nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (II.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-28 - 2018-01-26
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (II.29.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a turisztikai feladatok ellátása, a szolgáltatások színvonalának növelése érdekében, az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:


Az Idegenforgalmi  Alap célja és bevételei


1. § (1) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Önkormányzati Idegenforgalmi Alapot hoz létre (továbbiakban: Alap).

(2) Az Alap létrehozásának célja az önkormányzat és a civil szféra, vállalkozói szféra együttműködésének erősítése az idegenforgalom területén, továbbá a vállalkozások, civil szervezetek ösztönzése vonzerőt jelentő rendezvények szervezésére, vendégbarát fogadtatás-, és a nyújtott szolgáltatás színvonalának növelésére. 

[1]2. § Az Alap bevételei:

(1) A tárgyévet megelőző év idegenforgalmi adóbevételének az üdülőhelyi feladatok támogatási jogcímen nyújtott központosított támogatás együttes összegének legalább 50%-a,

(2) Az Alap előző évi maradványösszege.


Az Idegenforgalmi Alap felhasználása


[2]3. § (1) Az Alapot kizárólag a város turisztikai vonzerejét növelő tevékenységre, programokra lehet felhasználni. 

(2) Támogatható célok:

a) szezonális, vagy szezonhosszabbító színvonalas szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget biztosító vendégbarát programok szervezése,

b) hagyományos gasztronómiai fesztiválok és kapcsolódó rendezvények szervezése,

c) újszerű és egyedi idegenforgalmi attrakciókat tartalmazó programok megszervezése és lebonyolítása.

4. §[3]

[4]5. § Az 1. § (1) bekezdésben foglalt előirányzatból pályázat útján csak az államháztartásról szóló törvény szerinti átlátható szervezet igényelhet támogatást. 


Eljárási szabályok


[5]6. § (1) Az alapból nyújtható támogatási időszak a tárgyév január 1. és december 31-e közötti időtartam.

(2) A pályázatokat a pályázati felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményekre figyelemmel a Képviselő-testülethez kell benyújtani.

(3) A pályázatokat, illetve a szakmai beszámolót is magában foglaló pályázati elszámolásokat (a továbbiakban: pályázat) a pályázati felhívásban megjelölt elektronikus nyomtatványon kell benyújtani az ügyfélkapun keresztül.

(4) A pályázatok első alkalommal való benyújtását megelőzően, illetve minden változást követően a felhívásban megjelölt nyomtatványon be kell jelenteni elektronikus ügyintézés kapcsolattartóját, illetve a szervezet képviseletében eljárót.

(5) Egy pályázó ugyanazon pályázati cél megvalósítására csak egy pályázati alapra nyújthat be pályázatot.

(6) Azok a pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelőző évben a civil, sport, környezetvédelmi vagy idegenforgalmi pályázati alapból elnyert összeg felhasználásáról tárgyévet követő január 31. napjáig pénzügyi elszámolást valamint pályázati tevékenységükről beszámolót nyújtottak be a Képviselő-testületnek.

(7)[6] A támogatási kérelmeket formai és tartalmi szempontból a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság bírálja el és tesz javaslatot a támogatás mértékének megállapítására vagy az elutasításra.

(8)[7]

(9) A kedvezményezett a szerződéskötéstől a támogatási időszak végéig írásban kezdeményezheti a szerződés módosítását abban az esetben, ha azt méltányolható körülmények indokolttá teszik.

(10) A szerződésmódosítási kérelem elfogadása esetén a határozatban meg kell határozni a támogatási időszak végének, vagy a támogatás céljának, illetve az elszámolás határidejének időpontját.  

7. § (1) Pályázatot nyújthat be az az alapítvány, egyesület, idegenforgalmi vagy vendéglátó tevékenységet végző vállalkozó, aki/amely Gyomaendrőd közigazgatási területén végzi tevékenységét, vagy Gyomaendrőd közigazgatási területén valósítja meg programját.

(2) Az Alaphoz olyan tevékenységgel lehet pályázni, mely megfelel a 3. § (2) bekezdésében megfogalmazott céloknak.

(3) Az elnyerhető támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

(4) A támogatás mértéke a projekt tervezett nettó összköltségének maximum 50%-a, legfeljebb azonban az Alap éves kerete. 

