nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-12-13 -tól
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelete
a helyi címer és zászló használatának szabályairól

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§.


A címer használatának köre és szabályai


(1) A címer leírása:

Pajzs alakú címer, halványkék alappal, benne álló oroszlán és griffmadár. A két álló alak piros színű szőlőfürtöt tart. A két alak alatt úszó hal. A pajzs felett Balatonmáriafürdő felirat. A pajzsot kétoldalt arany (sárga), zöld szőlőlevelek, koszorú öleli.


(2) A zászló leírása: kék-fehér, kék színű alapon középen a címer.


(3) Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:

a) az önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, gumibélyegző az önkormányzat nevére utaló körirattal ellátva

b) az önkormányzat zászlaján, lobogóján és annak változatain

c) az önkormányzat szerveinek, intézményeinek, a polgármesternek készített levélpapírok fejlécén, névjegykártyáján , borítékján

d) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető plaketteken

e) a községháza épületének bejáratánál, tanácskozó termében, a közös hivatal hivatali helyiségeiben és más protokolláris célt szolgáló helyiségében

f) az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodájában

g) az önkormányzat és intézményei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon, képeslapokon, a község honlapján

h) a községbe vezető utak mellett a községhatárnál lévő táblán,

i)  a község utcanév-tábláin

j) elepülési ünnepségeken, rendezvényeken

k) ASP informatikai rendszer által generált iratok fejlécein

l) Balatonmáriafürdő településen székhellyel rendelkező egyesületek, alapítványok.  


(3) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét az önkormányzat protokolláris célból, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.


(4) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.


2.§.


(1) Az 1.§. (2) bekezdés g) pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy számára az általa készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken az önkormányzat címerének használatát – kérelemre –a polgármester engedélyezheti.


(2) A kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetében a címer használatáért gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a polgármester állapítja meg.


(3) A díj megállapítása történhet egy összegben, évi átalány formájában, vagy az elért árbevétel arányában.


3.§.


(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a) kérelmező megnevezését, címét

b) címerhasználat célját, módját,

c) előállítani kívánt mennyiséget,

d) címer előállításának anyagát,

e) terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,

f) használat időtartamát,

g) címerrel díszíthető tárgy mintapéldányát, vagy rajzát, fényképmásolatát

h) a felhasználásért felelős személy megnevezését.


(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) engedélyes megnevezését, címét,

b) előállítás anyagát,

c) felhasználás célját,

d) előállításra engedélyezett mennyiséget,

e) a felhasználás idejét, az engedély érvényességnek időtartamát,

f) a terjesztés, forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,

g) címer használatáért fizetendő díj összegét.


(3) A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet.


(4) Indokolt esetben, így különösen, ha kérelemben foglaltak nem a valóságnak megfelelőek, a felhasználás az engedélytől eltérően történik a kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja.


4.§.


(1) Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.


(2) Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.) színében, de a címertan általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet. 


5.§.


A zászló használata


(1) Az önkormányzat zászlaja a községháza tanácskozótermében kerül elhelyezésre.


(2) A zászló lobogó formájában is használható. A zászló, vagy annak méretarányos változatai használhatók:

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,

b) a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más hivatalos zászlóval együtt,

c) képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén,

d) családi esemény, házasságkötés alkalmával,

e) nemzeti, községi gyászesemény alkalmával, a fekete zászlóval együtt félárbocra eresztve,

f) minden, a községgel összefüggő, vagy az önkormányzat részvételével rendezett eseményen.


(3) A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


(4) A községi zászló vagy lobogó kifogástalan állapotáról, pótlásáról a polgármester által megbízott önkormányzati alkalmazott köteles gondoskodni.6.§.

Záró rendelkezések


(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi címer és zászló használatának szabályairól szóló 4/2007.(III. 22.) számú rendelet. 

(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.Galácz György                   Mestyán Valéria

Polgármester                        címzetes főjegyző


Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2018. december 12.Mestyán Valéria

címzetes főjegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!