nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-27 -tól
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól


Pácin Község  Önkormányzata

Képviselő-testületének

2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete


a pénzbeli  és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairólPácin Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdés, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26.§-ában 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32 §  (3) bekezdésében,  45.§ (1)  bekezdéseiben, 48.§ (4) bekezdésében,   132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjába meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet

Általános rendelkezések

1.  Az ellátások formái


1. § (1) Az Önkormányzat szociális rászorultság esetén e rendeletben meghatározott feltételek szerint a jogosult számára az alábbi pénzbeli szociális ellátásokat állapítja meg:

a) lakásfenntartási települési támogatás

b) rendkívüli települési támogatás

c) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjtámogatás

 (2)      Az Önkormányzat szociális rászorultság esetén e rendeletben meghatározott feltételek szerint a jogosult számára az alábbi természetbeni ellátásokat állapítja meg:

a) rendkívüli települési támogatás

c)  köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés

d  házi segítségnyújtás gondozási óradíjának átvállalása támogatás.


2. Hatásköri rendelkezések


2. § (1) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat elbírálása.

 (2) A Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottságának hatáskörébe tartozik a rendkívüli települési támogatás.

 (3) A Polgármester hatáskörébe tartozik a:

a) lakásfenntartási települési támogatás

b) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatás

c) köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés

d) házi segítségnyújtás gondozási óradíjának átvállalása támogatás.


3. Eljárási rendelkezések3. § (1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti kérelmet a Pácini Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet benyújtani.

(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a közös háztartásban élők      vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, illetve azokat igazolni. A havi rendszeres jövedelmet hivatalos igazolásokkal kell igazolni.

(3) A kérelemhez minden esetben csatolni kell a kérelmező és családja jövedelmére vonatkozó igazolásokat, valamint a 63/2006 (III.27.) Korm. rendelet. 1. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot. 


4. § A jövedelem igazolására szolgáló iratok különösen

a) a rendszeres pénzellátás esetén a pénzellátás folyósításának igazolószelvénye - nyugdíjszerű ellátás esetében az összesítő -, illetve megállapító határozata, feltéve, hogy azt más szerv állapította meg és folyósítja,

b) a foglalkoztatottaknál a munkáltató által kiállított kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló hivatalos kereseti kimutatás,

c) az egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok tagjai esetében az állami adóhatóság igazolása és a kérelmező nyilatkozata,

d) a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás,

e) a középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az oktatási intézmény adott félévi igazolása a tanulói, vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,

f) álláskereső esetén az álláskeresési ellátásról, vagy a regisztrálás tényéről, a munkaügyi központ illetékes kirendeltsége által kiadott  igazolás, határozat.

                                                                

5. § (1) A Pácini Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője az igénylő személy vagyoni, szociális, egészségügyi, lakás, vagy egyéb körülményeinek tisztázására helyszíni szemlét tarthat, az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és a megállapításokat környezettanulmányban rögzíti.

(2) Az eljárás során felhasználható más hatóság, illetőleg család- és gyermekvédelemmel foglalkozó más szerv, vagy személy által készített környezettanulmány is, feltéve, hogy elkészítése óta egy hónap még nem telt el.


6. § (1) A  havi rendszerességgel nyújtott települési támogatást utólag, tárgyhót  követő hó 5. napjáig, a rendkívüli települési támogatást a határozat jogerőre emelkedését követő 5 napon belül kell folyósítani.

(2) A települést támogatás folyósítása kérelmező nyilatkozata alapján postai úton, házi pénztári kifizetéssel, illetve banki átutalással történik.II. Fejezet


Pénzbeli ellátások


4. Lakásfenntartási települési támogatás7. § (1) A lakásfenntartási települési  támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A polgármester villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás,    csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz,  illetve a tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt.

(2) A lakásfenntartási települési támogatást a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező nyilatkozata alapján lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(3) A lakásfenntartási települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

(4) A lakásfenntartási település támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(5) Ha a háztartás

a) (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

b) (4) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

c)  Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot és a nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.


8. § (1) A  lakásfenntartási települési támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450 Ft.

(2) A települési lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm,

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

 (3)  A  támogatás egy hónapra jutó összege

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja,

de nem lehet kevesebb, mint 3000 forint és nem lehet több, mint 7000 Ft, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:

TM = 0,3 –

J– 0,5 NYM

´ 0,15


NYM

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.

 (5) A lakásfenntartási települési  támogatást a kérelem benyújtásának hónapjának 1. napjától tárgyév december 31. napjáig kell megállapítani.

(6) A  támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.


