nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-08-28 - 2020-08-29
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének Előkészítő Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § A helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 9/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9/A. § (1) A 3. § e) pontja szerinti települési támogatásra 2020. évben az a háztartásonkénti egy személy jogosult, aki saját háztartásában

a) a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pusztaszeri Telephelye tanulójának,

b) testi vagy szellemi fogyatékosságából adódóan más oktatási intézmény iskolalátogatási igazolással igazolt tanulójának, vagy

c) középfokú oktatási intézmény iskolalátogatási igazolással igazolt nappali tagozatos tanulójának

neveléséről gondoskodik.


(2) A 3. § e) pontja szerinti települési támogatás összege tanulónként egyszeri 30 000,-Ft.


(3) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti iskolalátogatási igazolásnak a polgármesterhez történő benyújtási határideje 2020. szeptember 11.


(4) A 3. § e) pontja szerinti települési támogatást a jogosult részére a polgármester hivatalból, külön kérelem nélkül – de az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetben az iskolalátogatási igazolás birtokában – állapítja meg, és gondoskodik arról, hogy

a) az (1) bekezdés a) pontja alapján jogosultak részére 2020. szeptember 11-ig,

b) az (1) bekezdés b) és c) pontja alapján jogosultak részére 2020. szeptember 18-ig

kifizetésre kerüljön.”


2. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Máté Gábor

polgármester

dr. Jaksa Tibor

jegyző


Kihirdetési záradék:


Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2020. augusztus 26-án megalkotott fenti 9/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendeletet alulírott napon kihirdetem.


Pusztaszer, 2020. augusztus 27.

dr. Jaksa Tibor

jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!