nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábakecöl község képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-11-17 - 2017-07-24
Rábakecöl község képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete
Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§, 48 §, 57.§ (1) bekezdésében továbbá 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a.) pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiak szerint rendelkezik:


I. Fejezet


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


A rendelet célja


 1. §


E rendelet célja, hogy a törvényi felhatalmazással összhangban megállapítsa a szociális rászorultságtól függő, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének módját és feltételeit.A rendelet hatálya2.§


A rendelet hatálya kiterjed Rábakecöl község közigazgatási területén élő lakosokra, figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 3. § (1)-(3) bekezdésében, továbbá az Sztv. 6. § és 7. §-ában foglaltakra.
Az ellátások formája


3.§


Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének és a felhasználás ellenőrzésének szabályait ezen rendeletben határozza meg.Eljárási szabályok


4. §


Az általános, minden e rendeletben szabályozott szociális ellátásra érvényes eljárási szabályokat az Sztv. 5-10. §-ai határozzák meg.Az eljárás megindítása


5. §


(1) Az eljárás megindítása történhet: kérelemre és hivatalból. A kérelmet a közös önkormányzati hivatalban lehet előterjeszteni. A kérelmet írásban kell benyújtani az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal (igazolások, nyilatkozatok) együtt.

(2) Ha adott szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához e rendelet szerint kell benyújtani vagyoni, jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot, igazolást, akkor ezek tekintetében az Sztv. 10. §-a az irányadó.


Az ellátások kifizetése


 1. §


Az ellátások kifizetése

            a) havi rendszeres ellátásoknál: a tárgyhót követő hó 5. napja

b) nem rendszeres ellátások esetén: a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a házipénztárból vagy banki átutalással

            c) rendkívüli esetben a házipénztárból azonnal, de legkésőbb 3 napon belül történikII. Fejezet


SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSOKTelepülési támogatás


7. §


(1) A Képviselő-testület a szociálisan rászoruló személyek, családok részére települési támogatást biztosít az e rendeletben meghatározottak szerint.

(2) Települési támogatás keretében igényelhető ellátások:

            a) gyógyszertámogatás

            b) temetési támogatás

            c) rendkívüli települési támogatás

            d) újszülöttek családjának támogatása

            e) tanévkezdési támogatás

(3) A Képviselő-testület döntésétől függően a (2) bekezdésben meghatározott támogatások közül az c) pontban foglaltak pénzben és természetben, az a) b) és d) pontban foglaltak kizárólag pénzbeli formában nyújthatók.

(4) A 2. § a); pontjában foglalt ellátás havi rendszerességgel és eseti formában is nyújtható, míg a b) c) és d) pontban foglalt ellátások kizárólag eseti formában adhatók.

(5) Az e rendeletben meghatározott feladat és hatásköröket Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja. 8. §


(1) A kérelmek benyújtására az ellátás igénylője, annak törvényes képviselője vagy meghatalmazottja jogosult.

(2) A rendszeres ellátás iránti kérelmet legkorábban az adott ellátásra való jogosultság időtartamának lejárta előtt egy hónappal lehet benyújtani, mely esetben az új jogosultság kezdő időpontja a korábbi jogosultság lejártát követő nap.

(3) Rendkívüli települési támogatás hivatalból is megállapítható különös tekintettel a nevelési-oktatási intézmény, a gyámhatóság továbbá az Egyesített Szociális Központ vezetőjének kezdeményezésére.

(4) A kérelemben foglaltak ellenőrzése céljából a közös önkormányzati hivatal ügyintézője környezettanulmányt végezhet, valamint e célra az Egyesített Szociális Központ vezetőjének, a védőnő javaslata, környezettanulmánya is felhasználható.

(5) A közös önkormányzati hivatal ügyintézője az ellátás felhasználásának ellenőrzése céljából a felhasználást igazoló dokumentumok bemutatására kötelezheti a jogosultat.

(6) A rendszeres ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni ha

a) a jogosultság feltételei már nem állnak fenn, vagy a jogosultságot kizáró körülmény következett be

            b) a jogosult azt kéri

            c) a jogosult meghalt

            d) az e rendeletben meghatározott egyéb okból

(7) A (6) bekezdés megszüntetésének időpontja a megszüntetésre okot adó körülmény bekövetkezése hónapjának utolsó napja.

