nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016 (V.20.) rendelete
Hatályos:2016-06-19 -tól
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016 (V.20.) rendelete
Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2008.(IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, valamint a 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település­rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek  véleményének kikérésével; Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Az övezeti határok és az övezeti előírások területi hatálya megváltozik, a módosítás területére az eredeti Szabályozási tervlap érvényét veszti, helyette az SZT_M06 rajzszámú módosított szabályozási terv lép hatályba.
2.§

A rendelet 3. sz. melléklete az alábbiakkal egészül ki:
A telek kialakítására

vonatkozó szabályok

A telek beépíthetőségére

vonatkozó előírások

Terület-felhasználás

Építési övezet jele

beépítési mód

minimális telekméret

maximális beépíthetőség

maximális építménymagasság

minimális telekszélesség

minimális telekmélység

előkert

hátsókert

oldalkert

minimális zöldfelület

m2

%

m

m

m

m

m

m

%

Mezőgazdasági üzemi

K/Mü1

Szabadon álló több épületegységgel

5000

20

7,5

50

50

6

6

6

50ª


ª A zöldfelületet egyszintű {3681 m2}, illetve háromszintű (gyep, 40 db cserje/150 m2, 1 db nagy lombkoronájú fa/150 m2) {13500 m2} növényzettel kell biztosítani.


3.§


(1) Ezen rendelet a jóváhagyást követő 30. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


(2) A Településrendezési Terv módosításának jóváhagyását követően a Helyi Építési Szabályzatot egységes szerkezetbe kell foglalni
             Majoros János s.k.                                                            Tóth Ábel     

                 polgármester                                                             jegyző távollétében:
                                                                                         Virágné Bordás Erzsébet s.k.

                                                                                                            aljegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!