nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Hatályos:2014-03-25 - 2014-05-12
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről


Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya:

1. §


A rendelet hatálya az önkormányzatra és a napköziotthonos óvodára terjed ki.


2.§


 1. A  képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének  címrendjét 2014. évre a  /2/-/3/ bekezdés szerint állapítja meg.
 2. Az önállóan működő költségvetési szervként gazdálkodó intézmény külön alkot egy címet.   (5. számú melléklet tartalmazza.)
 3. Az önkormányzat kiadása önálló címet alkot, amelyet a 3-4. sz. melléklet tartalmazza.


A költségvetés bevételei és kiadásai


3.§


 1. A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2014. évi nettó költségvetését:

62 572 eFt

költségvetési bevétellel

72 915 eFt

költségvetési kiadással

10 343 eFt

353 eFt

költségvetési hiánnyal –

 finanszírozási kiadással

10 696 eFt


10 696 eFt

költségvetési és finanszírozási hiánnyal

ebből működési


állapítja meg.

A kiemelt kiadási főösszegeket az alábbiakban határozza meg:

                            29 134 e Ft személyi juttatás

                              7 236 e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár.

                            28 874 e Ft dologi kiadások

                              2 854 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

                              2 142 e Ft egyéb működési célú kiadások

                                        ebből: 1 637 e Ft egyéb működési célú tám. államházt. kivülre

                                                      505 e Ft egyéb működési célú tám. államházt. belülre

                                  400 e Ft egyéb felhalmozási kiadások

                                        ebből:     400 e Ft pénzeszköz átadás államházt. kivülre

                                     2 275 e Ft tartalék

                                               ebből:      235 e Ft általános tartalék

                                                            2 040 e Ft fejlesztési tartalék

                                        353 e Ft fejlesztési hitel törlesztés


 1. A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés hiányának fedezetét, a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekébe a működési hiány belső finanszírozásához 10 696 e Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
 2. 2014. év során a hitel tényleges felvételére csak a Képviselő-testület eseti döntése alapján, az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.
 3. A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos feladatok ellátásával a 2014. évi költségvetési rendelet megalkotását követően a polgármestert hatalmazza fel.
 4. A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 10 696 eFt-ban határozza meg.
 5. A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
 1. kiadási főösszegét    73 268 e Ft-ban
 2. bevételi főösszegét   73 268 e Ft-ban 

            határozza meg a 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint                 


4. §


 1. A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg .

A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. számú melléklet részletezi


5. §


 1. A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3 és 4. számú melléklete alapján határozza meg
 2. A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint a rendelet 5. számú melléklete alapján határozza meg6. §


(1)     Az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 10 főben állapítja meg, a 6. számú     mellékletben részletezettek szerint.

(2)    A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 3 főben határozza meg.7. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat  feladatonkénti megoszlásban az 7 számú melléklet alapján hagyja jóvá.


8. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő szociális és gyermekjóléti ellátásokat a 8. számú melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.9. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő az államháztartáson kívülre és belülre átadott pénzeszközeit a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


10. §


A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.11. §


 1. Az önkormányzat a 2011. évi CXIV. Törvény /Stabilitási törvény/ szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem tervez.

(2)       Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 11. melléklet tartalmazza


12.§


Az önkormányzatot megillető 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról tájékoztató tábla a 12. sz. mellékletben került megállapításra.


13. §


Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. sz. melléklet tartalmazza.14. §


(1) Az önkormányzat átal felvett hitelállomány alakulását a 14. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait célok és évek szerinti bontásban a 15. sz. melléklet állapítja meg azzal, hogy az előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.


15. §

Az Önkormányzat a 2014. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


16. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 2 275 eFt-ban hagyja jóvá.


2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


17. §


Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény elemi költségvetése magába foglalja az intézmény  előirányzatait.18.§


Az önállóan működő intézmény (címek) a képviselőtestület által meghatározott keretszámokon és kiemelt előirányzatokon belül gazdálkodik.19.§


 A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.


20. §

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az általa elismert tartozásállományról – amelynek esedékessége meghaladja a 30 napot és mértéke elérti az eredeti költségvetési előirányzat 1 %-át – a tárgyhónapot követő hó 5-ig köteles tájékoztatni a polgármestert a rendelet 15. számú melléklete szerinti formában és adattartalommal.


21.§


 A költségvetési szervek körében a munkabérfizetésre minden hó 3. napján kerül sor. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, a munkabérfizetés napja az ezt közvetlenül megelőző munkanap.


22.§


A munkáltató részéről a dolgozói létszám maximum 30%-ának, a minimálbér legfeljebb ötszörösének megfelelő összegű fizetési előleg adható.  A visszafizetési kötelezettség 1-6 hónap lehet. Közcélú és közhasznú munkavállalók esetében fizetési előleg csak a polgármester írásos engedélyével adható. Maximum összege a mindenkori minimálbér 40%-a.

A visszafizetési kötelezettség az 1 hónapot nem haladhatja meg.


23.§


/1/ Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

/2/ Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 e Ft összeghatárig – mely esetenként nem haladhatja meg a 200 e Ft összeghatárt – polgármesterre átruházza.

/3/ A helyi önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a  saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselőtestület döntése szerint időközönként a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

/4/ Év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. A képviselőtestület negyedévenként a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályba meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

/5/ Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.24.§


Az igényelt állami hozzájárulások és támogatások – évközi – folyamatos figyelemmel kísérése érdekében az érintett intézmény minden negyedévet követő hónap 10-éig tájékoztatást köteles adni a fenntartó felé a mutatószámok tényleges alakulásáról, továbbá az év végéig általa prognosztizált teljesítési adatokról.

Amennyiben az önálló intézmény a fenti adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem megalapozott módon tesz eleget, az ezzel járó következmények (támogatási visszafizetési kötelezettség) az adott intézményt terheli.25. §


/1/ Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített /lekötött/ betétként történő elhelyezéséről a Közös Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a polgármester dönt.

/2/ Átmenetileg szabad pénzeszköznek /1/ bekezdés szerinti hasznosításáról a képviselőtestületet a féléves és az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell.26.§


Az önkormányzat a vagyona hasznosításából származó – kiemelten a bérleti díj – bevételeit fejlesztési célra használja fel.27.§


Záró rendelkezések


Ez a rendelet 2014. március 25-én lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1.-től kell alkalmazni.
Tuba Erik                                                                                          Dr. Gál László

polgármester                                                                                              jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
2014.költségvetés 1-17. sz.
277.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!