nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 7/2016 (V.27.)
Hatályos:2016-05-27 -tól
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 7/2016 (V.27.)
Kállósemjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Kállósemjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének


7/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló l997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Mkktv.) 77. §-ában foglalt felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

 1. rész

A rendelet hatálya, a közművelődési feladatok ellátásának alapelvei

1. § A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési szervezetekre, a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira, mindazokra, akik az önkormányzat közművelődési feladatellátásban részt vesznek, vagy abban részesülnek.

2. § Kállósemjén Nagyközség minden polgárának és közösségének biztosítja azt a jogát, hogy:

 1. igénybe vegye az önkormányzati fenntartású intézmények szolgáltatásait,
 2. műveltségét, készségeit gyarapítsa, közösségi művelődési jogainak érvényesítését az önkormányzat által fenntartott intézményekben közösségi színtereken gyakorolhassa és azoktól szakmai segítséget kapjon.
 3. megismerhesse a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, valamint ezek védelmével kapcsolatos ismeretek a könyvtári szolgáltatások, a nevelés, az oktatás, a közművelődés, az ismeretterjesztés, a tömegtájékoztatás útján.

3. § Önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, vagy párt irányzata mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos helyzetű megkülönböztetés; a törvényben és a rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt, kor, nem, vallási, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési különbségtétel nélkül.

 1. rész

Az önkormányzat közművelődési feladatai

4. § Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata feladatának tekinti, hogy a településen kialakult művelődési hagyományokra, a településfejlesztési koncepcióra az intézmények, civil szervezetek és a polgárok öntevékenységére alapozva a közművelődés sajátos eszközrendszerével segítse:

 1. az iskolarendszeren kívüli, az öntevékeny és önképző formák, az életminőséget és az életesélyt javító, tanulási, felnőttképzési lehetőségek megteremtését,
 2. az iskolai képzést kiegészítő tevékenységek közül a nyelvi, a számítástechnikai és a képességfejlesztő formák szervezését,
 3. a település kulturális értékeinek hagyományainak feltárását, ápolását és bemutatását, a település kiemelkedő személyiségei értékteremtő tevékenységének megismertetését a lokálpatriotizmus erősítése és a szellemi vonzerő növelése érdekében,
 4. a gyermekek és a fiatalok közösségi, művelődési, művészeti érdeklődésének felkeltését és ezzel kapcsolatos igényeik kielégítését,
 5. a hátrányos helyzetű rétegek kulturális felzárkóztatását,
 6. az időskorú lakosság művelődésének, közösségi életének támogatását,
 7. a környezeti és faluesztétikai kultúra fejlesztését,
 8. az együttműködés kialakítását a közművelődés és a helyi művészeti élet mecénásaival,
 9. a hagyományos ünnepek közismertté tételét,
 10. kapcsolat építését a határon túli magyarság művelődési közösségeivel, testvértelepülések kulturális intézményeivel, egyesületeivel,
 11. az ismeretszerző, az amatőr alkotó és művészeti közösségek tevékenységének támogatását,
 12. a település környezeti, természeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tételét helytörténeti, településismertető kiadványok megjelentetésével, kiállítások szervezésével; a lokálpatriotizmus erősítésének érdekében a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzését,
 13. az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más nemzetiségi kultúrák megismertetését, bemutatását, gyarapítását, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását,
 14. a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltéséhez a célnak megfelelő esztétikus környezet biztosítását,
 15. a helyi hagyományokon alapuló nagyrendezvények szervezését, az ünnepek kultúrájának gondozását, (különös tekintettel a falunapra, és a karácsonyi ünnepségre)
 16. a humán és közhasznú információs szolgáltatásokat,
 17. az egyéb művelődési lehetőségeket vagy művelődési formákat, különösen a nyilvános könyvtári ellátás működését,
 18. a helyi művelődés-szociológiai kutatásokat.
 19. a helyi értéktár megtermetését.
 1. rész

A közművelődési feladatok támogatása, ellátásuk szervezeti keretei

5. § Az önkormányzat a helyi közművelődés támogatását

a) közösségi színtér biztosításával,

b) könyvtári szolgáltatás fenntartásával,

c) közérdekű muzeális kiállítóhely létesítésével

d)helytörténeti gyűjtemény kialakításával,

e) költségvetés kereti között kulturális rendezvények, szervezetek támogatásával,

 valamint

f) pályázati lehetőségek kihasználásával és az ehhez szükséges önrész rendelkezésre bocsátásával biztosítja.

