nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018 (X.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-10-11 -tól
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018 (X.10.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.    A rendelet hatálya


1. § E rendelet hatálya Csesznek Község településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének készítése, módosítása során a 2. § szerinti partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.


2. A partnerek meghatározása


2. § A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

a)a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

            b) a településen bejegyzett székhellyel és telephellyel rendelkező gazdasági társaságok,

            c) Cseszneki székhellyel cégnyilvántartásba bejegyzett civil szervezet,

            d) Cseszneken működő elismert egyház,

            e) területi illetékességű szakmai kamarák,

            f) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába írásban bejelentkező szervezetek,

            g) önkormányzati hivatal szervei,

            h) külön településrendezési szerződés megkötésével indított eljárás esetén a településrendezési szerződés szerinti költségviselő,

            i) településrendezési eszköz módosítása esetén az a)-h) pontban érdekeltek közül az, akit a módosítás érint.3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei


3. § (1) Koncepció vagy stratégia készítése esetén a partnerek tájékoztatása – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében a Korm. rendelet 29/A § (1) és (2) bekezdésben meghatározott módon és a Csesznek Községi Önkormányzat épületében lévő hirdetőtáblán történik.


(2) Koncepció vagy a stratégia módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a www.csesznek.hu honlapon és a Csesznek Községi Önkormányzat épületében lévő hirdetőtáblán közzétett hirdetmény útján történik.


4. § (1) Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv), a településképi rendelet készítése vagy módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében a Korm. rendelet 29/A § (1) és (2) bekezdésben meghatározott módon és a Csesznek Községi Önkormányzat épületében lévő hirdetőtáblán történik.


(2) A kézikönyv, településképi rendelet módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a www.csesznek.hu honlapon és a Csesznek Községi Önkormányzat lévő hirdetőtáblán közzétett hirdetmény útján történik.


5. § (1) Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása, a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében, a Korm. rendelet 29/A § (1) és (2) bekezdésben meghatározott módon és a Csesznek Községi Önkormányzat épületében lévő hirdetőtáblán történik.


(2) Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről, a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében,  a Korm. rendelet 29/A § (1) és (2) bekezdésben meghatározott módon és a Csesznek Községi Önkormányzat épületében lévő hirdetőtáblán történik.


       (3) Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén - a (4) bekezdés szerinti eset kivételével - a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében, a Korm. rendelet 29/A § (1) és (2) bekezdésben meghatározott módon és a Csesznek Községi Önkormányzat épületében lévő hirdetőtáblán történik.


 (4) Településrendezési eszköz készítésének vagy módosításának tárgyalásos eljárása során, - a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, Bakonyszentkirályon a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, - a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében, a www.csesznek.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.


(5)  Településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről, a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében, a www.csesznek.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.


6. § (1) A hirdetménynek – előzetes tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:

     a) a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban az érintett államigazgatási szervek számára tájékoztatásra megküldött dokumentáció tartalmával megegyező dokumentumot,

     b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és

     c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető.


   (2) A hirdetménynek – munkaközi tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:

            a) az érintett államigazgatási szervek számára véleményezésre megküldött dokumentáció tartalmával megegyező dokumentumot,

     b) tárgyalásos és állami főépítészi eljárás esetén, legalább a tervezet összefoglaló  leírását és az elkészült jóváhagyandó munkarészeket,

     c) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és

     d) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető.4. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és

nyilvántartásának módja


7. § (1) A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet jegyzőkönyvbe kell foglalni. A lakossági fórumot követő 8 napon belül, valamint lakossági fórum hiányában a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül a partnerek írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:

               a)    papíralapon Csesznek Község Polgármesterének (a továbbiakban: Polgármester) (8419 Csesznek, Vár u. 42) történő megküldéssel vagy

               b)    elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő megküldéssel.


(2) Azt a partnert, aki az (1) bekezdés szerint közzétett határidőn belül véleményt nem nyilvánított, javaslatot nem tett, a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell tekinteni, az egyeztetés további szakaszaiban és az elfogadási szakaszban egyaránt.


(3) Tárgyalásos és állami főépítészi eljárásban érintett partnernek az egyeztető tárgyalást megelőző partnerségi egyeztetésben jogszabályon alapuló ellenvéleményt tett partnert kell tekinteni.


(4) Az (1) bekezdés szerint beérkezett vélemények tisztázása érdekében a Polgármester a véleményező partnerrel meghívásos egyeztető tárgyalás keretében további egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.


(5) Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során határidőn belül véleményt nem adott, vagy adott, de a (4) bekezdés szerinti meghívásos egyeztető tárgyaláson a meghívás ellenére nem vett részt, kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni, az egyeztetés további szakaszaiban és az elfogadási szakaszban egyaránt.


(6)  A beérkezett javaslatokat, véleményeket a főépítész az (1) bekezdésben megjelölt határidő elteltét követően továbbítja az arculati kézikönyv, településképi rendelet, fejlesztési dokumentum vagy a településrendezési eszköz készítésével vagy módosításával megbízott tervezőnek.


          (7)  A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét – a tervezési szerződésben megállapított határidőben - megküldi az önkormányzat részére, a Polgármesternek címezve.


          (8)   A szakmai javaslatok alapján a főépítész a vélemények, javaslatok elfogadására, el nem fogadás esetén indokolására vonatkozó döntés-tervezetet készít.


8. § (1) A jelen rendeletben foglaltak szerint beérkezett véleményeket, javaslatokat a főépítész a tárgy és az eljárási szakasz rögzítésével, a beérkezés sorrendjében nyilvántartja. 


(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás legalább az alábbiakat tartalmazza:
a) a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,

b) a vélemény beérkezésének időpontját,
c) a vélemény, javaslat rövid tartalmát,
d) a véleményezési szakaszt lezáró döntést követően a véleményt, javaslatot elfogadó,   vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát.


(3) Az (1) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó szabályok szerint, az ott meghatározott határidőig kell őrizni.5. Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések


9. § A Polgármester – a feladatkör szerint illetékes szervezeti egységek útján – gondoskodik az elfogadott vagy módosított koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési eszköz elfogadást, módosítást követő 15 napon belüli közzétételéről, a www.lokut.hu honlapon.


10. § Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosításáról szóló, - a Korm. rendelet 30. § (13) bekezdésben foglaltak szerinti - tájékoztatásról a Polgármester a főépítész útján gondoskodik.6. Záró rendelkezések


11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet előírásait a folyamatban lévő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszköz, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésének, módosításának egyeztetése során is alkalmazni kell.                                      Trieblné Stanka Éva Renáta sk.            Feketéné Esztergályos Hilda sk.

                                                  polgármester                                           jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!