(5)[8]

(6) [9]

(7) [10]

(8) [11] 

8. §  (1) A támogatott a támogatás felhasználásáról a tárgy évet követő év január 31. napjáig szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles benyújtani. 

(2) [12]

(3)[13]

(4) [14]

9. § [15]


Az eljárás rendje[16]


[17]9/A. § A tárgyévre szóló részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati kiírást, továbbá a pályázati eljárás részletszabályait tartalmazó pályázati útmutatót és általános szerződési feltételeket a Képviselő-testület határozatban állapítja meg.

9/B. §[18]

9/C. §[19]

9/D. §[20]

9/E. §[21]

9/F. §[22]

9/G. §[23]

9/H. §[24]

9/I. §[25]

9/J. §[26]

9/K. §[27]

9/L. §[28]

9/M. §[29]


Az állami támogatásokra vonatkozó külön szabályok[30]


9/N. §[31]


Záró rendelkezések


10. § (1) E rendelet 2008. március 1. napján lép hatályba.

 (2)[32]


1. melléklet a 8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez[33]


Támogatási szerződés minta az Idegenforgalmi Alaphoz


Azonosító szám: [PALYAZATI_AZONOSITO]/20...


Támogatási Szerződés


amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzat (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., adószám: 15725527-2-04), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

képviseletében eljáró [DONTESHOZO], mint döntéshozó (a továbbiakban: Döntéshozó)

aláírásra jogosult képviselője: [DONTESHOZO_KEPVISELOJE] [DONT_KEPV_TITULUS]

másrészről [TAMOGATOTT_NEV] mint kedvezményezett (a továbbiakban:

Kedvezményezett),

Székhely/lakhely: [TAMOGATOTT_CIM]

Adószám/adóazonosító jel: [TAMOGATOTT_ADOSZAM]

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: [TAMOGATOTT_BANKSZAMLA]

Aláírásra jogosult képviselője: [TAMOGATOTT_KEPVISELO]

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 20.... évi költségvetéséről szóló …………..önkormányzati rendelet …. bekezdésében biztosított előirányzat terhére (a továbbiakban: Költségvetési előirányzat) a Gyomaendrőd Város Idegenforgalmi alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet Idegenforgalmi Alap pályázati rendszerét szabályozó 3. § alapján, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete ………….. Gye. Kt. határozatával elfogadott „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a 20….. évi Idegenforgalmi Alapból elnyerhető támogatására” tárgyú felhívást tett közzé. Erre a felhívásra a Kedvezményezett [PALYAZATI_AZONOSITO] azonosító számon regisztrált projekt javaslatot/pályázatot nyújtott be, a jelen Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet a [DONTESHOZO] [DONTES_SZAMA] támogató döntés szerint [TAMOGATAS] Ft. - azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint - támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

2. Szerződés tárgya

2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

A Szerződés tárgya a [PALYAZATI_CEL] című, a projekt adatlapon tervezett és elszámolható költségeinek Költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja.

2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató szerződéseihez” című dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) amelyet a Kedvezményezett a Támogató honlapjáról tölthet le.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE].

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett tájékoztatja a Támogatót. A Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja azonban nem lehet korábbi, mint 20…. január 1.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE], de legkorábban 20…. január 1. A Projekt keretében a kezdő időpontot követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósulása, befejezése és lezárása

3.3.1 A támogatott tevékenység fizikai befejezése az a nap, amikor a támogatott tevékenység a Szerződésben meghatározottak szerint teljesült a felhívásban és az útmutatóban meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai befejezésének a projekt utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja minősül.

3.3.2 A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlítette.

A Projekt megvalósulásának tervezett záró napja: [PROJEKT_VEGE]

3.3.3 A Projekt befejezésének végső határideje: 20…. december 31.

3.3.4 A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Döntéshozó jóváhagyta és a Költségvetési előirányzatból nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.

3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta, és azt a Döntéshozó jóváhagyta.

3.3.6. A Projekt keretében a megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem számolható el.

4. A Projekt költsége, forrása, a támogatás összege, összetétele és jogcíme

4.1. A Projekt tervezett összköltsége

A Projekt tervezett összköltsége [PROJEKT_OSSZKOLTSEG] Ft, azaz [PROJEKT_OSSZKOLTSEG_BETUVEL] forint.

4.2. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint.

