nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Táplánszentkereszt község Önkormányzata
Hatályos:2014-01-01 - 2014-12-31
Táplánszentkereszt község Önkormányzata
19/2013./XII.18./ önkormányzati rendelete a a temetőkről és a temetkezés rendjéről


Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 


  1. Általános rendelkezések


1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Táplánszentkereszt Község  közigazgatási területén fekvő köztemetőkre, az ott végzett temetkezési és temető-fenntartási tevékenységre.


(2) Táplánszentkereszt község közigazgatási területén működő  köztemetők címét és fenntartóját az 1. melléklet tartalmazza.


(3) Az Önkormányzat (a továbbiakban: köztemető fenntartó) által fenntartott temető köztemető, abban az Önkormányzat köteles az elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiis- mereti meggyőződésére, valamely faji csoporthoz tartozására, nemzeti-etnikai hovatartozására, a halál okára vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetővé tenni a halottak eltemetését.


(4) Köztemető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról és megszűntetéséről a köztemető fenn- tartója gondoskodik.  1. A köztemető üzemeltetése


2. § (1) Az 1. mellékletben felsorolt köztemetők fenntartásáról és üzemeltetéséről a köztemető

fenntartója saját hatáskörben gondoskodik.


(2) A köztemető üzemeltetését ezen rendeletben, a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kell ellátni.


(3)  A  temető rendjének megtartása érdekében temetőgondnokot kell megbízni, aki a köztemető üzemeltetője megbízása alapján - a jogszabályok keretei között – végzi munkáját.


  1. A köztemető helyi, tárgyi infrastrukturális feltételei


3. § (1) A köztemetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lennie az elhunytak felravatalo- zására, gyászszertartásuk lebonyolítására és eltemetésükre, ugyanakkor meg kell felelnie az elhaltak iránti kegyelet igényeinek, és lehetővé kell tennie a temetkezési tevékenység, temetkezési szolgáltatás korszerű lebonyolítását.


(2)  A sírhelyek gondozásával kapcsolatban keletkező szemetet, hulladékot a sírhelyek között tárolni tilos, azt a temető üzemeltetője által szemét összegyűjtésére, tárolására kijelölt helyen kell lerakni. A hulladék gyűjtésére a köztemető üzemeltetője a köztemetőkben az igényeknek megfelelő mennyiségű és méretű hulladéktároló konténert biztosít.


(3) A hulladék elszállíttatásáról a temető üzemeltetője gondoskodik.

(4) A köztemetőt körülkerítő kerítés állapotát a köztemető üzemeltetője legalább évente ellenőrizteti, amennyiben a kerítés állagának romlását észleli, gondoskodik annak kijavíttatásáról.


(5) A köztemető üzemeltetője  a köztemetőkben a vízvételt közüzemi vízhálózatra rácsatlakozott 1 db helyi kerti csap útján biztosítja.


4.A köztemető, a ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai


4. § (1) A köztemetők nyitva tartása:

a) április 1. napjától szeptember 30. napjáig 7-21 óra

b) október 1. napjától március 31. napjáig 7-19 óra

c) Mindenszentek és Halottak napja időszakában – október 20. napjától és november

    5. napjáig - 0-24 óráig.

(2) A köztemető üzemeltetője a temetőbejáratánál jól látható helyen kifüggeszti a köztemető rendjére vonatkozó hirdetményeket.


(3) A köztemetőben mindenki a hely csendjének és a kegyeletnek megfelelő magaviseletet

tartozik tanúsítani.


(4) A köztemetőben gyertyát vagy mécsest gyújtani legkésőbb a zárás előtt fél órával szabad. A tűzveszély elkerülése végett a szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát vagy mécsest gyújtotta.


(5) A köztemetőbe gépjárművel behajtani, közlekedni csak az elhunyt szállítása, mozgásában korlátozott személy szállítása és a 16. §-ban meghatározott tevékenység gyakorlása esetén szabad.


(6) Kutyákat – vakvezető kutya kivételével – és egyéb állatokat a köztemető területére bevinni tilos!


(7) A ravatalozó és azok tartozékai, továbbá a sírok, síremlékek és azok környezetének rongálása, beszennyezése, szemetelés tilos!