6. § (1) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységhez közösségi színtérként biztosítja az alábbi épületeket, ingatlanokat:

 1. Kállay Kúria épülete, parkja
 2. Páll Gyula Közösségi Ház
 3. Dr. Erdész Sándor Könyvtár
 4. Közbiztonsági Központ
 5. Multifunkcionális Közösségi épület és közösségi tere
 6. Kállay Kúria kiszolgáló és bemutató épülete
 7. Kállay Miklós Általános Iskola épülete, udvara
 8. Ficánka Óvoda
 9. Sportcentrum épülete és a sportpálya
 10. Tájház és Kiállító terem
 11. Nagyközségi Piac és közösségi tere a kemencével együtt
 12. Sétány és játszótér
 13. Gondozási Központ nagyterme
 14. Polgármesteri Hivatal Nagyterme
 15. Péterhalom Közösségi Ház.

 7.§ (1)Az önkormányzat a közművelődési feladatainak koordinálására, napi 8 órás státuszban művelődésszervezőt alkalmaz.

(2) A művelődésszervező összehangolja az e rendeletben meghatározott feladatokat és a megnevezett intézmények, szervezetek közművelődéssel kapcsolatos tevékenységét.

Ennek keretében:

8. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:

a) a településen működő oktatási intézményekkel, a „Ficánka” Óvodával és a Kállay Miklós Általános Iskolával, Gondozási Központtal.

b) Kállay Kúria Nonprofit KFt-vel

c)kulturális tevékenységet is végző társadalmi, és civil szervezetekkel,

d) egyházakkal,

e) hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel, Magyarországi és külföldi  önkormányzatokkal.

9. § (1) Az önkormányzat egyes közművelődési közfeladatainak ellátása és segítése érdekében közalapítványt hozhat létre

(2)A közalapítvány közművelődési feladatait, szervezetét, az alapítóhoz való viszonyát alapító okirat tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény által el nem látható feladatok elvégzésére közművelődési megállapodást köthet jogi és természetes személyekkel. Ezen feladatok körét a képviselő-testület határozza meg.

(4) Közművelődési feladat megállapodás keretében csak akkor látható el, ha azt az önkormányzat által fenntartott intézmény nem tudja ellátni. Ezért először az önkormányzati szervezeti feladatellátás lehetőségeit kell megvizsgálni, s csak annak negatív eredménye után lehet megállapodást kötni.

(4) A közművelődési megállapodással ellátandó feladatra a helyben szokásos módon nyilvános pályázatot kell kiírni a pályázati és a megállapodási feltételek pontos megjelölésével. A pályázati és az elbírálási határidő egyaránt 30 nap. A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el.

IV. A közművelődés finanszírozása

10. § Az önkormányzat közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív támogatás, a központosított előirányzatokból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, alapítványi forrásokból pályázati úton elnyert összeg.

11. § Az Önkormányzat a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló minden évben megjelenő - idevonatkozó  rendelet szerinti pályázathoz csatlakozik  és vállal  pályázati önrészt.

12. § Az önkormányzat az Mkktv. 76. § (2) bekezdése szerinti közművelődési formákat a helyi sajátosságok és rendelkezésre álló anyagi eszközei figyelembevételével az alábbiak szerint támogatja:

 1. Az Mkktv. 76. § (2) bekezdés a) pontja körében: Az önkormányzat lehetőséget és helyet biztosít iskolarendszeren kívüli önképző, szakképző, képességfejlesztő tanfolyamok, bemutatók tartására. Az önkormányzat - döntése szerint - közreműködhet ezek népszerűsítésében, meghirdetésében.

2. Az Mkktv. 76. § (2) bekezdés b) pontja körében:

a) Az önkormányzat helytörténeti múzeumot alakíthat, ott állandó helytörténeti, népművészeti kiállítást tarthat, azt folyamatosan gazdagíthatja, a kiállítás ingyenes megtekintését biztosítja.

b) Az önkormányzat támogatja a hagyományos kézműves kultúra megőrzését.

c) Az önkormányzat ápolja a helyi kézműves kultúra kialakítását, támogatja az ezzel kapcsolatos rendezvények szervezését.

d) Az önkormányzat támogatja a helyi környezeti értékek megismertetését, a túrázást a turizmus lehetőségeinek támogatásával és bővítésével, a helyi környezeti értékek megőrzését.

