nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Méhtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016 (XI.23..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-11-23 -tól
Méhtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016 (XI.23..) önkormányzati rendelete
7/2016. (XI. 23.) számú rendelete a helyi közművelődésről

Méhtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2016. (XI. 23.) számú rendelete

a helyi közművelődésről

Méhtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: törvény) 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

Méhtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő- testület) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Kult. törvény) meghatározott közművelődési, könyvtári és közgyűjteményi szakmai feladatainak ellátását az általa fenntartott intézmény, Méhteleki Művelődési Ház, Könyvtár és Tájház működtetése és folyamatos fejlesztése útján biztosítja.

A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek támogatását közcélnak tartja.


2. §


A közművelődési rendelet célja


(1) A közművelődési rendelet megalkotásával a képviselő-testület célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális igényeinek figyelembevételével – a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján – egységes alapelvek szerint határozza meg az általa támogatott közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és a finanszírozási alapelveket, továbbá, hogy jogszabályi keretet teremtsen a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosításához, nemzeti és nemzetiségi hagyományainak ápolásához, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növeléséhez a helyi értékek védelmének erősítéséhez, a helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztéséhez.

(2) Kulturális élethez kötődő önkormányzati célok:

a) a település sajátos kulturális értékei jellegzetességeinek megőrzése, ezen értékek kutatása és közkinccsé tétele, fontos szempontként figyelmet fordítva a még meglévő, vagy feleleveníthető nemzetiségi hagyományokra,

b) a lakosság közösségi és képességfejlesztő erőinek, törekvéseinek szolgálata, támogatása. 


3. §


A rendelet hatálya


A jelen rendelet hatálya Méhtelek község közigazgatási területén élő magánszemélyekre, valamint azon szervezetekre és intézményekre terjed ki, amelyek a rendeletben szabályozott feladatokat ellátják.4. §


A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei és formái


(1) A település minden lakosának és közösségének joga, hogy

a) megismerje a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakulásában a rendelkezésre álló eszközök útján, ezen értékek védelmével kapcsolatos ismereteket megszerezze;

b) igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közösségi szintér nyújtotta, valamint a közművelődési megállapodásokban szereplő szolgáltatásokat;

c) gyarapítsa műveltségét, készségét, közösségi, művelődési céljainak megvalósítása érdekében, az önkormányzat közművelődési partnereitől színteret, szakmai, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon.

(2) Az önkormányzat közművelődési feladatait az általa fenntartott és működtetett közösségi szintér útján látja el.

(3) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat a civil közösségek, szervezetek, a helyi oktatási intézmények /iskola, óvoda/ közreműködését is igénybe veszi.

(4) Az önkormányzat a Művelődési Ház, Könyvtár és Tájház igazgatója útján gondoskodik a település közművelődési feladatainak koordinálásáról.

(5) Az önkormányzat, a kinevezett igazgató útján folyamatosan tájékoztatja a település lakóit a közművelődési lehetőségekről.


5. §


Az önkormányzat közművelődési feladatai


(1) Az önkormányzat közművelődési feladatait a civil szervezetekkel, az intézményekkel és a lakosokkal egyeztetve határozza meg.

(2) Az önkormányzat a településen kialakult művelődési hagyományokra, a település fejlesztésének koncepciójára, valamint az intézmények, civil szervezetek és a lakosok tevékenységére alapozva – a közművelődés sajátos eszközrendszerével biztosítja a vállalt feladatainak ellátását.

(3) Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatai különösen:

a) a könyvtári szolgáltatás biztosítása.

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása;

c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása;

d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása;

e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése;

f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése;

g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása;

h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.


6. §


Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezett keretei


(1) Az önkormányzat a rendeletben megfogalmazott feladatait az általa fenntartott közművelődési intézmény a Méhteleki Művelődési Ház, Könyvtár és Tájházban látja el. A közösségi szintér helye: 4975 Méhtelek, Sport utca 9. szám.

(2) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása során együtt kíván működni

a közgyűjteményi és közművelődési feladatokat ellátó regionális térségi, megyei intézményekkel, civil szervezetekkel.

(3) A közművelődési megállapodások megkötésére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.


7. §


Fenntartói, felügyeleti jogkörök gyakorlása


A törvényben és e rendeletben meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartási, felügyeleti és egyéb jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.


8. §


A közművelődési feladatok finanszírozása


(1) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait a költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó állami hozzájárulás, a központosított előirányzatokból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint a különböző pályázati úton elnyerhető támogatás.

(2) Az önkormányzat a központi költségvetési forrásból a közművelődési feladatok támogatására biztosítandó pályázatokhoz a pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt a mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg.

(3) Az önkormányzat költségvetéséből finanszírozza: a közösségi szintér üzemeltetésének alapvető műszaki, technikai feltételei megteremtésének, az épületek működőképessége megőrzésének, korszerűsítésének költségeit.


