nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-16 -tól
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete
A köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről

                                        Iharosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének

                                                 6/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete


a köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről


Iharosberény község Önkormányzati  Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§.(1) bekezdése, az egyes helyi közszolgáltatások

kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv., valamint a hulladékgazdálkodásról

szóló 2000. évi XLIII. tv. 23.§.-a alapján, az Alaptörvény 32. cikkében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:   I. Általános rendelkezések

1.§.


1) E rendelet célja, hogy Iharosberény község közigazgatási területén a köztisztaságot

fenntartsa.

(2) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel

 tartózkodó magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem

 rendelkező egyéb szervezetekre terjed ki.

(3) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának kell

 gondoskodnia.

(4) A település teljes közigazgatási területén a szervezett szemétszállításról az önkormány-

 zat gondoskodik.[1](5) Hatályon kívül helyezve.II. Az ingatlanok és közterületek tisztántartása

2.§.


(1) A község területén lévő ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek ingatlanukat rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttől megtisztítani.

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság mentesítéséről, szeméttárolók kihelyezéséről és ürítéséről az önkormányzat gondoskodik.

(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek

tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszűnte az azt okozó szerv, illetve személy feladata.


3. §


(1) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényeleges használójának, illetve tulajdonosának kötelezettsége.

Ez a kötelezettsége kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.

          

(2) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre szolgáló, kiépített vagy   kiépítetlen terület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig terjed.

Ha a járda területén a szilárd útburkolattal ellátott területrész mellett a járdaszegélyig

még füves rész, vagy virágos sáv van, az egész területet a járdához tartozónak kell

tekinteni.

(3) A járda síkosság-mentesítést úgy kell elvégezni, hogy abból baleset ne származhasson.


4. §


(1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a             csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlana előtti szakaszra terjedően         – az ingatlan tulajdonosának, tényleges használójának kötelessége.

(2) Járműbehajtók átereszeinek építése, karban- és tisztántartása minden esetben az

ingatlan használójának, tulajdonosának a kötelessége.

(3) A csapadékvíz elvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet, az ingatlanon  keletkezett szennyvizet bevezetni tilos !

(4) A csapadékvíz zavartalan elfolyását akadályozó anyagot (szemetet, papírt, törmeléket)

 a csapadékvíz elvezető árokba elhelyezni tilos !


5. §


(1) Építési területen, az építkezés közvetlen környékén  az építést végző kivitelezőnek

      kell

           biztosítani a tisztaságot.

(2)  Közterületen építési, bontási anyagot elhelyezni csak a polgármester előzetes

hozzájárulásával, az általa engedélyezett módon és ideig szabad.

(3)  Közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan tulajdonosa

köteles felszólítást követően saját költségén összetakarítani, illetve elszállítani.

(4) Közterületen szennyező anyagot csak oly módon szabad szállítani, hogy a közterület

 ne szennyeződjön. Ha szállítás közben a terület mégis szennyeződik, a szállítást végző

         köteles a szennyeződést eltávolítani és a további szennyeződést megakadályozni.

    

6. §


(1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, jármű-

vek tárolása közterületen tilos !

(2) Alkalmi jelleggel igénybevett közterület tisztántartása az alkalmi használó kötelessége.


7. §


Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal megrongálni.


8. §


Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttárolóba szabad elhelyezni.                        III. Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás


9.§. - 15. §. hatályon kívül helyezve 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelettel

 

IV. Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése

16. §


 Hatályon kívül helyezve a 7/2015.(VI.26.) önkormányzati rendelettel

17. §


  Hatályon kívül helyezve a 7/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelettel


V. A közszolgáltatási díj meghatározása

 

 18.§. - 23.§-ig hatályon kívül helyezve 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelettel


VII. A közszolgáltatás szünetelése


23. §


(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken folyamatosan legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. Szüneteltetés esetén az ingatlan tulajdonosát alapdíj fizetési kötelezettség terheli.


(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, legalább 30 nappal megelőzően és a közüzemi számlákkal utólag igazolni a szüneteltetés tényét.


(3) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni.


(4) A szüneteltetés idejére már kiszámlázott  ürítési díjat a közszolgáltató a közüzemi számlákkal való igazolás benyújtását  követően, utólag írja jóvá.
                                                    VIII. Záró rendelkezések

24.§.

       

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon 

gondoskodik.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg   a köztisztaságról, valamint a szervezett        

köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 7/2004.( V.13. )

önkormányzati rendelet hatályát veszti.Iharosberény, 2013. április 25.
                    Zsirmon Endre sk.                                                     Strausz Edit sk.

                     polgármester                                                                       jegyző
Kihirdetve: 2013. április 26.


                                                                                                               Strausz Edit sk.

                                                                                                                      jegyző         
[1]

5/2014. (IV.18.) önkormányzati rendelettel módosítva, hatályos 2014. 04. 19-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!