nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019 (X.1..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-10-02 - 2019-11-28
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019 (X.1..) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése  és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. § (1) A  helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához  kapcsolódó kiegészítő támogatása érdekében  a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I 9. pontjában a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím  értelmében  a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosított Kulcs Községi Önkormányzat számára.

(2) E rendelet célja, hogy Kulcs településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, átmeneti segély, egyszeri tűzifa juttatást ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Kulcs közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.


2. § (1) Az önkormányzat a rendelkezésre  álló keret mértékéig a rászoruló személyeket vissza nem térítendő természetbeni támogatásként 1 erdei m3 szociális tűzifa segélyben részesíti. A támogatásért ellenszolgáltatást nem kér.


(2) A támogatás megállapításakor  előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint:

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) települési  támogatásra, ezen belül lakhatási támogatásra jogosult, valamint

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő.


(3) A 2 § (2) bekezdésében foglaltakon túl, támogatásban részesül az a személy, akinek az egy főre jutó havi jövedelme:

a) egyedül élő illetve gyermekét egyedül nevelő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 400 %-át nem haladja meg,

b) kettő vagy több együtt élő személy esetében a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 325 %-át nem haladja meg.


(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Egy háztartásra (lakott ingatlanra)  ugyanazon fűtési időszakban legfeljebb 2 alkalommal nyújtható be szociális tűzifa támogatási kérelem.


(5) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel.


3. § Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott

feltétel teljesülésétől – az a személy, család

a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést     végzett;

b) akinek ingatlana annak fűtésrendszer-kialakítása miatt tűzifával egyáltalán nem fűthető.


4. § Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.5. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az 1. melléklet benyújtásával, kérelemre indul.


(2) A kérelmeket 2020. január 31. napjáig folyamatosan lehet Kulcs Községi Önkormányzat  Polgármesteri Hivatalához benyújtani.


 (3) A kérelmek elbírálása Kulcs Községi Önkormányzat Polgármesterének hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb  a kérelem benyújtásától számított  15 napon belül dönt.


(4) A tűzifa átvételét a jogosult a 2. melléklet szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.


6. § A támogatás kizárólagos forrása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított  saját forrás és szállítási költség. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.Záró rendelkezések


7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 9/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelete.

Kulcs, 2019. október 1.


Jobb Gyula s. k.                                                                         Dr. Neumann Helga s. k.

polgármester                                                                                      jegyző  

                                                                                                                                                                                                                           


Záradék:

A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2019. szeptember 16. napjától 2019. szeptember 30. mapjáig a Kulcsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel megtörtént.


A rendelettel kapcsolatosan bejelentés, észrevétel nem érkezett.


Kulcs, 2019. október 1.
A rendeletet kihirdettem 2019. október 1. napján.


Dr. Neumann  Helga s. k.

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
14.94 KB
2. melléklet
12.35 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!