nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-13 -tól
Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete
Kisköre Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Kisköre Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

(1) Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Kisköre Város Önkormányzatának és az önkormányzat által irányított költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetését, a költségvetés végrehajtásának szabályait e rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és Kisköre Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek.


2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetése 2015. évi

            a) költségvetési bevételeinek főösszegét                   630 924 E Ft-ban

            b) költségvetési kiadásainak főösszegét                   703 154 E Ft-ban

            c) költségvetési hiány(-)/többlet                                 -72 230 E Ft-ban

                     ebből:  működési hiány(-)/többlet                    -33 146 E Ft-ban

                                 felhalmozási hiány(-)/többlet                -39 084 E Ft-ban


            d) finanszírozási bevételeinek főösszegét                   72 230 E Ft-ban

            e) finanszírozási kiadásainak főösszegét                            0 E Ft-ban

            f) finanszírozási műveletek egyenlege                        72 230 E Ft-ban

                     ebből:  működési                                                 72 230 E Ft-ban

                                 felhalmozási                                                     0 E Ft-ban


            g) bevételi és kiadási főösszegét                                703 154 E Ft-ban

állapítja meg.


3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) A Képviselő-testület az önkormányzat 2. §-ban megállapított összesített költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, valamint a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a Rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.

b) A Képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a Rendelet 1.1.-1.3. mellékletei szerint állapítja meg.

c) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a Rendelet 2.a. és a 2.b. melléklet részletezi.

d) Az önkormányzat költségvetési szervei 2015. évi éves létszám előirányzatát 57,0 főben, a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 137,0 főben állapítja meg a 3. melléklet szerint.

e) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 4. melléklet szerint állapítja meg.

f) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, fejlesztési céljai, fizetési kötelezettség megállapításához saját bevételei részletezését az 5. melléklet szerint állapítja meg.

g) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

h) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint határozza meg.

i) Az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. melléklet szerint határozza meg.

j) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének összesített pénzügyi mérlegét (a tárgyévet megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve) a 9. melléklet szerint állapítja meg.

k) Az önkormányzat 2015. évi önkormányzati támogatásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

l) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 11. melléklet szerint állapítja meg.

m) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 12. melléklet szerint állapítja meg.

n) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a kiadások között 7 000 E Ft általános tartalékot, valamint
41 597 E Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék tervezett felhasználása célonként:

a) Kisköre Város Fejlesztéséért Közhasznú Közalapítványtól átvett pénz                 41 000 E Ft

b) 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása felhasználására                            139 E Ft

c) 2014. évről áthúzódó számlákra                                                                                   458 E Ft


4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.

(3) A költségvetési egyensúly fenntartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerv vezetője a Rendelet 14. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A 3. § (3) bekezdésében meghatározott tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.

(7) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

(8) A költségvetési szervnél megüresedő álláshelyet az intézményvezető a polgármester előzetes hozzájárulásával töltheti be.

(9) A költségvetési szerveknél jutalom nem tervezhető.


5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdés kivételével a képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület engedélyezi a polgármester részére a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást – figyelembe véve a 4. § (6) és (7) bekezdéseit - esetenkénti maximum 10 000 000 Ft értékhatárig.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – az önkormányzatot érintő módon – a támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testület által elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.


7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak és az ennek figyelembevételével kialakított belső kontrollrendszerben történik.
8. §

(1) A Rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák a 2015-i költségvetési év kezdetétől a Rendelet hatálybalépéséig teljesített 2015. évi bevételeket és kiadásokat is.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kisköre, 2015. február 12.

                            Magyar Csilla                                                 Tóth János Zoltán

                             polgármester                                                           jegyzőA rendelet kihirdetve: 2015. február 12.
                                                                               Tóth János Zoltán

                                                                                        jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!