nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2007. (VII. 23.) Ősi Önk. rendelete
Hatályos:2017-01-01 - 2017-12-28
Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2007. (VII. 23.) Ősi Önk. rendelete
a közterület használat szabályairól

Ősi Községe Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (1) bekezdésében foglaltak a következő rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések


1.§


A rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, amelyek községképi, községrendezési, környezetvédelmi, ellátási, közlekedésbiztosítási szempontok figyelembevételével határozzák meg a közterület használatát, a zöldfelületek használatát.


2.§


(1) A rendelet hatálya kiterjedt Ősi község közigazgatási területén belül az önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. közút, járda, tér) nyilvántartott területei földrészletekre, továbbá a belterületi földrészletek közhasználatra átadott részére (a továbbiakban együtt: közterület).


(2) Jelen rendelet hatálya alá tartoznak azok a természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akik állandó, vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak, székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek

Szerkesztés...3.§


A közterületet rendeltetésének megfelelően, állagának sérelmi, forgalmának veszélyeztetése nélkül az általános magatartási szabályok betartásával mindenki szabadon használhatja. Rendeltetésszerű használatnak minősül a közterületen való közlekedés, valamint pihenés.A közterület használat engedélyezése


4.§


A közterület rendeltetéstől eltérő használathoz (a továbbiakban: közterület használat) engedély szükséges.


5. §


Közterület használati engedély kell beszerezni:

a) közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám), továbbá cég- és címtábla elhelyezéséhez,

b) árusító- és egyéb - mobil – fülke (pl. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, dohány árusítására szolgáló bódé, pavilon) elhelyezésére,

c) szobor, emlékmű és köztárgy elhelyezése,

d) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági gép, vontató, munkagép, pótkocsi tárolására vonatkozóan,

e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,

f) távbeszélőfülke, levélszekrény elhelyezésére,

g) alkalmi és mozgó árusításra, javításra-szolgáltató tevékenységre,

h) mutatványos tevékenység céljára, az eszközök pl. körhinta, céllövölde üzemeltetésének és tárolásának időtartamára is, az üzemeltetési időn kívül,

i) zöldfelület bármilyen célú igénybevételére,

j) közterületen a közművek (ivóvíz, gáz, villamos vezeték, szennyvízcsatorna) lerakásához – új bekötés esetén,

k) önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezésére


6. §


Nem kell közterület használati engedély:

 1. a) a közterületnek a Polgármesteri Hivatal által történő igénybevételéhez,
 2. b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
 3. c) a közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett távközlési kábelek, közművezetékek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, feltéve, hogy az a közlekedést nem akadályozza,
 4. d) a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút, járda területének elfoglalása,
 5. e) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető berendezés (fényreklám), cég-és címtábla elhelyezéséhez, ha az a közterületben 10 cm-en túl nem nyúlik be,
 6. f) a szervezett szemétszállítást végző szolgáltató által kihelyezésre kerülő köztisztasággal kapcsolatos tárgyakra,
 7. g) a szervezett lomtalanítási akcióban kijelölt területekre kihelyezett tárgyak tárolásához a lomtalanítás időtartalma.7. §


Nem adható közterület használati engedély:

a) zajos, bűzös, füsttel, korommal vagy gőzzel járó, sugárzó, tűz-és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására,

b) erotikus termékek bemutatása és értékesítésére,

c) szeszesital (kimért és palackozott) forgalmazásra, kivéve a vendéglátó ipari egységek közterületen ideiglenesen kialakított kerthelyiségeit,

d) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére,

e) a lakosság nyugalmát vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére.Az engedély iránti kérelem


8. §


A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos elsőfokú önkormányzati hatósági hatásköröket a polgármester gyakorolja.
9.§


(1) A közterület használati engedélyt annak kell kérni, aki a közterületet használni kívánja.


(2) A kérelem benyújtása a közterület használat megkezdésére nem jogosít.


(3) Ha a közterület használata építési (létesítési) engedélyhez kötött épület vagy más építmény elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építtetőnek kell kérnie.


(4) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a kivitelezőnek kell kérnie.


(5) Ha a közterület használata zeneszolgáltatással jár együtt, akkor a közterület-használata csak a hangosító berendezés üzemeltetésére irányuló engedéllyel együtt érvényes.


(6) A közterület használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az 1. számú mellékletbe előírt formanyomtatványon megjelölt valamennyi adatot, és nyilatkozatot.


(7) A kérelem az önkormányzat által rendszeresített formanyomtatvány igénybevétele nélkül is előterjeszthető, feltéve, hogy a kérelem valamennyi, az 1. számú mellékletben megjelölt adatok és nyilatkozatot tartalmazza.