9. §


Helyi önszerveződő közösségek támogatása


Méhtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élő vagy dolgozó lakosok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a lakosok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése- és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása érdekében.


10. §


Záró rendelkezések


    (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

    (2) Egyidejűleg hatályát veszti a közművelődésről szóló 10/2000. (IV. 27.) Kt. számú rendelet.  Czuprák László                                                                        Varga Zoltán

                polgármester                                                                                 jegyzőZáradék:

A képviselő-testület e rendeletet a 2016. november 22-én tartott ülésén fogadta el.
A rendelet 2016. november 23-án – az önkormányzat hirdetőtábláján – kifüggesztésre került.


                   Varga Zoltán

                    jegyző


Melléklet az 7/2016. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez


MÉHTELEK KÖZSÉG
KÖZÖSSÉGI SZÍNTERÉNEK HASZNÁLATI SZABÁLYZATA


Méhtelek Község Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi közművelődésről szóló 7/2016. (XI. 23.) számú rendelete mellékleteként a község közművelődési közösségi színterének használati szabályzatát az alábbiakban határozza meg:


A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. § (1) bekezdése kimondja, hogy a „Közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél”.

A község közösségi színterének szolgáltatásait, programjait nemre, felekezetre és pártállásra való tekintet nélkül bárki igénybe veheti, aki a használati szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja.


A közösségi színtér neve:              Méhteleki Művelődési Ház, Könyvtár és Tájház

Székhelye:                                     4975 Méhtelek, Sport utca 9. szám

Fenntartója:                                   Méhtelek Község Önkormányzatának

                                                       Képviselő-testülete

Működési területe:                        Méhtelek község közigazgatási területe

 Jogállása:                                      alapító okirattal rendelkező közösségi színtér

Alaptevékenysége:                        közművelődés

Működtetője:                                 Méhtelek Község Önkormányzata

Tevékenység helyei:                      egy nagyterem, könyvtár és kiszolgáló helyiségei


I. Közösségi színtér igénybevételének szabályozása


 1.  A helyiségek igénybevételének szándékát az Méhteleki Művelődési Ház, Könyvtár és Tájház igazgatójától legalább 5 munkanappal a tervezett igénybevétel előtt kell írásban kérni.

 2. Az igazgató az állandó közművelődési programok időpontjának figyelembe vételével biztosítja a helyiségeket az igénylőnek. Több kérelmező esetén a helyiséghasználati igényekről az igazgató a kérelmek beérkezésének sorrendje szerint dönt.
 3. Rendszeres és hosszantartó igénybevétel esetén az intézmény igazgatója jogosult a bérleti szerződés megkötésére.


 1. Az igazgató sérelmezett döntése ellen a Képviselő-testülethez lehet fordulni jogorvoslatért.


II. A közösségi színtér helyiségeinek bérleti díja, mentes és díjköteles használata


 1. Bérleti díj-mentes tevékenységek és szolgáltatások
  1. a fenntartó önkormányzat, a helyi óvoda, körzetszékhelyű iskola és a helyi roma nemzetiségi önkormányzat szervezésében megvalósuló rendezvények;
  2. egészségügyi intézmények ingyenes lakossági szűrései;
  3. mindaz a tevékenység, amelyet az önkormányzat célzott feladatként finanszíroz;
  4. a mindenki számára nyitva álló, nem belépődíjas kulturális rendezvények
 2. Bérleti díjköteles tevékenységek és szolgáltatások
 1. kirakodóvásári tevékenység, egyéb üzleti célú vállalkozás, termékbemutató igénybevétele, az 1. pontban nem szereplő szervezetek rendezvényei;
 2. esküvő céljára történő igénybevétel, illetve magánszemélyek által szervezett magáncélú rendezvények tartása;
 3. zenés, táncos rendezvények, amennyiben nem tartoznak az 1. pontban meghatározott kedvezményes körbe;
 4. belépődíjas rendezvények.


 1. A bérleti szerződés tartalma
 1. megállapodó felek adatai
 2. a tevékenység, szolgáltatás, rendezvény pontos megjelölése
 3. szolgáltatást igénybevevők várható száma
 4. használat díjának, valamint a fizetés módjának rögzítése
 5. a használat időpontjának és pontos időtartamának pontos meghatározása
 6. kapcsolattartó személy megjelölése elérhetőségeivel
 7. a Művelődési ház használata során rongálás miatt, vagy egyéb a berendezések, eszközök nem rendeltetésszerinti használatából bekövetkezett károk megtérítése
 8. a megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő rendezésének vállalása.


III. Méhteleki közösségi színtér bérleti díjai:


Alkalmi árusítás, termékbemutató         1.500 -Ft.+ÁFA/ óra

Nagyterem bérleti díja                          20 000-Ft.+ ÁFA/alkalom


Ettől eltérő estekben az intézmény igazgatója egyedi megállapodás útján adhatja ki bérleti díj ellenében.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!