nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015 (II.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2015-02-20 - 2015-09-28
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015 (II.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény előírásai alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1. Általános rendelkezések


1. §     A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. 


2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése


2. §             
(1)    A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 280.545 ezer forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 272 904 eFt-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 280.811 ezer forintban állapítja meg. 
(2)    A 2015. évi költségvetés hiánya 7.641 ezer forint, melyből a folyó évi hiány  7.641 ezer forint.
(3)    A Képviselő-testület a meghatározott hiányt belső finanszírozási bevétellel (előző évi pénzmaradvány)  igénybevételével finanszírozza


3. § 
(1)    Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza:
a)  önkormányzat általános működésének támogatása 147.782 e Ft,
b) egyéb költségvetési támogatások 12.887 e Ft
d) közhatalmi bevételek 40 893 e Ft
e) intézményi működési bevételek 18.998 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszköz 6.603 e Ft
g) felhalmozási célú támogatások 16.041 e Ft
h) előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 7.641 e Ft 
i) finanszírozási bevételek 30.000 e Ft

(2)    Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei 272 904 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 e Ft.

(3)    Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek 253 927 e Ft,
b) felhalmozási bevételek 26 618 e Ft.


4. § 
(1)    Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza:
a) működési költségvetés 222 927 e Ft
      aa) személyi jellegű kiadások 111 770 e Ft
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 604 e Ft
      ac) dologi jellegű kiadások 68.746 e Ft
      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 8.017 e Ft
      ae) egyéb működési célú kiadások 4 790 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 26 618 e Ft
      ba) beruházások 18 718 e Ft
      bb) felújítások 7.900 e Ft
c ) kölcsönök 30.000 e Ft
d)  tartalékok, pénzmaradvány 1000 e Ft

(2)    Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 280 545 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 e Ft.

(3)    A helyi önkormányzat nevében végzett  beruházási kiadások beruházásonként 
a)    Szelektív hulladékgyűjtők beszerzése 12.468 e Ft, 
b)    Virág utca 1. sz. megvásárlása 1.500 e Ft, 
c)    MLSZ műfüves sportpálya önrész 2.450 e Ft
d)    Térfigyelő kamerák 1.500 e Ft
e)    Sportöltöző felújítás 3.000 e Ft
f)    Művelődési ház lépcső felújítás 1.500 e Ft
g)    Védőnői épület felújítás 400 e Ft
h)    Közvilágítás hálózat részleges felújítás 3.000 e Ft,
i)    Képviselői laptop 800 e Ft.

(4)    A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai, betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátásai:
a) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 200 e Ft
b) Önkormányzat saját hatáskörben adott ellátás 2.588 e Ft
c) Temetési segély 500 e Ft
d) Bursa Hungarica támogatás 310 e Ft
e) Közgyógyellátás 50 e Ft
f). Rendszeres szociális segély 966  e Ft
g).Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1.144 e Ft
h).Lakásfenntartási támogatás 1.157 e Ft

(5)    A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válna szükségessé. (14. melléklet)


5. § 
(1)    A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint
aa) bevétel 253 927 e Ft
ab) kiadás 253 927 e Ft
ac) egyenlege: 0 Ft
b) felhalmozási cél szerint
ba) bevétel 26 618 e Ft 
bb) kiadás 26 618 e Ft, 
bc) egyenlege: 0 Ft

(2)    A költségvetés pénzforgalmi egyenlege 0 Ft.


6.§ 
(1)    A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melynek részletezését a 11. melléklet tartalmazza:
    a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 39 fő, 
    b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 40 fő.

(2)    A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.


7.§    Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a 15. melléklet tartalmazza, a projektek 
    a) bevétele     4.573 e Ft,
    b) kiadása      7 026 e Ft


8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék  1000   e Ft, a céltartalék  0 eFt, melyet a 12. melléklet tartalmaz.


3. A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése


9. §     Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban Közös Hivatal) 2015. évi költségvetési főösszegét 63.252 ezer forintban állapítja meg. (17. melléklet)


10. §     A Közös Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás    56.819 e Ft
b) működési bevétel 130 eFt
b) működési célú támogatásértékű bevétel       6.303 e Ft
    
11. §     A Közös Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés                 63.252 e Ft
      aa) személyi jellegű kiadások:       41.900 e Ft 
      ab) munkaadókat terhelő járulékok   11.533 e Ft
      ac) dologi jellegű kiadások:     9.819 e Ft


12. § 
(1)     A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évre  létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –13 fő, 
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

(2)     A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.


4. A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv költségvetése


13. §     Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 47.737 ezer forintban állapítja meg.


14. §     A Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 46.630 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 e Ft,
c) intézményi működési bevétel 1.107 e Ft


15. §     A költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 47.737 e Ft
      aa) személyi jellegű kiadások 32.576 e Ft, 
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.002 e Ft
      ac) dologi jellegű kiadások 6.159 e Ft


16. § 
(1)     A képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő, 
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  12 fő.

(2)     A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.


5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


17. § 
(1)    Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2)    Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3)    A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(4)    A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(5)    A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


18. §     A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
    a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft, 
    b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő,
    c) az anyakönyvvezetői munkakört ellátó köztisztviselők kétévente 77 300 Ft összegű ruházati költségtérítésre jogosultak.


19. §     Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza.


20. §     Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.


6. Egyéb rendelkezések


21.§ 
(1)     Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben igénybe vehető internet hozzáférési lehetőség díja napi 30 perc díjmentes használatot követően  nettó 120 forint/óra.
(2)    A Közös Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben az esetenkénti fekete – fehér fénymásolás díja nettó 275 forint/minden megkezdett 10 oldal.
(3)    A Közös Hivatalban a hangosbemondó reklám célú használati díja nettó 3 240 forint/hirdetés egy alkalommal történő közzététele.
(4)    A Gyöngyöstarjáni Hírmondó című helyi újságban történő reklámhirdetés díja 1/8 oldal esetén nettó 1 325 Ft/megjelenés.
(5)    A Közös Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben biztosított fax szolgáltatás díja nettó 220 Ft/oldal.
(6)    Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díja 70 Ft/m2/hónap. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján ÁFA mentes.


7. Módosító rendelkezések


22. § A köztisztviselők illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló 29/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Jelen rendelet 2. §-a 2015. december 31-én hatályát veszti.”


8. Hatályba léptető rendelkezések


23. § 
(1)     Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2)     Az Önkormányzat 2015. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti időszakban teljesített kiadásaira és beszedett bevételeire e költségvetési rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
(3)     A polgármester e rendelet jóváhagyásakor a 2015. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti gazdálkodásról a Képviselő-testület előtt beszámolt.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-17. melléklet
159.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!