nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 -tól
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Megyaszó Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A rendelet 2.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

      

         (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:módosított költségvetési bevételét

574.210.680,- Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

580.303.958,- Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

-ebből működési

            felhalmozási

    6.093.278,- Ft-ban

    5.102.171,- Ft

       991.107,- Ftállapítja meg.


(2) A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


           264.282.821 Ft Önkormányzat működési támogatásai

           208.840.729 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

             40.441.055 Ft Működési bevételek

30.277.754 Ft Közhatalmi bevételek

             30.278.321 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


             14.872.462 Ft Finanszírozási bevételek


A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


     549.034.530 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

          290.954.671 Ft

Személyi juttatások

            61.124.284 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

          147.873.467 Ft

Dologi kiadások

            32.911.704 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

            16.170.404 Ft

Egyéb működési célú kiadások

              7.232.600 Ft

  • ebből:  Elvonások és befizetések

              1.333.880 Ft

                   Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

              7.603.924 Ft


                   Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

                  


     31.269.428 Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

           10.909.548 Ft

Beruházások

                   0 Ft

  • ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás

           20.359.880 Ft

Felújítások

                        0 Ft

        -       ebből:  EU-s forrásból felújítás          8.779.184 Ft

Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


2. §


  1. A rendelet 2.§ (2) bekezdése 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
  2. A rendelet 2.§ (3) bekezdése 1.2. melléklete helyébe az 1.1. melléklet lép.
  3. A rendelet 2.§ (4) bekezdése 2.1. és 2.2. melléklete helyébe a 2.1. és 2.2. melléklet lép.3. §


(1)       A rendelet 3.§ (5) bekezdése 7.1. …7.5. mellékletei helyébe a 7.1. ….7.5.    mellékletek lépnek.

4.§


(1)       Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2)       A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


..............................................

.........................................

Lengyelné Bús Zita

jegyző

Hajdú Istvánné

polgármester


A rendelet kihirdetve: 2017. május 30.

Lengyelné Bús Zita

         jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
3 2017 ktgvmód
941.49 KB
3 2017 ktgvmódmell
243.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!