nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-10-01 - 2015-10-08
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete
közterület-használat rendjéről szóló 15/1997 (VI.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében, és az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 98. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A közterület-használat rendjéről szóló 15/1997 (VI.19.) számú önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(6) A pótkocsi, tehergépjármű, autóbusz, mezőgazdasági vontató, munkagép, lassújármű, nyergesvontató a Jászapáti Vasútállomás melletti, (a Concordia Közraktár bejáratával szembeni) 3291/12 hrsz-ú, beépítetlen, szilárd burkolattal ellátott szabad területen díjmentesen helyezhető el.”


2. §

(1) A közterület-használat rendjéről szóló 15/1997 (VI.19.) számú önkormányzati rendelet az alábbi 7/A. §-sal egészül ki:


„A közterület filmforgatási célú használata

7/A. §

(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használattal összefüggő képviselő-testületi hatásköröket (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) – átruházott hatáskörben – a polgármester gyakorolja.

(2) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.

(3) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 30 nap időtartamot, amely indokolt esetben egy alkalommal harminc nappal meghosszabbítható.

(4) A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat, amelytől különösen indokolt esetben el lehet térni oly módon, hogy a lakosok nyugalmát ne zavarja. A vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá.

(5) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamra kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot az akadály elhárulása után azonnal, a rendkívüli természeti viszonyokat követően pedig az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.

(6) A turisztikailag kiemelt területen a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) nem haladhatja meg a 150 m2 területet.

(7) A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából Jászapáti városban a turisztikailag kiemelt területek:

a) 5130 Jászapáti, Szent István park,

b) 5130 Jászapáti, Hősök tere,

c) 5130 Jászapáti, Kossuth Lajos út 18. - Kiállítótér,

d) 5130 Jászapáti, István király út 23. - Vágó Pál Helytörténeti Gyűjtemény.

(8) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület-használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges.

(9) A filmforgatás során az adott területen lakók ingatlanához való gyalogos vagy gépjárművel történő megközelítést az engedélyes köteles folyamatosan biztosítani.

(10) Ha az Mktv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.

(11) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj megállapítására az Mktv. rendelkezései az irányadók.

(12) A filmforgatási célú közterület-használat díjának 50 %-os mérséklése alkalmazható, ha a forgatott film célja a jászapáti közösség, egyház, civil kezdeményezések, egyesületek tevékenységének bemutatása.

(13) Különös közérdekből a filmforgatási célú közterület-használat díjára teljes mentesség a képviselő-testület egyedi döntésével adható.”


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!