4.3 A támogatás folyósításának időpontja(i): [TAMOGATAS_FOLYOSITAS]

A támogatás teljes összege a Szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül kerül folyósításra.

4.4. A Projekt támogatás költségelszámolása

A Projekt költségeivel [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint mértékéig el kell számolni. A Projekt elszámolható költségeinek részletezését a Kedvezményezett projekt (pályázati) adatlapja tartalmazza.
5. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Támogatót
a) honlap működtetése esetén támogatóként jelenítik meg
b) kiadványok esetén a kiadványban támogatóként tüntetik fel
c) a kiemelt programjai előzetesét, a programok megvalósításának eredményét a Támogató hagyományos és elektronikus kiadványaiban nyilvánosságra hozza.
6. Záró rendelkezések
6.1. Jelen Szerződés 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 3 db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.

6.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az 1. pontban foglalt önkormányzati rendeletet és a államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

6.3. Amennyiben a Támogató vagy a Döntéshozó bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így különösen: záró beszámoló, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése), szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató honlapjáról tölthetők le. A Támogató a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésére elektronikus alkalmazást írt elő így a szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül.

6.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A Támogató kapcsolattartója ……………………………….. A Kedvezményezett kapcsolattartója a pályázati adatlapon megjelölt személy. A kapcsolattartó nevének, postacímének, telefon és telefax számának és elektronikus levélcímének változásáról 30 napon belül tájékoztatják egymást.

6.5. A Kedvezményezettnek a Támogató pályázatkezelő szervezete felé irányuló hivatalos Kommunikációja a személyes kapcsolattartáson kívül kizárólag elektronikus úton történik.

6.6. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró projektjelentés (szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás) elfogadásának napját követő nappal hatályát veszti.

6.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően - a projekt adatlapon feltüntetett szervezeti képviselő, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Döntéshozó által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak.

Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

6.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

6.9. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k), hogy alapító okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek) és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

6.10. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


 …………………………….
Kedvezményezett
P.H.
 
 
Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

 ……….…………
Döntéshozó
P.H.
 
 
Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.


Mellékletek:

1. melléklet - A Kedvezményezett által történő aláírás napján 30 napnál nem régebbi, a területileg illetékes törvényszék által kiadott, a Kedvezményezett szervezet hatályos adatait tartalmazó kivonat egy eredeti példányát.

2. melléklet - Nyilatkozat a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplésről, ennek hiányában a Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Kedvezményezett IGAZOL űrlapon beadott kérelmére kiadott együttes adóigazolás,

3. melléklet - A Támogatott aláírási címpéldányának hitelesített másolata, vagy a számlavezető által hitelesített banki bejelentőjének másolata.


2. számú melléklet a 8/2008. (II. 29.) Gye. Kt. rendelethez


3. számú melléklet a 8/2008. (II. 29.) Gye. Kt. rendelethez[1]

Módosította: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. március 1-től.

[2]

Módosította: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. március 1-től.

[3]

Hatályon kívül helyezte: 5/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2017. január 28-ától.

[4]

Módosította: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2014. március 1-től.

[5]

Módosította: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos 2014. március 1-től.

[6]

Módosította: 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. január 30-ától.

[7]

Hatályon kívül helyezte: 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2016. január 30-ától.

[8]

Hatályon kívül helyezte: 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2016. január 30-ától.

[9]

Hatályon kívül helyezte: 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2016. január 30-ától.

[10]

Hatályon kívül helyezte: 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2016. január 30-ától.

[11]

Hatályon kívül helyezte: 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2016. január 30-ától.

[12]

Hatályon kívül helyezte: 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2016. január 30-ától.

[13]

Hatályon kívül helyezte: 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2016. január 30-ától.

[14]

Hatályon kívül helyezte: 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2016. január 30-ától.

[15]

Hatályon kívül helyezte: 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2016. január 30-ától.

[16]

A fejezet címét és a 9/A-9/M §-okat beiktatta a 48/2008. (XII. 3.) Gye. Kt. rendelet 1. §

[17]

Módosította: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos 2014. március 1-től.

[18]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[19]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[20]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[21]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[22]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[23]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[24]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[25]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[26]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[27]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[28]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[29]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[30]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[31]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[32]

Hatályon kívül helyezte a 9/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 33. §-a. Hatálytalan 2011. április 1-től.

[33]

Módosította: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos 2014. március 1-től.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!