(8) Az engedély iránti kérelemhez az engedélyező hatóság felhívására be kell mutatni a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot.
Közterület használati engedély


10. §


Az engedélynek tartalmaznia kell:

a) a használata jogosult nevét, lakóhelyét, vagy székhelyét, telephelyét,

b) a közterület használat célját és időtartalmát, azt hogy az engedély milyen feltétel bekövetkeztésig érvényes, vagy azt, hogy a közterületet állandó jelleggel használható,

c) a közterület használat legrövidebb időtartalma 1 nap,

d) a közterület használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,

e) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások,

f) az engedély megszüntetését vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására való kötelezettséget,

g) közterület használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj fizetésének mértékét, módját és határidejét,

h) a közterület folyamatos tisztántartásának, valamint a közterületi létesítmény karbantartásának és a közterület használat folytán előállt rongálásnak a használó saját költségén, a közterületen gyakorolt egyes tevékenységre előírtak szerint történő helyreállítási kötelezettségét,

i) az engedélytől eltérő közterület-használat következményeire való figyelmeztetés,

j) a közterület használat közérdekből történő megszüntetésének lehetőségéről szóló tájékoztatást, valamint az engedély megszüntetésére vonatkozó figyelmeztetést,

k) a közterület használati engedély kiadása során figyelembe kell venni az építésügyi, közúti közlekedési szabályokat, a községrendezési szabályokat, műemlékvédelmi, esztétikai, kegyeleti, környezetvédelmi, köztisztasági szempontokat, további a szakhatóságok által előírt követelményeket, a ellenőrizni kell az egyéb feltételek meglétét is.
11. §


(1) A közterület használati engedély csak az engedély szerinti közterület-használatra jogosult, annak bejelentett alkalmazottját és segítő családtagját, illetve jogi személy képviselőjét, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén annak bejelentett tagját jogosítja fel a közterület használatára.


(2) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka-, baleset-és egészségvédelmi rendszabályokban előírt módon történhet.


(3) Az engedély megadása vagy megtagadása ügyében hozott határozatot közölni kell:

a) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokkal,

b) élelmiszer árusítás esetében az állami közegészségügyi felügyelővel.A közterület használat egyéb szabályai


12.§


(1) A közterület használati engedély jogosultja (a továbbiakban: engedélyes) köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztén tartani, a keletkezett hulladék, szemét elszállításáról az engedélyben foglaltaknak megfelelően gondoskodni.


(2) Az engedélyes köteles a közterület használati engedélyt, valamit a tevékenység folytatásához szükséges engedélyeket (vállalkozói, magánkereskedői igazolvány, működési engedély, díjfizetésről szóló bizonylat stb.) magánál tartani és azokat az engedélyező hatóság vagy a rendőrség ellenőrzése esetén kérésre felmutatni.13.§


(1) A közterületen szeszesital fogyasztása tilos.


(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott tilalom nem vonatkozik:

a) az engedélyezett alkalmi rendezvények idejére ideiglenesen kitelepülő árusítóhelyek közvetlen környékére.

b) vendéglátó ipari előkertekre.14.§


(1) A közterület használata a (2) bekezdésben meghatározott esetek kivételével csak határozott időre engedélyezhető. Az egy hónapnál hosszabb időtartalmú közterület használata a polgármester megállapodást köt. A megállapodás 1 évnél hosszabb időtartamra nem köthető.


(2) Határozatlan időre engedélyezhető közterület használatok: építési (létesítési) engedélyhez kötött épület vagy más építmény, közműaknák elhelyezése.


(3) A közterület használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik.


(4) A meghatározott időre engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett időtartalma lejárta előtt 15  nappal benyújtott kérelme meghosszabbítható. Az engedély szüneteltetésére nincs lehetőség.A közterület filmforgatási célú használata


14/A. §[1]


(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.


(2)[2] A filmforgatási célú közterület-használat díját a Rendelet 2. mellékletének 19-23. pontja tartalmazza.


(3) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.


(4)[3]


(5)[4]


14/B. §


 1. (1) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.

 2. (2) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható körülmények:
  1. a) rendkívüli időjárási körülmények,
  2. b) rendkívüli természeti események.

 3. (3) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani.A közterület használati díj


15.§


(1) A közterület rendeltetéséről eltérő használatáért díjat kell fizetni.


(2) A díj mértékét 2. számú melléklet tartalmazza. A fizetendő közterület használati díjat és megfizetésének határidejét, módját a határozatban, illetve a megállapodásban kell meghatározni.


(3) A díjfizetési kötelezettség megállapítása során:

a) a létesítmény által elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény közterületre eső vízszintes vetületét kell számításba venni.

b) Hirdető berendezés elhelyezése esetén a közterület használat díját a létesítmény hirdetési felületének nagysága alapján kell meghatározni.

c) A díjfizetés szempontjából minden megkezdett hónap, nap, m2 egésznek számít.


(4) A díjat az igénybevevőnek az engedélyében meghatározott időtartamra vonatkozóan, az engedély kiadásakor, - az egy hónapot meg nem haladó engedély esetén – de legkésőbb a közterület megkezdéséig előre kell megfizetnie.


(5) Alkalmi árusítás esetén a közterület-használati díjat az árusítás megkezdése előtt meg kell fizetni.


(6) A közterület használati díja az Önkormányzat 12081000-00116096-00100006 számú költségvetési elszámolási számlájára vagy a házipénztárba kell befizetni.