(8) A köztemetőben lévő vízvételi helyeket csak a temetési helyek gondozásához lehet igénybe venni.


(9) A köztemető területén, 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.


(10)  Rátemetés  esetén  a  megrendelő  a lebontott síremléket 45 napon belül köteles helyreállítani.


(11) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre használni.


5. Temetési hely gazdálkodási szabályai


5. §  (1) A köztemetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani.

A sorokban a temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki.


(2) A parcellákban és a sorokban az elhalálozás sorrendjében kell a temetési helyeket kijelölni.


(3) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és egyes mélyített sírhely.


(4) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke

urnasírhely, urnasírbolt. Az urna koporsós temetési helyre rátemethető.


(5) A sírhely, temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama 25 év.


6. Sírhely méretezése, sírjelek alkalmazása,

a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezésének és a sírgondozás szabályai


6. § A sorokban a temetési helyeket a 2. mellékletben meghatározott szélességi, hosszúsági méret és az egymástól való távolságának figyelembevételével a temető üzemeltetője jelöli ki.


7. § A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell.


8. § (1) A köztemetőben csak a sírok, síremlékek stb. díszítésére szolgáló tárgyak (koszorúk, vázák, virágok, mécsesek, gyertyák stb.) helyezhetők el.


(2) A sírhely rendben tartása, gondozása a hozzátartozó feladata.


(3)  A  sírokra  ültetett  növények  nem  terjeszkedhetnek túl a temetési helyeken, és nem akadályozhatják a sírok közötti közlekedést, azok megközelítését.


(4) Fát, cserjét a köztemető területén a temető üzemeltetőjén kívül más nem ültethet. Ez alól kivételt képez a sírra ültetett örökzöld, amely teljes kifejlettségében nem magasabb 1,5 m-nél, és átmérője nem több 0,6 m-nél. A 1,5 méter magasságot elérő, nem gondozott ültetvényeket az köztemető üzemeltetője eltávolíttathatja.

(5) A (4) bekezdésen kívüli egyéb nem kezelt, gondozatlan ültetvények eltávolításáról jogosult a köztemető üzemeltetője gondoskodni. 


8. A köztemetőben a temetési szolgáltatás, illetőleg a köztemetőben végzett

egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendje


10. § A köztemetőben történő munkavégzés bejelentésével kapcsolatban e Rendelet és a temetőkről és a temetkezésről szóló kormányrendelet szabályait kell alkalmazni.


11. § (1) A temetkezési szolgáltató tevékenységének a köztemetőben történő megkezdését köteles 24 órával előtte a köztemető üzemeltetőjének bejelenteni.


12. § (1) A köztemetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenység megkezdését a vállalkozó köteles 24 órával előtte a köztemető üzemeltetőjénél bejelenteni.


(2) Vasárnap és ünnepnapokon a köztemetőben síremlék beszállítása, felállítása, egyéb vállalkozói munkák végzése tilos.


(3) A síremlék felállításakor, javításakor keletkezett építési, bontási hulladékot a kivitelező köteles az adott napon a munka befejezésekor, de legkésőbb a temetőzárásáig elszállítani.


9. Díjak


13. § (1) A temetési hely megváltásának és az újraváltás díját a 3. melléklet 1. pontja tartalmazza.


(2) A köztemetőben egyéb vállalkozásszerű munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díját a 3. melléklet II/A. pontja tartalmazza.


(3) A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat a 3. melléklet II/3. pontja tartalmazza. 


10. Záró rendelkezések


14. § (1) Jelen rendelet - a 9. § kivételével - 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet 9.§-a 2015.január 1. napján lép hatályba.


(3)  Hatályát  veszti  a  temetőkről és a temetkezésről szóló 21/2003./XII.21./  önkormányzati rendelet.                        Ifj. Perl János                                                      Családi Anita

                          polgármester                                                            jegyzőA rendelet 2013. december 17. napján kihirdetésre került.


Táplánszentkereszt, 2013. december 17.                                          Családi Anita

                                                                                                               jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
temetőrendelet mellékletei
40 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!