el.


  1. §.


Záró rendelkezések


  1.  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  1.  Ezt a rendeletet a képviselő-testület a 2016. november 22. napján tartott ülésén alkotta meg.

                            Kardos János                                                 Horváthné Tóth Valéria

                              Polgármester                                                             Jegyző


Záradék:

Az önkormányzati rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.


Csibrák,  2016. december 6.

                                                                                 Horváthné Tóth Valéria

                                                                                             Jegyző 
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!