(7) A közterület használatra vonatkozó megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a közterület használati díjat tárgyhót megelőző hónap 30. napjáig be kell fizetni.


(8) Nem terheli közterület használati díj fizetési kötelezettség a minden év augusztus 20. napján megtartott hagyományos községi búcsú alkalmával a búcsú helyszínén kitelepülő vásározókat és mutatványos tevékenységet végzőket. A közterület-használati díj megfizetése alól a kitelepülők augusztus 19-20. napján mentesülnek.
16. §


Nem kell közterület használati díjat fizetni a közműveknek (elektromos, gáz, víz-és csatornázási művek) valamint a köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezése után.Az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása


17. §(1) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármű:

a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező az a jármű, amely egyébként közúti forgalomban nincs ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt,

b) baleset folytán megsérült és elhagyott jármű,

c) műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan, mert hiányos vagy roncs, vagy sérült.


(2) Közterületen üzemképtelen jármű közterület használati engedély nélkül nem tárolható, az üzembentartó, vagy tulajdonos (a továbbiakban üzembetartó) az üzemképtelenné vált járművet saját költségként köteles a közterületről 30 napon belül eltávolítani.A közterület használat megszüntetése és az engedély megvonása


18. §


(1) Az engedélyező-a közterület használati engedély bevonására történő figyelmeztetés mellett határidő kitűzésével – felszólítja a szabálytalanság megszüntetésére azt az engedélyest aki:

 1. a) a közterületen elhelyezett árusítóhely folyamatos tisztántartásáról, fenntartásáról nem gondoskodik,
 2. b) az engedélyezettnél nagyobb területet foglal el,
 3. c) az engedélytől eltérő termékek árul,
 4. d) a számára engedélyezett közterület használatot másnak átengedi,
 5. e) a közterület használati díjat határidőig nem fizeti meg.


(2) Amennyiben az engedélyes a megadott határidőn belül kötelezettségének nem tesz eleget, tőle a közterület használati engedélyt haladéktalanul vissza kell vonni.


(3) Meg kell vonni az engedélyt, ha a engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja.


(4) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles az engedély visszavonását kezdeményezni az eljáró hatóságnál.


(5) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.


(6) Ha a közterület használata a (1) vagy (2) bekezdésben említett módon szűnik meg, a már esedékes vált és befizetett közterület használati díjat visszakövetelni nem lehet.

Szerkesztés...


Közterület jogellenes igénybevételének következményei


19.§


(1)


(2) Ha a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használó az engedély megadásához szükséges feltételeknek megfelel-kérelmére - a polgármester a közterület használati engedélyt megadhatja. Az engedély megadása nem mentesíti a használót, az (1) bekezdésben említett következmények alól.


(3) Ha a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használó a közterület használatra vonatkozó kérelmet nem nyújtotta be, vagy a tevékenységre közterület használati engedély nem adható, a használót az (1) bekezdésben említett jogkövetkezmények alkalmazása mellett, megfelelő határidő kitűzésével az eredeti állapot helyreállítására kell kötelezni.


(4) Amennyiben a helyreállítás az előírt határidőig nem történik meg, úgy a helyreállítás a polgármester az igénybevevő költségére elvégezteti.


(5) Az, aki a közterületet engedély nélkül, vagy a fizetendő díjat érintő módon az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használja, az engedély nélküli, vagy az engedélytől eltérő használat tartamára, illetve a többletterületre vonatkozóan köteles a közterület- használati díj megfizetésére.

Szerkesztés...


Értelmező rendelkezések


20. §


E rendelet alkalmazása szempontjából:

Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt gépjármű: azon gépjármű, amellyel díj ellenében személyszállítási, árufuvarozási és autómentési tevékenységet folytatnak, továbbá minden olyan gépjármű, melynek legnagyobb megengedett összes tömege a 3500 kg-ot meghaladja.
21.§


A közterület használatának ellenőrzésére az engedélyező, a polgármester hivatal helyszíni bírságolási joggal felruházott dolgozója és a rendőrség jogosult.22.§


(1)

(2)23. §


(1) Ez a rendelet 2007. augusztus 1-én lépet hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a közterületek használatáról szóló 1/2006.(I. 30.) Ör. rendelet hatályát veszti.Kerekes Anna s.k.                                                                    

polgármester                                                                                      


Pilkáné Mészáros Edit s.k.

jegyző[1]

Beiktatta a 17/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2013. július 1. napjától

[2]

Módosította a 18/2016. (XII. 06.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2017. január 1. napjától

[3]

Hatályon kívül helyezve 2017. január 1. napjától. Hatályon kívül helyezte a 18/2016. (XII. 06.) önkormányzati rendelet 2. §

[4]

Hatályon kívül helyezve 2017. január 1. napjától. Hatályon kívül helyezte a 18/2016. (XII. 06.) önkormányzati rendelet 2. §


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet a 13/2007. (VII. 23.) Ősi Önk. rendelethez
785.15 KB
2. melléklet a 13/2007. (VII. 23.) Ősi Önk. rendelethez
477.54 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!