(8) Az Sztv-ben és a végrehajtási rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e jogszabályok megsértésével nyújtott ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell

a) a pénzbeli ellátás visszafizetésére

            b) természetben nyújtott ellátás esetén a pénzegyenérték megfizetésére.

(9) Ha a rendszeres ellátásra való jogosultság a (8) bekezdés alapján szűnt meg, a jogosult a döntés jogerőre emelkedésétől számított egy évig nem jogosult a megszüntetettel azonos típusú rendszeres ellátásra.

(10) Ha a Képviselő-testület a hatáskörébe tartozó ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, vagy pénzegyenértéket és a kamat összegét – amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – a testület méltányosságból

            a) elengedheti,

            b) csökkentheti, vagy

            c) részletfizetést engedélyezhet.

(11) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmak, kérdések vonatkozásában a magasabb rendű szociális tárgyú jogszabályok rendelkezései az irányadóak.


9. §


(1) A Képviselő-testület gyógyszertámogatásra való jogosultságot állapít meg annak a nagykorú személynek, akinek esetében a vényköteles havi rendszeres gyógyító ellátás költsége (a továbbiakban: gyógyszerköltség) legalább 10.000 forint és az egy főre jutó havi jövedelem összege  nem haladja meg

            a) családban élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét

b) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át

(2) Nem jogosult gyógyszertámogatásra, aki közgyógyellátásra jogosult.

(3) A gyógyszerköltséget a háziorvosnak kell igazolni.

(4) A (3) bekezdés szerinti háziorvosi igazoláson kizárólag a kérelmező személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyszerköltséget lehet feltüntetni.

(5) A gyógyszertámogatás összege nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 50%-át
10. §


(1) A Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester temetési támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a személynek

            a) aki a meghalt – Ptk. szerinti – hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott és

            b) aki bejelentett rábakecöli lakóhellyel rendelkezik 

c) és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét

(2) Nem jogosult temetési támogatásra, aki az eltemettetésre – ellenszolgáltatás fejében – szerződésben vállalt kötelezettséget.

(3) A temetési támogatás eseti jelleggel állapítható meg.

(4) A temetési támogatás összege esetenként15.000 forint.

(5) A temetési támogatás iránti kérelmet az elhalálozás napjától számított 90 napos, jogvesztő határidőn belül kell benyújtani.

(6) A temetési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni.


11. §


(1) A Képviselő-testület rendkívüli települési támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a személynek

a) aki létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy

b) alkalmanként jelentkező többletkiadások, így különösen betegséghez vagy egyéb rendkívüli kiadáshoz kapcsolódóan anyagi segítségre szorul.

(2) Rendkívüli települési támogatás eseti jelleggel családonként, évente legfeljebb három alkalommal állapítható meg. Az alkalmanként adható rendkívüli települési támogatás összege legfeljebb 30.000 forint.

(3) A rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapításának további feltétele, hogy az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg

            a) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át

b) nem egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét

(4) A rendkívüli települési támogatás természetben, így különösen étkezési térítési díj átvállalására vagy tüzelő kiutalására is nyújtható, amennyiben a kérelmező családi körülményei ezt indokolják.

(5) A Képviselő-testület méltányosságból eltekinthet a (3) bekezdésben foglalt feltételektől, amennyiben a rendkívüli támogatásra való jogosultságot elemi kár vagy más előre nem látható rendkívüli esemény és halasztást nem tűrő élethelyzet indokolja.


11/A. §


(1) A képviselő-testület tankönyvtámogatást biztosít - az éves költségvetésében meghatározott pénzügyi keretek között - azon általános iskolai, szakiskolai és középiskolai tanulók részére, akiknek lakóhelye Rábakecölben van.

(2) Tanévkezdési támogatásra jogosult az (1) bekezdésben meghatározott esetben a tanuló ha családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét

(3) A tanévkezdési támogatás összegét a törvényes képviselő részére kell kifizetni.


Tűzifa természetbeni juttatása


12. §


(1) A Képviselő-testület a szociálisan rászorulók részére fűtéshez háztartásonként legfeljebb  5 m3 tűzifa természetbeni juttatást biztosít.

(2) Tűzifa biztosítható annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, és a lakásban a fával fűtés biztosított.