9. § (1) A települési lakásfenntartási támogatásra  való jogosultság megállapításának,  folyósításának egyéb feltételeként köteles lakókörnyezetének rendezettségét biztosítani az   alábbiak szerint:

a)         az intézményes  szemétszállítás biztosításához szükséges  szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata,

b) a lakáshoz tartozó udvar, kert  gondozása,  gyomnövény mentesítése, valamint a szemét és lom eltávolítása,

c) az ingatlan előtti  járdának – járda hiányában egy méter széles területsávnak  -  a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területe szemét- és gyommentesítése,  téli időszakban hó- és síkosság mentesítése,

d) a ház előtti csatorna tisztántartása, gyommentesítése,

e) a lakás  folyamatos tisztán tartása, takarítása, vizes helyiség és illemhely

rendeltetésszerű használata. Amennyiben a lakásban nincs illemhely, az ingatlanon árnyékszék biztosítása,

f) az állattartásra szolgáló létesítmények rendszeres takarítása, fertőtlenítése,

g) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése.

 (2)  A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotról a bérpótló juttatás iránti kérelemmel, valamint a jogosultság felülvizsgálatával  egyidejűleg a lakókörnyezete rendezettségéről nyilatkozni, majd a megfelelő állapotot,  a jogosultság megállapítását követően is fenntartani. A nyilatkozat a rendelet mellékletét képezi. (1. melléklet)


(3) Ha bejelentés vagy hivatalos tudomásszerzés alapján  megállapítható, hogy a  lakókörnyezet rendezettsége az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyző ötnapos határidő kitűzésével – az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével – felszólítja a jogosultat a hiányosságok megszüntetésére.


(3) A lakókörnyezet rendezettségének állapotát a Pácini Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, vagy az általa megbízott köztisztviselője a helyszínen felvett jegyzőkönyvvel, valamint fényképfelvétellel dokumentálja.


(4) Amennyiben a jogosult az (1) bekezdésben írt kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, és sor kerül az ellátás Szt. 36. § (2) bekezdés d) pontja szerinti megszüntetésére, a feltételek teljesítése valamint annak bejelentése alapján ismételt helyszíni szemlére kerül sor.


(5) Ha megállapítható, hogy a feltételek teljesültek, az ellátás újbóli megállapítására a bejelentés napjától kerül sor.


10. § (1) A települési lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmet a 1. melléklet szerinti formanyomtatványin kell benyújtani.

(2) A lakásfenntartási támogatás megállapításához a  melléklet szerinti vagyonnyilatkozat, valamint a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolása szükséges.


 5. Rendkívüli települési támogatás11. § (1) A Szociális- Egészségügyi és Ifjúságvédelmi Bizottság az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt rendkívüli település támogatást  eseti jelleggel a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő  személyek részére, elsősorban a Szt. 45. § (3) és (4) bekezdésében   meghatározott esetekben.


 (2) A Szoctv. 45. § (4) bekezdésében foglaltakon túl nem várt többletkiadásnak minősül különösen

a) közgyógyellátásra nem jogosult személy  megbetegedéséből adódó gyógyszereinek kiváltása,

b) tüzelő beszerzése, illetve fűtési költségekhez kapcsolódó kiadás,

c) akinek a sérelmére bűncselekményt, vagy szabálysértést, különösen (rablás, lopás,  betörés) követtek el és amelynek következtében létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került


(3) A rendkívüli települési támogatás   annak a személynek állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  250 %-át (71 250), egyedül élő  esetén a 300 %-át (85500)  nem haladja meg.

(4) A rendkívüli települési támogatás összege nem lehet kevesebb, mint 3000.-Ft és nem haladhatja meg a 20 000 Ft-ot.

(5) A támogatás a szociális, illetve gyermekétkeztetési térítési díjának a szolgáltatóhoz való utalással , vagy a kérelemben megjelölt célhoz kapcsolódóan közvetlen utalással is folyósítható.

(5) Rendkívüli települési támogatásban  közös háztartásban élők esetén egyszerre csak egy személy részesülhet.

(6) A kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(7) Rendkívüli települési támogatás hivatalból is megállapítható.12. § (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatásra jogosult az eltemettető, ha  az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,  egyedül élő személy esetén a  300 %-át.

(2) A támogatás  megállapítása szempontjából a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 130.000.- Ft.

(3) A temetési költség mértéke az  (5) bekezdésben  meghatározott összeg legalább 20 %-a (26.000.- Ft), de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.

 (4) Ha a körülmények indokolják, a temetési segélyt a temetés előtt meg kell állapítani és a házipénztáron keresztül azonnal kifizetni. Ez esetben a számlákat utólag kell csatolni.6.  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj


13. § (1) A „Bursa Hungarica”Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében  ösztöndíj állapítható meg  annak a pályázatát határidőben benyújtó és a benyújtás időpontjában Pácin községben bejelentett lakóhellyel rendelkező pályázónak, aki megfelel a „Bursa Hungarica”Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott előírásoknak és e rendelet szabályai szerint szociális rászorultsága megállapítható.

(2) Az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása szempontjából szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a pályázót, akinél az egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.

