nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017 (III.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-01 - 2018-12-31
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017 (III.29.) önkormányzati rendelete
egyes szociális ellátásokat szabályozó önkormányzati rendeletek módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 92. § (1) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §    A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R1) 4. § (1) bekezdésében a „Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet” szövegrész helyébe a „Mátra Takarékszövetkezet” szövegrész lép.

2. §    Az R1. 4. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5)    Rendkívüli települési támogatás a szociális hatóság döntésének jogerőre emelkedését követő 10 napon belül az Önkormányzat pénztárából vagy a Mátra Takarékszövetkezet Gyöngyöstarjáni kirendeltségén fizethető ki.”

3. §    Az R1. 5. §-ában a „Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához” szövegrész helyébe a „Heves Megyei Kormányhivatalhoz” szövegrész lép.

4. §    Az R1. 11. § (1) bekezdésében az „akinek akinek” szövegrész helyébe az „akinek” szövegrész lép.

5. §    Az R1. 13. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)  A 11. §-ban megállapított rendkívüli települési támogatáson felül temetési települési támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  300 %-át és
a)    a kérelmező és az elhunyt utolsó lakóhelye az önkormányzat területén volt vagy
b)    amennyiben az elhunyt bentlakásos intézményi jogviszonya halálával szűnt meg, az intézményi jogviszony létesítését közvetlenül megelőzően gyöngyöstarjáni állandó lakcímmel rendelkezett és a kérelmező gyöngyöstarjáni állandó lakcímmel rendelkezik.”

6. §    Az R1. 20. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az étkeztetés iránti kérelmet a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda igazgatójának a rendelet 5. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.”

7. §    Az R1. 22. §-a az alábbi be) ponttal egészül ki:
[Étkeztetésre jogosult, aki ]
[b)     az a) pont hatálya alá nem tartozó személy abban az esetben, ha]
„be) igazolja, hogy egészségi állapota miatt az étkezést önmaga, illetve eltartottja részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani.”

8. §    Hatályát veszti az R1. 25. § (2) bekezdése.

9. §    Hatályát veszti az önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetésről szóló 11/2010. (IX. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R2) 1. § (1) bekezdés cc) pontja.

10. §    Az R2. 4. §-ban „az 5.§ (3) 9.-10. pontjában meghatározott” szövegrész helyébe „az 5.§ (3) 9. pontjában meghatározott” szövegrész lép.

11. §    Az R2. 5. § (3) bekezdésében a „10. Alkalmazottak ebéd” szövegrész helyébe „9. Alkalmazottak ebéd” szövegrész, a „11. Vendég ebéd” szövegrész helyébe a „10. Vendég ebéd” szövegrész lép.

12. §    Az R2. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4)  A szociális étkeztetésben részesülők térítési díj összege:

Megnevezés

Fizetendő nettó

térítési díj

Ft/adag

nyugdíjminimum 180 %-át meg nem haladó jövedelem esetén

197

nyugdíjminimum 180 %-át meg nem haladó jövedelem esetén kiszállítással

275

nyugdíjminimum 180 %-a és 300 %-a közötti jövedelem esetén

277

nyugdíjminimum 180 %-a és 300 %-a közötti jövedelem esetén kiszállítással

385

nyugdíjminimum 300 %-a és 400 %-a közötti jövedelem esetén

355

nyugdíjminimum 300 %-a és 400 %-a közötti jövedelem esetén kiszállítással

472

nyugdíjminimum 400 %-a feletti jövedelem esetén

472

nyugdíjminimum 400 %-a feletti jövedelem esetén kiszállítással

60213. §    Az R1. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

14. §    Az R1. jelen rendelet 2. mellékletével, az R1. 5. mellékleteként egészül ki.

15. §    A rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
415.71 KB
2. melléklet
400.96 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!