(3) A tűzifa természetbeni juttatása során előnyt élvez az a személy, aki aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára vagy települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesül.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően a tűzifa természetbeni juttatásánál előnyt élvez továbbá a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(5) A Képviselő-testület a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.III. Fejezet

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

Köztemetés


13. §


 (1) Az Sztv. 48. §-a szerint a köztemetés elrendelésére I. fokon a polgármester, II. fokon a képviselő-testület jogosult.

(2) A polgármester különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a köztemetés költségének megtérítése alól részben vagy egészben mentesítheti a kötelezettet.

(3) A köztemetés költsége nem haladhatja meg a helyben szokásos temetés költségét.Újszülöttek családjának támogatása 1. §


 1. Rábakecöl Község polgármestere a gyermek születését követően egyszeri támogatásban részesíti a családokat, illetőleg a gyermekét egyedül nevelő szülőt.
 2. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szülők mindegyike, illetve a gyermeket egyedül nevelő szülő rábakecöli lakóhellyel rendelkezzen a születés időpontjában.
 3. A (2) bekezdésben megjelöltek 60.000 Ft támogatásban részesülnek, amennyiben vállalják, hogy a támogatás kézhezvételétől számított 6 évig életvitelszerűen Rábakecöl községben élnek, lakóhelyüket ezen időpont alatt nem változtatják meg, és gyermekeiket a Rábakecöl községben működő óvodába járatják.

IV. Fejezet


SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK15. §


Rábakecöl Községi Önkormányzat személyes gondoskodás keretében az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

 1. étkeztetés
 2. házi segítségnyújtás
 3. családsegítés
 4. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 5. közösségi ellátásokÉtkeztetés


16. §


(1) Étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani az önkormányzat konyhájáról azoknak a szociálisan rászoruló személyeknek, akik azt önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

(2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni:

1) egészségi állapotra tekintet nélkül a 65 év felettieket,

2) korhatárra tekintet nélkül azokat, akik fogyatékossági támogatásban részesülnek,

3) azokat, akik munkaképességüket legalább 50%-ban elveszítették,

4) azokat, akiknek egészségi állapota miatti rászorultságát háziorvos vagy szakorvos igazolja.      

(3) Egészségi állapotra és korhatárra tekintet nélkül biztosítani kell az étkeztetést azok 

       számára is, akik átmenetileg - maximum 3 hónapig - krízishelyzetbe kerülnek. A krízisállapot megítélése az Egyesített Szociális Központ vezetőjének feladata.

(4) Az étkeztetés az ebéd elvitelének lehetővé tételével, a házi segítségnyújtás igénybevételével a lakáshoz történő szállítással, továbbá házi segítségnyújtásban nem részesülők részére a költségvetési rendeletben meghatározott kiszállítási díjért történik.

(5) Az étkeztetés iránti kérelmek elbírálásáról I. fokon az Egyesített Szociális Központ vezetője, fellebbezés esetén II. fokon a képviselő-testület határoz.Házi segítségnyújtás


17. §


A házi segítségnyújtási kérelem elbírálásáról I. fokon az Egyesített Szociális Központ vezetője határoz az Sztv.63.§-ban foglaltak szerint.Családsegítés


18. §


(1) A családsegítő alapszolgáltatásban nyújtott általános és speciális segítő szolgáltatás olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodásához.

(2) A családsegítő alapszolgáltatás általános és speciális segítő szolgáltatása keretében az önkormányzat segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából.

(3) A családsegítő szolgálat törvényben rögzített feladatait a Beled székhellyel működő Szociális és Gyermekjóléti Társulás látja el.

(4) A társulás a családsegítő szolgálat feladatait az egyén és a család számára térítésmentes szolgáltatás formájában biztosítja.


Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás


19. §


(1) Az önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatait a Beled székhellyel működő Szociális és Gyermekjóléti Társulás útján látja el.

(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének térítési díjakra vonatkozó rendeletében meghatározattak szerint vehető igénybe.
Közösségi ellátások


20. §


(1) A közösségi ellátások igénybevételének esetén az Sztv. 65/A §-a szerint kell eljárni.

(2) Az önkormányzat a közösségi ellátás feladatait a Beled székhellyel működő Szociális és Gyermekjóléti Társulás útján látja el
Záró rendelkezés


21. §Ezen rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV.04.) önkormányzati rendelete és a 6/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelet 1.§-a hatályát veszti.
Tuba Erik                                                                                                             Dr. Gál László 

polgármester                                                                                                                  jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!