nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata polgármesterének 4/2020 (IV.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-04-16 - 2020-04-17
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata polgármesterének 4/2020 (IV.15.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés d) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §    A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014 (XII.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 12/A. §-a a következő (2a), (2b) és (2c) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A képviselő-testület által átruházott szociális hatáskörében a polgármester 2020. április 17. és 2020. augusztus 31. között
a)    javaslatot tesz a szociális, egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos feladatokra,
b)    elrendeli a jogtalanul felvett segélyek visszafizetését,
c)    dönt Bursa Hungarica ösztöndíjként nyújtható települési támogatás megállapításáról,
d)    dönt gyógyszerkiadáshoz nyújtható települési támogatásról, rendkívüli települési támogatásról, gyógyászati segédeszköz és gyógykezeléshez kapcsolódó igazolt kiadásokhoz nyújtható rendkívüli települési támogatásról, tankönyv- és tanszervásárlás támogatásként nyújtható települési támogatásról, gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtható települési támogatásról, az általános iskolai tanulók teljesítéséhez nyújtható települési támogatásról, a középiskolai tanulók és felsőoktatásban részt vevő hallgatók települési támogatásáról,
e)    elbírálja a gyermekek napközbeni ellátását igénybe vevő gyermek egyéni rászorultsága alapján a törvény által nyújtott normatív kedvezményen túl biztosítható további kedvezményt.
(2b) A polgármester (2a) bekezdésében biztosított átruházott hatáskörében eltekinthet a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 15/2018 (XII.5.) önkormányzati rendeletben megállapított jogosultsági feltételek vizsgálatától, amennyiben veszélyhelyzet miatt kialakult szociális rászorultság vélelmezhető.
(2c) Amennyiben a polgármester (2a) bekezdésében biztosított átruházott hatáskörében hozott döntésekor veszélyhelyzet miatt kialakult szociális rászorultság átmeneti állapota vélelmezhető, elrendelheti a támogatás veszélyhelyzetet követő visszafizetését.”


2. §    A rendelet 12/B. § (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) és (2a) bekezdés lép:

„(2) A Képviselő-testület átruházott szociális hatáskörében a Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság 2020. április 16. napjáig és 2020. szeptember 1. napját követően
a)    javaslatot tesz a szociális, egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos feladatokra,
b)    elrendeli a jogtalanul felvett segélyek visszafizetését,
c)    dönt Bursa Hungarica ösztöndíjként nyújtható települési támogatás megállapításáról,
d)    dönt gyógyszerkiadáshoz nyújtható települési támogatásról, rendkívüli települési támogatásról, gyógyászati segédeszköz és gyógykezeléshez kapcsolódó igazolt kiadásokhoz nyújtható rendkívüli települési támogatásról, tankönyv- és tanszervásárlás támogatásként nyújtható települési támogatásról, gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtható települési támogatásról, az általános iskolai tanulók teljesítéséhez nyújtható települési támogatásról, a középiskolai tanulók és felsőoktatásban részt vevő hallgatók települési támogatásáról,
e)    elbírálja a gyermekek napközbeni ellátását igénybe vevő gyermek egyéni rászorultsága alapján a törvény által nyújtott normatív kedvezményen túl biztosítható további kedvezményt.
(2a) A Képviselő-testület átruházott szociális hatáskörében a Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság 
a)    figyelemmel kíséri a gazdasági jellegű döntések szociálpolitikai kihatását, a helyi szociálpolitika alakulását,
b)    előzetesen megtárgyalja és véleményezi a Képviselő-testület elé kerülő szociális témájú előterjesztéseket,
c)    javaslattal élhet a helyi szociálpolitika változtatására, a szociális rendeletben rögzített ellátási formák javítását illetően.”


3. §    Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!