nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016. (VI.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-06-14 -tól
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016. (VI.14.) önkormányzati rendelete
A Jászapáti város területén lakást építeni szándékozó nagycsaládosok építési telekhez juttatásának feltételeiről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

A rendelet célja 

Jászapáti Városi Önkormányzat a nagycsaládosok támogatása, a gyermekvállalás ösztönzése, továbbá a városban történő hosszú távú letelepedések elősegítése, illetőleg a település népességmegtartó képességének növelése érdekében Jászapáti Város területén építési telket biztosít lakás építése céljából a jelen rendeletben meghatározott feltételekkel. A rendelkezésre álló ingatlanok jegyzékét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


2.§

A rendelet személyi hatálya 

E rendelet hatálya azon Európai Uniós tagállamok valamelyikének állampolgárságával rendelkező  jászapáti lakhelyű vagy a városban életvitelszerűen és hosszútávon letelepedni kívánó házaspárokra, illetve élettársakra (Ptk. 6:514.§) terjed ki, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek:

a)     vállalják, hogy a kérelem benyújtásától számított 10 éven belül legalább három gyermeket nevelnek (szülői felügyeletet gyakorolnak)

b)      igénybe veszik az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendeletben szabályozott családi otthonteremtési kedvezményt,

c)       vállalják, hogy a kapott telken a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 3. §-a szerinti méltányolható lakásigénynek megfelelő új lakóingatlant létesítenek.


3. §

A támogatás feltételei 

(1) Az építési telek kedvezményes vételára Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2012. (IX.14.) számú rendelet 14/A.§ alapján kerül megállapításra.

(2) A kérelmezőknek írásban kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy:

a)      Az ingatlan átruházási szerződés megkötését követő egy éven belül az építkezést megkezdik, két éven belül legalább az 50%-os készenléti állapotot elérik és legkésőbb négy éven belül a használatba vételi engedélyt a Jászapáti Polgármesteri Hivatalban bemutatják.

b)  Amennyiben az a) pontban meghatározott feltételek nem teljesülnek, akkor a telek mindenkori piaci árát köteles megfizetni a kérelmező. A piaci ár a számlázás napján érvényes telek ár. Amennyiben a kérelmező fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a telek tulajdonjoga visszaszáll az önkormányzatra.

c)     A beépítési kötelezettség nem teljesítése esetére az ingatlan átruházási szerződésben a szerződés aláírásától számított 1 éves időtartamra vételi jogot, továbbá elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeznek be Jászapáti Városi Önkormányzat javára az érintett ingatlanra.

d)      Az ingatlan átruházási szerződés megkötését követő 10 éven belül az ingatlant nem idegeníthetik el. Amennyiben ezen kötelezettségüket megszegik, a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartáson való átvezetésétől számított 30 napon belül a támogatás visszatérítéseként megfizetik az önkormányzat számára  a telek mindenkori piaci árát. A piaci ár a számlázás napján érvényes telek ár.

e)      Egyéb önkormányzati támogatást a lakóingatlan megépítéséhez nem igényelnek.


(3) Nem részesülhetnek támogatásban azok a kérelmezők, akik egyébként nem jogosultak a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet szerinti lakásépítési, valamint az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendeletében szabályozott családi otthonteremtési kedvezményre.

 

4. §

Eljárási szabályok


(1) Az építési telek biztosítása kérelem alapján történik, mely kérelmet a Jászapáti Polgármesteri Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) lehet benyújtani a rendelet 2. számú mellékletében található formanyomtatványon.

(2) Egy kérelmező pár csak egy építési telek megszerzése érdekében nyújthat be kérelmet, de kérelmében több ingatlant is megjelölhet, melyet a kérelem pozitív elbírálása esetén elfogadna.

(3) A kérelemhez csatolandó kötelező mellékletek:

a) a hitelintézet által a családi otthonteremtési kedvezmény igénylése iránti kérelem benyújtásáról és a becsatolt dokumentumokról kiállított igazolás.

b) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat a 3. §-ban rögzített feltételek elfogadásáról és vállalásáról.