3. Az Mkktv. 76. § (2) bekezdés c) pontja körében:

a) Az önkormányzat a nemzeti ünnepeket a településen lévő oktatási és nevelési intézmények és a helyi közösség bevonásával és részvételével rendezi meg, azokhoz közösségi teret biztosít.

b) Az önkormányzat kiállítási lehetőséget biztosít művészeti alkotások számára, közösségi színteret bocsát rendelkezésre zenei rendezvényekhez.

4. Az Mkktv. 76. § (2) bekezdés d) pontja körében:

a) Az önkormányzat lehetőséget és helyet biztosít művelődési és alkotó célú helyi közösségek, gyűjtőkörök, szakkörök, kulturális célú közös tevékenységek, összejövetelek számára.

b) Az önkormányzat támogatja a helyi gyermekekből álló iskolai művészeti, és tánc csoportok fellépését rendezvényeken, a művészeti és zeneoktatásban szerzett ismeretek bemutatásához közösségi színteret biztosít, a közösségi rendezvényeket meghirdeti.

c) Az önkormányzat művelődési célú pályázatok készítésében, más pályázó részére való segítségnyújtásban részt vesz.

5. Az Mkktv. 76. § (2) bekezdés e) pontja körében: Az önkormányzat közösségi színteret     biztosít a nyugdíjasok és ifjúság számára.

6. Az Mkktv. 76. § (2) bekezdés f) pontja körében: Az önkormányzat testvér-települési    kapcsolatokat alakíthat ki, melynek keretében a testvértelepülések nemzeti kultúrájának kölcsönös megismertetésére, a jó kapcsolat kialakítására törekszik.

7. Az Mkktv. 76. § (2) bekezdés g) pontja körében: Az önkormányzat könyvtári    szolgáltatásokat helyben és ingyenesen biztosít. Az elektronikus információs társadalom követelményeinek megfelelve lehetőséget teremt internet-hozzáféréshez, CD, DVD kölcsönzéshez.

V. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése

13.§  (1) A törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és más jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az önkormányzat közművelődési intézményeinek törvényességi ellenőrzését, gazdálkodási felügyeletét a vonatkozó jogszabályokkal megegyezően a Jegyző látja el.

 1.  Beszámolás a közművelődési feladatok teljesítéséről


14. § A közművelődési feladatok ellátásával megbízott szakember, vagy vezető a közművelődési feladatok ellátásáról, valamint a közművelődési megállapodásban résztvevők a közművelődési megállapodásban rögzített feladatok teljesítéséről évente beszámolnak a képviselő-testületnek.


Záró rendelkezések

15. §   Ez az Önkormányzati rendelet kihírdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 8/2014.(VII.21.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Kállósemjén, 2016. május 18. 
                         Belicza László                                                         Pisákné Páll Ilona

                          polgármester                                                           címzetes főjegyző


INDOKOLÁS


Kállósemjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének


7./2016. (V.27.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásárólA rendelet általános indokolása:

A 2014. évben kihirdetett rendelet a megalkotása óta bekövetkezett változások miatt és a lakosság igényinek változása okán már nem alkalmazható a települési közművelődési feladatok maradéktalan ellátása érdekében.


A jogbiztonság, a jogrendszer stabilitása megkívánja, hogy az életviszonyok, a társadalmi körülmények változása következtében az azt szabályozó jogszabálynak módosítását el kell végezni  új jogszabály alkotásával..


A rendelet részletes indokolása:- A rendelet 1. -3.§-ban meghatározásra került a rendelet hatálya. a feladatok ellátásnak alapelvei.

- A 4. § tartalmazza a Kult. törvényben meghatározott feladatokon túl az önkormányzat közművelődési feladatait,

- Az 5.-6. §-ban a kulturális rendezvények színtereit és intézményeit tartalmazza.

 naptár elkészítésének rendje szerepel.


- A 7. § foglalja magába a közművelődési feladatok koordinálását végző művelődésszervező feladatait határozza meg..

- A  8. § részletesen tartalmazza a közművelődéi feladat ellátásában együttműködő települési intézményeket, szervezeteket.

A 10-12. § foglalja magába a közművelődési feladatok finanszírozási rendszerét, a lehetőségeket.


- A 13-14. §-ban a közművelődés irányítása került meghatározásra.


Csatolmányok

Megnevezés méret
7/2016.(V.27.)
1.96 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!