(3) Előnyben részesül a fenti feltételeknek megfelelő azon pályázó:

a) akinél a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át,

b) árva, vagy félárva,

c) akinek szülei elváltak, vagy különváltan élnek,

d) akinek családjában munkanélküli van,

e) aki tartós beteg, vagy fogyatékossággal élő, illetve családjában tartósan beteg, vagy rokkant személy van,

f) aki gyermeket nevel,

g) akinek családjában lévő eltartottak száma három, vagy annál több.


14. § (1) Az ösztöndíj időtartamát és az egyéb feltételeket a mindenkori pályázati felhívás tartalmazza, melyet a Képviselő-testület hagy jóvá.

(2) A felsőoktatási intézménybe jelentkezők szociális rászorultságát a Képviselő-testület évente egyszer köteles felülvizsgálni.

(3) Az önkormányzat által folyósított ösztöndíj havi összege 5.000.- Ft. Az ösztöndíj támogatás összegének megállapításánál a (3) bekezdésben foglalt feltételeket kell figyelembe venni.

(4) Az önkormányzat által megítélt ösztöndíj visszavonásra kerül, a visszavonásról hozott határozat meghozatalát követő tanulmányi félévtől, ha

a) a “B” típusú ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn, illetve a szociális rászorultság évenkénti felülvizsgálatánál nem működik együtt az önkormányzattal,

b) a támogatásban részesített “A” vagy “B” típusú pályázó elköltözik Pácin Község  Önkormányzata illetékességi területéről.

(5)Az ösztöndíj elnyerésére beadott pályázatok elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A Képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek  helye nincs.

(6) A pályázónak a saját és vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről szóló igazoláson túl a szociális rászorultság igazolására csatolni kell:

a) amennyiben a szülők elváltak, jogerős bírósági ítélet másolatát,

b) több eltartott esetén iskola-, óvodalátogatási igazolásokat,

c) amennyiben a pályázó árva, félárva halotti anyakönyvi kivonat másolatát, árvaellátást megállapító határozatot,

d) amennyiben gyermeket nevel, születési anyakönyvi kivonatot,

e) állami gondozott, gyámolt esetén gyámhivatal határozatát, bíróság ítéletét,

f) igazolást tartós betegségről, határozatot rokkantság, fogyatékosság megállapításáról,

g) munkanélküliség esetén a Munkaügyi Központ igazolását,

h)vállalkozó esetén Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolást előző évi jövedelméről.III. Fejezet


Természetben  nyújtott ellátások


7. Rendkívüli települési támogatás15. § A 7. §-ban szabályozott rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátásként közüzemi díj átvállalásával is biztosítható. A támogatást a Pácini  Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi feladatot ellátó szervezeti egysége a támogatott által megnevezett jogosult részére utalja át.8.  Köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés16. § A polgármester kérelemre, a köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól az Szt. 48.§ (3) bekezdés b.) pontja fennállása esetén, amennyiben az eltemettetésre kötelezett személy a Sztv. 4.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkezik

a) a teljes összeg visszafizetésére részletfizetést engedélyezhet, vagy az 50 %-át elengedheti, ha az eltemettetésre kötelezett személy

1. egyedül élő és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, vagy

2. családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori  legkisebb összegének 150 %-át,

b) 50%-át elengedheti és a fennmaradó 50% megfizetésére részletfizetést engedélyezhet, ha az eltemettetésre kötelezett személy

1. egyedül élő és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750 Ft) , vagy

2. családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

      

9. Házi segítségnyújtás gondozási óradíjának átvállalása támogatás17. § (1) A házi segítségnyújtás gondozási óradíjának átvállalása támogatás a házi segítségnyújtásban részesülők számára az ellátásért fizetendő gondozási óradíj megtérítéséhez nyújtott támogatás.

(2) A támogatást a polgármester első alkalommal 2015. április 1-jétől tárgyév december 31-ig, ezt követően minden év január 1-jétől december 31. napjáig állapítja meg.

(3) Abban az esetben, ha a házi segítségnyújtás igénybevételére év közben kerül sor a támogatás az igénybevétel napjától a tárgyév december 31. napjáig kerül megállapításra.

(4) A támogatást a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás, továbbiakban: szolgáltató által kiállított számla alapján az önkormányzat közvetlenül a szolgáltató részére egyenlíti ki.

(5) A  házi segítségnyújtáshoz nyújtott támogatás a szolgáltató által megállapított gondozási óradíj összegéből 150 Ft.
10. Záró rendelkezések


18. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, azzal, hogy a hatályba lépés napján már benyújtott, de el nem bírált kérelmek esetében is ezen rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a  pénzbeli  és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól  szóló 9/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelet.

(3) Ezen rendelet az állampolgárok szélesebb körét érinti, ezért annak hiteles szövegét az önkormányzat hivatalos lapjában, valamint internetes honlapján is közzé kell tenni.
                       Gégény Zsuzsanna                                                     Csonka István

                            polgármester                                                              jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
526.59 KB
2. melléklet
478.63 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!