 (4) A Hivatal a beérkezett kérelmeket megvizsgálja. Amennyiben a kérelem nem az előírt formanyomtatványon vagy hiányos adattartalommal, illetőleg a szükséges mellékletek nélkül érkezik, úgy 8 napos, vagy annál hosszabb határidő megjelölésével hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. A felhívásnak tartalmaznia kell a figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy ha a hiánypótlásnak nem tesz eleget, úgy a kérelme a rendelkezésre álló adatok alapján kerül elbírálásra.

 (5) Amennyiben a Hivatal az eljárás során észleli, hogy a kérelmezők szándékosan hamis tartalmú nyilatkozatot, igazolást terjesztettek elő, úgy a kérelem elutasítására, a telekprogram további igénybe vételének lehetőségéből történő kizárására tesz javaslatot. Amennyiben az ingatlan átruházási szerződés megkötését követően jut az önkormányzat tudomására, hogy a kérelmezők rosszhiszemű magatartás tanúsításával kapták az ingatlant (különös tekintettel a kérelemhez benyújtott hamis tartalmú nyilatkozatokra), az önkormányzat –a kérelmezőket a telekprogram további igénybe vételének lehetőségéből kizárja és a támogatás visszatérítéseként a kérelmezőknek meg kell fizetniük az önkormányzat számára az átruházott ingatlan értékének megfelelő mértékű összeget, az önkormányzati döntés közlésétől számított 30 napon belül.

(6) A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A beérkezett kérelmeket a képviselő-testület a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül bírálja el.

(7) Amennyiben ugyanazon ingatlanra több kérelem érkezik, a Hivatal a kérelmezők között egyeztetést folytat le, melynek eredményessége esetén a döntést a kérelmezők megállapodása alapján kell meghozni. Abban az esetben, ha az egyeztetés nem vezet eredményre, sorsolás útján kell dönteni.

(8) Az elbírálás során előnyt élveznek azon kérelmezők, akik:

- első lakásingatlanuk megépítése érdekében nyújtották be kérelmüket

- Jászapáti Városba hosszú távú letelepedés szándékával újonnan beköltöző legalább két gyermekes házaspárok

- azon párok, akik a kérelem elbírálásakor más kérelmezőknél több gyermeket nevelnek

- akik a 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet alapján igénybe kívánják venni az adó- visszatérítési támogatást.

(9) A kérelem kedvező elbírálása esetén a kérelmezőknek az önkormányzattal ingatlan átruházási szerződés kell kötniük, melynek költsége, valamint a tulajdonjog átvezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj a kérelmezőket terheli.

(10) Az önkormányzat az e rendelet alapján tulajdonba adott építési telket megtekintett állapotban bocsátja a kérelmezők birtokába.

(11) Amennyiben kérelmező ezt igénybe kívánja venni, úgy az önkormányzat a telek áfa-tartalmának továbbhárítására vonatkozóan számlát állít ki az igénylő részére az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet III. fejezetében meghatározottak alapján.


5. §

Értelmező rendelkezések 

E rendelet alkalmazása során:

1.      Gyermek: aki a kérelem benyújtásának időpontjában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:10. § (1) bekezdése szerinti kiskorúnak minősül.

2.      A helyi építési előírásokat a Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.


6. §

Záró rendelkezések


E rendelet 2016. június 14. napján 16 óra 20 perckor lép hatályba.
                        Farkas Ferenc sk.                                                       Biróné dr. Boros Anikó sk.

                             polgármester                                                                         jegyzőKihirdetési záradék:

E rendelet 2016. június 14. napján 16 óra 20 perckor kerül kihirdetésre.


                                                                                                                     Biróné dr. Boros Anikó

                                                                                                       jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
12.91 KB
2. számú melléklet
14.94 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!