nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007 (VI.13.) rendelete
Hatályos:2007-07-01 - 2013-04-26
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007 (VI.13.) rendelete
a gyermekszületési támogatásról

PREAMBULUM


Nógrádsipek Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kifejezve afeletti örömét, hogy a község új állampolgárral gyarapodott, ennek elismerésére, továbbá a jövő nógrádsipeki gyermekei, a majdani nógrádsipeki polgárok érdekében, a jelen lehetőségire alapozva - az 1990.évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a következő rendeletet alkotja:1.§


A rendelet hatálya kiterjed a Nógrádsipek község közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező lakosokra.2.§


(1) Gyermekszületési támogatásra (a továbbiakban: támogatás) jogosultak a nógrádsipeki állandó bejelentett lakcímmel rendelkező azon szülők, akiknek a rendelet hatálybalépése után nógrádsipeki gyermekük születik.


(2) Az (1) bekezdés szempontjából nógrádsipeki szülőknek minősülnek azok, akik a gyermek születését közvetlenül megelőzően legalább egy évig folyamatosan Nógrádsipek község közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel rendelkeznek és életvitelszerűen Nógrádsipeken laknak.(3) Az (1) bekezdés szempontjából nógrádsipeki szülők nógrádsipeki gyermekének minősül az a gyermek, akinek mindkét szülője megfelel a (2) bekezdésben foglaltaknak.


4) A támogatás írásbeli kérelemre adható. A kérelemhez be kell nyújtani a nógrádsipeki védőnői szolgálat igazolását, hogy a szülő a terhesgondozáson részt vett, továbbá a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, valamint mindkét szülő lakcímkártyáját.3.§


(1) A támogatás mértéke 100.000.- Ft gyermekenként, amelyet az Önkormányzat az éves költségvetésében elkülönített keretéből finanszíroz. Az Önkormányzat a költségvetési keretösszeget a védőnői szolgálat előrejelzése alapján határozza meg.


(2) A támogatás kifizetése az Önkormányzat házipénztárából készpénzben történik.


(3) A támogatás a kérelem benyújtásától számított 6 héten belül kerül kifizetésre.


(4) A támogatást a jogosultak részére a Polgármester adja át.


(5) A támogatás iránti kérelem a gyermek születésétől számított 180 napon belül nyújtható be. A benyújtási határidő jogvesztő.4.§


(1) A támogatással egyidejűleg a szülők részére az 1. számú melléklet szerinti köszöntőlevél kerül átadásra, amelyben az Önkormányzat köszönti a község új tagját.


(2) A köszöntőlevelet a polgármester írja alá és adja át a szülőknek.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


5.§


(1) E rendelet 2007. július 1. napján lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a helyi lakásalapról és felhasználásáról szóló 5/1999. (V.28.) sz. rendelet hatályát veszti.Nógrádsipek, 2007. június 12.
                        Doman Ferenc                                                           Dr. Kiss Tamás

                         polgármester                                                                 körjegyző
A rendelet kihirdetve:


Nógrádsipek, 2007. június 13.


                                                                                                          Dr. Kiss Tamás

                                                                                                              körjegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!